Вплив поведінки працівників компаній під час переговорів на імідж компанії

контрольная работа

Висновки

Для більшості українських підприємств корпоративна культура є дещо абстрактним поняттям, яке досить важко оцінити та виміряти. В українській практиці приділяється замало уваги дослідженню впливу корпоративної культури на життєздатність та прибутковість організацій.

Проте, кожне підприємство тим чи іншим чином приймає участь в переговорному процесі, самі при підготовці до переговорів і формуються деякі аспекти корпоративної культури, завдяки необхідності чіткого прорахунку цілей підприємства на теперішньому етапі розвитку, завдяки проявам командного духу.

Якщо корпоративна культура вже сформована, то наступним важливим кроком є забезпечення підтримки її існування. Відомо, що існують різноманітні інструменти інформаційного впливу на співробітників організації. Наприклад, проводяться корпоративні заходи, які об`єднують співробітників компанії в одне ціле. Проте якими будуть цінності, який буде рівень корпоративної культури залежить виключно від лідера, від його управлінського таланту, від здатності об`єктивно визначати сильні та слабкі сторони організації, його спроможності передбачати картину майбутнього.

Отже, надзвичайно часто від ступеню підготованості, продуманості та спланованості переговорів залежить подальша діяльність підприємства. В свою чергу, поведінка представників компанії на переговорах свідчить про загальний рівень розвитку корпоративної культури, ілюструю, наскільки значна увага приділяється корпоративній етиці та принципам ділового корпоративного спілкування.

Літературні джерела

1. Ветров А.В. Международная практика дипломатического сопровождения торгово-инвестиционных проектов и сделок: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Зкономика"]. -

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. М.: Высш. шк., 2003. - 276 с.

3. Вірна Ж.П., Засєкіна Л.В., Земба А.Б., Іванашко О. Є., Коць М.О., Павлюк Т.М. Професійна психологія: методологія, методи та практика: [зб. наук. праць] / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки / Жанна Петрівна Вірна (заг. ред. ). - Луцьк: Вежа, 2008. - 139с.

4. Вуд, Джон, Серре, Жак. Дипломатический церемониал и протокол / Вуд, Джон, Серре, Жак; [Пер. с англ. Клюкина Ю. П.]. - 2-е изд. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 414

5. Галушко, В.П. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб. / В.П. Галушко. - [Вінниця]: Нова кн., 2002. - 221 с.

6. Гетьман І.В. Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи / Академія правових наук України; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - X.: Право, 2007. - 240с.

7. Гук О.І., Бундз В.П. Етика та культура ділового спілкування: [навч. посібник] / Національна академія держ. управління при Президентові України; Львівський регіональний ін-т держ. управління; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування та керівників держ. підприємств, установ й організацій {Львів}. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 122с.

8. Гуменюк Б. І" Щерба О.В. Сласна дипломатична служба: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. - К.: Либідь, 2001. - 254 с.

9. Дональдсон, Майкл К., Дональдсон, Мими. Умение вести переговори для "чайников" / Предисл. Фронмайера Д.; [Пер. с англ. Булатова А.А. и др.; Зав. ред. Минько А. А.]. - К.; М.: Диалектика, 1998. - 317с.

10. Дороніна М. С, Доронін А.В. Культура ділового спілкування і партнерства: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - X.: ХНЕУ, 2008. - 204с.

11. Организационное поведение: индивидиумы, группы и организация: учебник / Я. Брукс; [науч. ред. англ. пер.В.Л. Доблаев]. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 464 с.

12. Савченко Б.Г., Мельтюхова Н.М., Бураковська А.В. Соціальні та психологічні аспекти державного управління. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 152с.

13. Сергієва Л.В., Каінова О.В. Організація діяльності державного службовця. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 192с.

14. Хаджирадєва С.К., Яроміч С.А. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 100с.

15. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2ОО2. - 223с.

16. Шаров Ю.П., Маматова Т.В., Чикаренко І.А. Результативність та якість діяльності державного службовця. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 212с.

17. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство/ пер. с англ. / под ред. В.А. Спивака. СПб., 2002.

Делись добром ;)