Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

курсовая работа

Список використаної літератури

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питерком, 1999.- 416с.

2. Кайлюк Є.М. Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій (для студентів спеціальності 7.050 201 ? «Менеджмент організацій»). ? Харків: ХНАМГ, 2006. - 80 с.

3. Кэмпбел Д., Стонхаус Д., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент. - М.: ООО «Изд. проспект», 2003. - 336 с.

4. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб. -- К.: Знання, 2006.

5. Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В., Вакуленко Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

6. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент.- СПб.: Питер, 2000. - 752с.

7. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 245 с.

8. Писаревський І.М., Тищенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. Стратегічний менеджмент: Підручник . - ред. Алябєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 287 с.

9. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент : Навч.-метод. посібник. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2006.-224с.

10. Саєнко М.Г. Підручник. - Тернопіль: «Економічна думка». - 2006. - 390 Тищенко О.М. Стратегічне управління. Підручник./ Тищенко О.М., Хміль Т.М., Василик С.К., Чечетова-Терашвілі, Т.М.Ревенко О.В. -Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2009. - 280 с.

11. Ткаченко Т.І., Василенко В.А. Стратегічне управління. Навчальний посібник. - К. : ЦУЛ, 2003. - 396с.

12. Томпсон. А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. - М.: Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998.-576 с.

Делись добром ;)