Етичні аспекти місії корпорації

курсовая работа

2. Підходи щодо порядку розробки та оцінки місії корпорації

Важливо памятати, що єдиного методологічного підходу до створення місії корпорації не існує. Ефективно підходити до формування місії індивідуально в кожній конкретній компанії. Головне, на чому варто загострити свою увагу перед тим, як приступити до розробки - це виявити цілі і завдання, стиль і формат такого орієнтиру. Саме від поставлених завдань і залежатиме, якою буде місія, і як вона працюватиме в конкретній організації.

Розробка місії є початковою точкою будь-якого вдосконалення системи управління, оскільки визначення місії необхідне для того, щоб виявити, на чому засновується основне завдання підприємства і будь-яку діяльність підприємства підпорядкувати її рішенню [14, с. 100].

Місія призначена для вирішення наступних основних завдань:

- представити в явному вигляді те, для чого існує компанія, і встановити базу для визначення і забезпечення несуперечності її цілей.

- визначити, чим компанія відрізняється від всіх інших компаній, що діють на тому ж ринку.

- створити критерій для оцінки необхідності виконання всіх дій, здійснюваних в компанії.

- погоджувати інтереси всіх осіб, повязаних з організацією (власників, керівництво, персонал, клієнтів і ін.).

- сприяти створенню корпоративного духу, зокрема розширити для співробітників сенс і зміст їх діяльності [2, с. 435].

Формування місії дозволяє визначити, для чого існує конкретна організація, причому дане визначення не змінюється зазвичай впродовж всього циклу життєдіяльності організації. Вироблення нової місії зазвичай приводить до створення нового підприємства.

Звичайне визначення місії організації переслідує вирішення наступних завдань:

1.Виявити область активних дій організації і відсікти шляхи розвитку, які ведуть в нікуди.

2.Визначити основні принципи конкурентної боротьби.

3.Виробити загальну базу для розробки цілей організації.

4.Виробити концепцію діяльності, що надихає співробітників організації.

При розробці місії враховуються наступні групи чинників:

1.Історії виникнення і розвитку організації, її традицій, досягнень і промахів, імідж, що склався.

2.Існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників і керівників.

3.Ресурси, тобто все те, чим організація може управляти: готівка грошові засоби, визнані продуктові марки, унікальні технології, талант співробітників і тому подібне.

4.Навколишнє середовище, що представляє сукупність всіх чинників, які впливають на можливості організації досягати своїх цілей за допомогою вибраних стратегій.

5. Відмітні досягнення, якими володіє організація [5, с. 79].

У місії з урахуванням цих чинників відбиваються напрями діяльності організації. У ній констатується відповідальність організації перед всіма групами впливу. Вона визначає чітким чином загальну мету організації, яка надалі може бути конкретизована на окремі цілі і завдання. Наприклад, місія готельною компанії «Марріот» формулюється таким чином: «Ми прагнемо бути кращими в світі по забезпеченню перебування і їжею наших клієнтів шляхом заохочення персоналу надавати клієнтам незвичайні послуги і дотримуватись інтересів акціонерів» [7, с. 8].

Єдиних підходів до формулювання місії не існує. Використовуються як єдине формулювання місії, так і місія, сформульована в декілька позицій. Наприклад, Шотландський Рада з розвитку економіки і промисловості сформулювала свою місію таким чином: «Шотландський Рада з розвитку економіки і промисловості - це незалежна організація, членами якої є представники різноманітних секторів економіки Шотландії; Рада шукає способи підтримки економіки Шотландії шляхом формулювання і просування, інноваційних позаполітичних ідей і надання обумовлених ринковим попитом послуг своїм членам» [11, с. 200].

Визначення місії може складатися з наступних основних елементів:

1. Визначення області конкуренції. Галузевий напрям включає перелік сфер господарської діяльності, в яких збирається працювати фірма. Споживчий напрям відокремлює круг клієнтів, яких обслуговуватиме фірма. Географічна направленість характеризує країни і регіони, в яких могла би працювати компанія, чи буде вона багатонаціональною або працюватиме в географічній «ніші».

2. Стратегічний намір або бачення. Стратегічне бачення компанії припускає визначення тих ключових показників, яких прагне досягти фірма в майбутньому. Зазвичай це формулюється так: «Ми прагнемо...». Стратегічне бачення може описувати як кількісне, так і якісні показники, що визначають основні напрями розвитку компанії. Як правило, стратегічне бачення служить для мотивації работників компанії. Крім того, стратегічне бачення дозволяє субєктам зовнішнього середовища (клієнтам, партнерам, контрагентам) оцінити наміри компанії відносно подальших дій на ринку і перспективи розвитку взаємин.

3. Компетентність персоналу і конкурентні переваги. Місія визначає суть загальнокорпоративних цінностей. До них відносяться спеціальні знання і навички, якими володіє фірма, що дозволяють їй запропонувати клієнтам кращі товари і послуги. Наприклад, акцент на технологічних нововведеннях, висока якість продукції і послуг, ціноутворення, інженерні рішення.

4. Основні зацікавлені групи [10, с. 117 - 119].

При розробці місії необхідно враховувати, що будь-яка компанія має етичні зобовязання перед власниками, службовцями, покупцями, постачальниками і суспільством.

Бізнес, як відомо, повинен не просто виробляти товари й надавати послуги, які необхідні суспільству, а саме ті, які найкращим чином враховують вплив цих продуктів та способів їх виготовлення на безпеку та здоровя людей. Адже сьогодні здоровя людей у розвинутих странах стає основною цінністю. Це, у свою чергу, передбачає вирішення проблем екології, інтелектуального розвитку, медицини, якості товарів і послуг та якості життя в цілому.

Організація створюється не тільки для її власника або, тим більше, керівника, вона створюється для широкого кола людей - насамперед споживачів і виробників. Максимальна можлива задоволеність співробітників від своєї праці - ознака морально відповідальної компанії. У гарних компаніях, як правило, висока задоволеність від роботи як такої, найбільш повна самовіддача у праці. Високий рівень зарплати, значні соціальні гарантії і тому подібне. Якщо організація не діє відповідно високих принципів моралі, зокрема не приносить користі людям, не культивує чесність, порядність у справах, то вона не може вважатися організацією з високою корпоративною культурою [15, с. 113].

До етичних норм відносяться:

- чесність і дотримання закону;

- вирішення конфліктів інтересів;

- доброзичливість в торгівлі і ринковій практиці;

- підтримка взаємин і практики прибутковості;

- оплата за виконану справу, по контрактах і векселях;

- використання інформації з інших джерел;

- використання активів, ресурсів і власності компанії;

Загальними принципами діяльності компанії можуть бути:

- першочергова вага споживачів і їх обслуговування;

- зобовязання за якістю;

- пошана до індивідуальності службовців і зобовязання компанії по відношенню до ним;

- важливість дотримання чесності, прямоти і етичних норм;

- пошана до акціонерів;

- пошана до фірм-постачальників;

- важливість захисту навколишнього середовища.

Зобовязання компанії перед покупцем ґрунтується на очікуваннях, які присутні при покупці товарів або послуг. Неадекватна оцінка цього зобовязання привела до ухвалення законів про захист прав споживачів і до створення безлічі регулюючих органів для їх захисту.

Формуючи, місію корпорації, важливо памятати про те, що прибуток не може проголошуватися головною метою організації, тому що прибуток - це суто внутрішня проблема, хоча і дуже важлива.

Важливо, щоб місію компанії розуміли і приймали більшість співробітників компанії, щоб цілі і інтереси окремих людей, що беруть участь в діяльності компанії, були підпорядковані цілям компанії як цілого.

Іноді виявляється важко, а часом і неможливо сформулювати місію організації. Це може свідчити про те, що підприємство не збалансоване, тобто не існує єдиних цілей усередині організації, інтереси різних груп знаходяться в конфлікті, фірма «розривається» між напрямами розвитку і рішення, що приймаються, не направлені на досягнення загальнокорпоративних цілей [14, с. 205 -207].

Таким чином, одним з головних завдань менеджменту компанії є узгодження різних і частково суперечливих інтересів. Для реалізації цього завдання існує декілька підходів, одним з яких є складання заяви про місію компанії, в якому описуються завдання організації і її основні характеристики.

Делись добром ;)