Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

контрольная работа

2. Розрахункова частина

2.1 Провести аналіз майнового стану, використовуючи фінансову звітність. Зробити висновки

Розрахуємо частку оборотних виробничих фондів в обігових коштах:

Ч о.в.ф. = Обор вир. фонди / Обор. активи (1)

Ч о.в.ф. почат. періоду = ( 15 615,8 + 1 464, 9) / 41 157,8 = 0,42

Ч о.в.ф. кін. періоду = (14 190,2 + 1 693,9) / 44 821 = 0,35

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах зменшилась на 7 % за звітний період за рахунок збільшення оборотних активів на кінець звітного періоду.

Знайдемо частку основних засобів в активах:

Ч о.з. = В зал. / Активи (2)

Ч о.з. п.п.= 43 922,1 / 108 434,6 = 0,41

Ч о.з. к.п. = 47 220,5 / 113 154,6 = 0,42

Частка основних засобів в активах збільшилась на кінець звітного періоду за рахунок збільшення залишкової вартості основних засобів.

Коефіцієнт зносу та оновлення ОЗ розраховуємо за формулами:

К зн. = В зн. / В первісна (3)

К он. = В перв. збільшена у зв. пер. / В первісна (4)

К зн.п.п. = 43 922,1 /110 088,8 = 0,4

К зн.к.п. = 47 220,5 / 113 622,2 = 0,42

К он. = (113 622,2 - 110 088,8) / 113 622,2 = 0,03

Коефіцієнт зносу має незначну тенденцію до збільшення рівня зносу ОЗ у даному періоді.

Частку довгострокових фінансових інвестицій в активах визначають за формулою:

Ч д.ф. = Довгостр. інвест. / Активи (5)

Фінансові інвестиції в балансі не визначені.

Частка оборотних виробничих активів складе:

Ч о.в.а. = Обор. фонди / Активи (6)

Ч о.в.а. п.п. = (15 615,8 + 1 464,9) / 108 434,6 = 0,16

Ч о.в.а. к. п.= (14 190,2 + 1 693,9) / 113 154,6 = 0,14

Частка оборотних виробничих активів зменшилась у звітному періоді на 2 % за рахунок зменшення виробничих запасів, складової оборотних фондів.

2.1.6 коефіцієнт мобільності активів розраховується таким чином:

К моб. = Мобільні активи / Немобільні активи (7)

К моб. п.п. = 41 157,8 / 67 276,8 = 0,61

К моб. к.п. = 44 821 / 68 333,6 = 0,66

Коефіцієнт мобільності збільшився, отже збільшилась та частина обігових коштів, яка припадає на одиницю не обігових. Потенційна можливість перетворення активів у ліквідні кошти також підвищилася.

2.2 Провести горизонтальний аналіз активу балансу. Зробити висновки

Таблиця 6 - Актив балансу

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

37,2

148,2

- первісна вартість

011

37,2

148,2

- накопичена амортизація

012

0

0

Незавершене будівництво

020

1013,9

1696,7

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

66166,7

66401,7

- первісна вартість

031

110088,8

113622,2

- знос

032

43922,1

47220,5

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

- первісна вартість

036

- накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

59

87

Усього за розділом I

080

67276,8

68333,6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

15615,8

14190,2

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

1464,9

1693,9

Готова продукція

130

7688

10678,5

Товари

140

242,3

203,8

Векселі одержані

150

84,7

119,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

7362

7941

- первісна вартість

161

7362

7941

- резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

1072,2

3054,6

- за виданими авансами

180

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8

14

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

7503,2

6312,7

- в іноземній валюті

240

116,7

307,9

Інші оборотні активи

250

0

304,7

Усього за розділом II

260

41157,8

44821

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

108434,6

113154,6

Таблиця 7 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код

рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

92544,1

96456,9

Податок на додану вартість

015

15362

16012

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

77182,1

80444,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

55481,4

56448,6

Валовий:

прибуток

050

21700,7

23996,3

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31650,1

35305,8

Адміністративні витрати

070

12544

10523

Витрати на збут

080

1262,7

1295,4

Інші операційні витрати

090

34492,4

37542,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

5051,7

9939,8

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1101,1

1627,9

Інші доходи

130

3955,7

3061,2

Фінансові витрати

140

39

33

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

3746,7

5945,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

6322,8

8650,6

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2693,4

4897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

3629,4

3753,3

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

продовження таблиці 7

прибуток

220

3629,4

3753,3

Збиток

225

Таблиця 8 - Узагальнений горизонтальний аналіз Активу Балансу підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

абсолютне, тис. грн.

відносне, тис. грн.

Необоротні активи

080

67 276,8

68 333,6

1 056,8

1,6

Оборотні активи

260

41 157,8

44 821

3 663,2

8,9

Витрати майбутніх періодів

270

Разом АКТИВ

280

108 434,6

113 154,6

4 720

4,4

2.3 На основі даних про дохід від реалізації продукції дати прогнозний розрахунок статей 015 - 225

Таблиця 9 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код

рядка

Значення

Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

850

Податок на додану вартість

015

141

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

035

709

Собівартість реалізованої продукції

040

500

Валовий:

- прибуток

050

209

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні втрати

070

99

Витрати на збут

080

20

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

90

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

15

Фінансові витрати

140

10

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

95

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

40,47

Фінансові результати від звичайної діяльності

- прибуток

190

54,53

- збиток

195

Чистий

Чистий:

- прибуток

220

54,53

- збиток

225

2.4 За наведеними даними здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного способу її оцінки. Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності представити в таблиці. Зробити висновки щодо стратегії підприємства

Представимо матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку у вигляді таблиці:

Таблиця 10 - Матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару

Ранг факт

ора

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-постачальника товару

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Положення на ринку

4,0

4,2

4,5

4,6

4,1

0,08

0,32

0,34

0,36

0,37

0,33

Товар

3,3

3,2

3,8

3,9

3,1

0,27

0,89

0,86

1,03

1,05

0,84

Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

0,3

1,14

1,14

1,17

1,17

1,16

Методи товароруху

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

0,3

1,08

1,11

1,14

1,17

1,2

Можливості збуту

3,9

3,9

4,0

4,2

3,9

0,05

0,2

0,2

0,2

0,21

0,2

Сумарна оцінка

1,00

3,63

3,65

3,9

3,97

3,73

КС (коефіцієнт конкурентоспроможності)

0,91

0,92

0,98

1

0,94

Для розрахунку інтегрованого факторного показника підприємства-постачальника товару використовуємо формулу:

Ii = gi * Ri (8),

де gi - параметрична одинична експертна оцінка підприємства-постачальника товару

Ri - ранг аналізованого фактора

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) дорівнюватиме одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими показниками. Для інших підприємств він розраховуватиметься як відношення їх сумарної оцінки до максимального рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Таблиця 11 - Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності

Підприємство

Конкурентоспроможність (КС)

Стратегія

1

0,91

ринковий послідовник

2

0,92

ринковий послідовник

3

0,98

ринковий послідовник

4

1

підприємство - лідер

5

0,94

ринковий послідовник

Висновок: здійснивши аналіз конкурентоспроможності підприємств і склавши таблицю ранжирування коефіцієнтів конкурентоспроможності виявимо, що підприємство № 4 є безсумнівним лідером на ринку за рахунок синтезуючого фактору конкурентоспроможності - ТОВАР, який має інтегрований показник 1,05. Інші ж досліджувані підприємства являються ринковими послідовниками.

Делись добром ;)