Впровадження сучасних методів управління на підприємстві (за матеріалами СО "ВВЕМ" ВАТ "АК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" м. Вінниця)

дипломная работа

2.2 Діагностика діяльності досліджуваного підприємства на основі аналізу основних економічних показників

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу та здатність субєкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу.

Професійне управління фінансами вимагає глибокого аналізу, який дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації за допомогою сучасних кількісних методів дослідження. В звязку з цим істотно зростає роль фінансового аналізу, тобто комплексного системного вивчення фінансового стану підприємства і факторів його формування з метою оцінки ступеню фінансового ризику та прогнозування рівня дохідності капіталу.

В процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюється структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба в фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.

Аналіз основних економічних показників включає в себе оцінку діяльності підприємства в минулому, на сьогодні та в майбутньому. Його мета - визначити стан фінансового здоровя підприємства, своєчасно виявити і усунути недоліки в діяльності; знайти резерви покращення фінансового стану підприємства.

Для аналізу основних показників діяльності підприємства використано дані бухгалтерської фінансової звітності за 2009-2011 роки: Основні економічні показники господарської діяльності СО «ВВЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» наведено у таблиці 2.2 та на рисунку 2.2.

З даних таблиці 2.2 видно, яких фінансових результатів у господарській діяльності досягло підприємство за 2009-2011 роки. Дохід (виручка) від реалізацій продукції (товарів, робіт, послуг) має тенденцію до збільшення (на початку періоду темп приросту становив 25% на кінець періоду - 12,36%). Загалом дохід за досліджуваний період збільшився на 21486 тис грн. Валовий прибуток залежить від показників виручки від реалізації товарної продукції і собівартості цієї продукції. Валовий прибуток за 2009-2011 роки збільшився на 5658,8 тис грн. Собівартість реалізованої продукції зросла на 8272 тис грн. за 2010-2011 роки. Збільшення собівартості реалізованої продукції призвело і до збільшення адміністративних витрат та інших операційних витрат. Лише показник інших витрат зменшився на 32,9 тис грн. у 2010 році порівняно з 2009 роком.

Таблиця 2.2 Аналіз показників господарсько-фінансової діяльності СО «ВВЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» за 2009-2011рр.

Стаття

кін.2009

кін.2010

кін.2011

відхилення

темп приросту

2011 від 2010

2010 від 2009

2011 від 2010

2010 від 2009

Доход (виручка) від реалізацій продукції (товарів, робіт, послуг)

53118,0

59683,2

74604,0

14920,8

6565,2

25,0

12,36

Податок на додану вартість

10623,6

11936,6

14439,0

2502,4

1313,0

21,0

12,36

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

42494,4

47746,6

60165,0

12418,4

5252,2

26,0

12,36

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)

36120,2

39860,0

48132,0

8272,0

3739,8

20,8

10,35

Валовий прибуток

6374,2

8066,6

12033,0

3966,4

1692,4

49,2

26,55

збиток

Інші операційні доходи

598,3

928,2

821,2

-107,0

329,9

-11,5

55,14

Адміністративні витрати

4518,0

4471,0

4958,0

487,0

-47,0

10,9

-1,04

Інші операційні витрати

996,9

1052,4

1235,4

183,0

55,5

17,4

5,57

Фінансові результати від операційної діяльності

1457,6

3471,4

6660,8

3189,4

2013,8

91,9

138,16

Інші доходи

5,0

12,0

6,7

-5,3

7,0

-44,2

140,00

Інші витрати

47,6

29,2

19,6

-9,6

-18,4

-32,9

-38,66

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

1415,0

3454,2

6647,9

3193,7

2039,2

92,5

144,11

Податок на прибуток від звичайної діяльності

353,7

863,5

1661,9

798,4

509,8

92,5

144,13

Фінансові результати від звичайної діяльності

1061,2

2590,6

4985,9

2395,3

1529,4

92,5

144,12

Чистий прибуток

1061,2

2590,6

4985,9

2395,3

1529,4

92,5

144,12

Рис.2.2 Динаміка основних результатів господарської діяльності ВАТ «АК Вінницяобленерго»

Можна сказати, що збільшення собівартості та інших витрат були виправдані, так як привели до збільшення чистого прибутку на 2395,3 тис грн. у 2011 році порівняно з 2010 роком, а темп приросту склав 92,5%.

Проаналізуємо стан ділової активності підприємства на основі розрахунку коефіцієнтів. В таблиці 2.3 та на рисунку 2.3 представлені розрахунки коефіцієнтів.

Таблиця 2.3 Аналіз ділової активності ВАТ «АК Вінницяобленерго» за 2009-2011рр.

Показник

Розрахунок

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення 2011р. від 2010р.

Відхилення 2010р. від 2009р.

Коефіцієнт загальної оборотності активів(коефіцієнт трансформації)

ЧД від реал/середньорічна вартість активів

0,54

0,56

1,30

0,74

0,01

Коефіцієнт оборотності запасів, Ко.з

Собівартість/Запаси середньорічні

0,47

0,47

1,05

0,58

0,00

Строк обороту запасів (дні)То.з

Д/Ко.з

785

781

349

-431,98

-3,69

Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості,

ЧД від реал/середньорічна вартість дебіторської заборгованості

267,2

446,4

283

-162,64

179,18

Строк обороту загальної суми дебіторської заборгованості, Тоздз

365/ Коздз

1,37

0,82

1,29

0,47

-0,55

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості по товарним операціям, Кодзто

ЧД від реал/середньорічна вартість дебіторської заборгованості по товарам

506,7

1442

2549

1106,87

935,70

Строк обороту дебіторської заборгованості по товарним операціям

365/Кодзто

0,72

0,25

0,14

-0,11

-0,47

Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості, Козкз

ЧД від реал/середньорічна вартість кредиторської заборгованості

112,6

135,5

-420,0

-555,51

22,84

Строк обороту загальної суми кредиторської заборгованості, Тозкз

365/ Козкз

3,24

2,69

-0,87

-3,56

-0,55

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості по товарним операціям, Кокзто

ЧД від реал/середньорічна вартість кредиторської заборгованості по товарам

224,84

84,46

431,60

347,14

-140,38

Строк обороту кредиторської заборгованості по товарним операціям

365/Кокзто

1,62

4,32

0,85

-3,48

2,70

Тривалість операційного циклу(ТОЦ)

Тоз+Коздз

1052,00

1227,49

632,87

-594,62

175,48

Тривалість фінансового циклу (Дні)

ТОЦ-Тозкз

1048,76

1224,79

633,74

-591,06

176,03

Аналізуючи таблицю 2.3 ми бачимо, що коефіцієнт загальної оборотності активів має динаміку до збільшення і складає 1,30. Високий рівень оборотності запасів (1,05) позитивно відображається на забезпеченні обсягу реалізації продукції. Строк обороту запасів зменшився і склав 349 днів у 2011 році це на -431,98 менше ніж у 2010 році. Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості має найбільше значення у 2010 році - 446,44 це повязано із зменшенням середньорічної вартості дебіторської заборгованості. У даному випадку чим більша кількість оборотів, тим швидше підприємство отримує кошти від своїх боржників (дебіторів). Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості по товарним операціям має динаміку до збільшення. Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості має таку ж тенденцію.

Рис.2.3 Динаміка показників ділової активності ВАТ «АК Вінницяобленерго»

Загалом строки обороту загальної суми дебіторської заборгованості більші за строки обороту загальної суми кредиторської заборгованості це свідчить про покращення платоспроможності підприємства. Тривалість операційного циклу і тривалість фінансового циклу знижуються за досліджуваний період.

Виконаємо розрахунки показників фінансової стійкості ВАТ «АК Вінницяобленерго», які дадуть нам інформацію про фінансовий стан підприємства, що представлені в таблиці 2.4 та на рисунку 2.4.

Таблиця 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ «АК Вінницяобленерго» за 2009-2011рр.

Найменування показника

2009

2010

2011

2011 від 2010

2010 від 2009

Оцінка показника за нормативним значенням

Оцінка показника за динамікою

Коефіцієнт автономії

0,75

0,66

0,62

-0,03

-0,09

>0,5

збільшення

Коефіцієнт фін. залежності

1,33

1,52

1,61

0,09

0,19

<2,0

зменшення

Коефіцієнт маневреності

0,07

0,06

0,07

0,01

-0,01

>0,5

збільшення

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<0,5

зменшення

Коефіцієнт поточних зобовязань

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>0,5

збільшення

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

-3,43

-6,98

-7,88

-0,90

-3,55

>0,1

збільшення

Коефіцієнт фінансової стабільності

1075,69

1419,24

1250,58

-168,66

343,55

>1

збільшення

Аналізуючи таблицю 2.4 можна сказати, що коефіцієнт автономії протягом досліджуваного періоду має тенденцію до збільшення і перевищує норму, це позитивно характеризує підприємство. Коефіцієнт фінансової залежності у 2011 році складає - 1,61. Дане значення коефіцієнта в межах норми. На відміну від попередніх коефіцієнт маневреності є досить низьким (0,07). Він має значне відхилення від норми. Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

Рис. 2.4 Динаміка інтегрального показника рівня загрози банкрутства ВАТ «АК Вінницяобленерго»

Коефіцієнт забезпечення власними коштами також негативно характеризує підприємство. У 2011 році він складає -7,88, в той чай час коли нормативне значення >0,1. Коефіцієнт фінансової стабільності перевищує норму і в 2011 році - 1250,58. Це на 168,66 менше ніж у 2010 році.

На основі балансу можна здійснити попередню оцінку фінансового стану господарства. Для цього необхідно виявити позитивні та явно негативні статті балансу; оцінити зміну валюти балансу за аналізований період; проаналізувати динаміки і структури балансу. В порівняльному балансі загальні дані доповнюють показниками структури, абсолютної та структурної динаміки активів і пасивів підприємства за звітний період. Під час складання та аналізу порівняльного балансу використовують прийми горизонтального та вертикального аналізу. В горизонтальному аналізі здійснюють визначення абсолютних та відносних змін різних статей балансу. А у вертикальному - визначають частку окремих статей та їх змін. Про задовільну роботу підприємства вказує наявність статей балансу.

Аналіз динаміки та структури майна ВАТ «АК Вінницяобленерго» представлений в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз динаміки та структури майна ВАТ «АК Вінницяобленерго»

АКТИВ

2009

2010

2011

Відхилення 2011р

від 2009 р.

сума

Пит.

вага

сума

Пит.

вага

сума

Пит.

вага

Необоротні активи

68741,4

94,4

79707,8

95,7

84248,4

95,7

15507

Оборотні активи

4108,9

5,6

3589,5

4,3

3755,2

4,3

-353,7

Запаси

3535,1

86,0

3331,2

92,8

3302,2

87,9

-232,9

дебіторська заборгованість за товари

139,3

3,4

28,4

0,8

37,8

1,0

-101,5

дебіторська заборгованість за розрахунками

15,4

0,4

99,1

2,8

204,3

5,4

188,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

89,4

2,2

73,8

2,1

69,2

1,8

-20,2

грошові кошти та їх еквіваленти

333

8,1

59,7

1,7

143,5

3,8

-189,5

БАЛАНС

72850,3

100,0

83297,3

100,0

88003,6

100,0

15153,3

ПАСИВ

Власний капітал

54644,8

75,0

54640,7

65,6

54650,3

62,1

5,5

Поточні зобовязання

18205,5

25,0

28656,6

34,4

33353,3

37,9

15147,8

Кредиторська заборгованість

18154,7

99,7

28618,1

99,9

33309,6

99,9

15154,9

Інші короткострокові пасиви

50,8

0,3

38,5

0,1

43,7

0,1

-7,1

БАЛАНС

72850,3

83297,3

88003,6

15153,3

З таблиці 2.5 видно, що необоротні активи зростають і у 2011 році становлять 84248,4 тис грн. Оборотні активи мають тенденцію до зменшення, за досліджуваний період вони зменшились на 353,7 тис грн. Запаси також зменшуються за 2009-2011 роки на 232,9 тис грн. Дебіторська заборгованість за товари значно зменшилась за 2009-2010 роки, незначне збільшення спостерігається у 2011 році - 28,4 тис грн. Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились за досліджуваний період на 189,5 тис грн. Аналізуючи показники пасиву слід зазначити, що поточні зобовязання збільшились за 2009-2011 роки на 15147,8 тис грн.

Кредиторська заборгованість досягла 33309,6 тис грн., це на 15154,9 більше ніж у 2009 році. Інші короткострокові пасиви зменшились на 7,1 тис грн. дане зменшення є позитивним для підприємства.

В табл. 2.6 представлений аналіз стану і структури капіталу майна.

З таблиці 2.6 видно, що коефіцієнт забезпеченості власними коштами є низьким протягом досліджуваного періоду і має значне відхилення від норми. У 2011 році -7,88. Коефіцієнт автономії протягом досліджуваного періоду має тенденцію до збільшення і перевищує норму, це позитивно характеризує підприємство. Коефіцієнт фінансової залежності у 2011 році складає - 1,61. Дане значення коефіцієнта в межах норми. Коефіцієнт концентрації ЗК за 2009-2011 роки не перевищує нормативне значення (0,5). Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості найбільший у 2009 році - 142,36. Це свідчить про перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською. Коефіцієнт поточних зобовязань - 1, це позитивне перевищення норми. Коефіцієнт фінансування (співвідношення ЗК та ВК) - 0,6 у 2011 році це на 0,08 більше ніж у 2010 році. Коефіцієнт фінансової стабільності (стійкості) перевищує 1 і складає 3 у 2009 році. Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом знаходиться нижче норми.

Таблиця 2.6 Аналіз стану і структури капіталу майна ВАТ «АК Вінницяобленерго»

Показник

2009

2010

2011

Відхилення 2011р від

норма

2010р

2009р.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Частка власних оборотних активів)

>0,1

-3,43

-6,98

-7,88

-0,9

-4,45

Коефіцієнт автономії (концентрації ВК)

>0,5

0,75

0,66

0,62

-0,04

-0,13

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,33

1,52

1,61

0,09

0,28

Коефіцієнт концентрації ЗК (заборгованості)

<0,5

0,25

0,34

0,38

0,04

0,13

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

1

74,58

142,36

107,14

-35,22

32,56

Маневреність робочого капіталу

за планом

-0,25

-0,13

-0,11

0,02

0,14

Коефіцієнт маневреності ВК

>0,5

-0,26

-0,46

-0,54

-0,08

-0,28

Коефіцієнт залучених джерел в необоротних активах

<0,1

0,0

0,0

0,0

0

0

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

<0,5

0,0

0,0

0,0

0

0

Коефіцієнт довгострокових зобовязань

<0,2

0,0

0,0

0,0

0

0

Коефіцієнт поточних зобовязань

>0,5

1

1

1

0

0

Коефіцієнт фінансування (співвідношення ЗК та ВК)

<0,5

0,33

0,52

0,6

0,08

0,27

Коефіцієнт фінансової стабільності (стійкості)

>1

3

1,91

1,64

-0,27

-1,36

Коефіцієнт фінансового лівереджу

<0,1

0

0

0

0

0

Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом (РК)

>0,2

-3,99

-7,52

-8,96

-1,44

-4,97

Коефіцієнт страхування бізнесу

>0,1

0

0

0

0

0

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів РК (Власними оборотними засобами)

за планом

-3,43

-6,98

-7,88

-0,9

-4,45

Робочий капітал (Власні оборотні активи (засоби))

-14096

-25067

-29598

-4531

-15501

Робочий капітал

-14096

-25067

-29598

-4531

-15501

Чисті активи

54315,1

54583,7

54508,6

-75,1

193,5

Делись добром ;)