Інвестування та інноваційний менеджмент

курс лекций

Лекція 1. Поняття і сутність інновацій та інвестування

План лекції

1. Поняття та сутність інвестування

2. Класифікація інвестицій

3. Інвестиційний проект та інвестиційний цикл

4. Поняття та сутність інновацій

5. Класифікація інновацій

1. Поняття та сутність інвестування

В сучасному світі одним з важливіших є завдання ефективного вкладення капіталу (інвестування) з метою його примноження (збільшення).

Економічна природа інвестування обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення.

Інвестиційна діяльність регулюється Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.

У відповідності до цього Закону під інвестиціями розуміються усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в обєкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Закон визначає основні положення інвестиційної діяльності, а саме:

обєкти і субєкти інвестиційної діяльності;

види інвестування;

інноваційну діяльність;

- права та обовязки субєктів інвестиційної діяльності, відносини між ними;

джерела фінансування інвестицій;

- гарантії прав субєктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій;

відповідальність субєктів інвестиційної діяльності;

державне регулювання інвестиційної діяльності.

Для інвестування застосовуються власні кошти прибутку та амортизаційних відрахувань, позичкові (кредитні) кошти та залучені кошти, які разом складають «валові інвестиції» - В. Вказані інвестиції за винятком амортизаційних відрахувань (А) становлять «чисті інвестиції» - Ч.

Чим більші чисті інвестиції, тим більш розширене відтворення та економічного зростання.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється шляхом надання пільг інвесторам за допомогою:

системи податків, податкових ставок;

- проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі, шляхом прискореної амортизації основних фондів;

- наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позичок на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;

встановлення державних норм та стандартів;

антимонопольних заходів;

роздержавлення та приватизації власності;

- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;

політики ціноутворення;

проведенням експертизи інвестиційних проектів;

інших заходів.

2. Класифікація інвестицій

Ознаки, за якими класифікуються інвестиції:

Види інвестицій

Обєкти вкладення коштів

Характер участі в інвестиціях

Регіональна ознака

Період інвестування

Форми власності

Форми участі інвесторів

Ступінь ризику

Форми відтворення

Види інвестицій

- грошові кошти, цільові банківські вкладення, паї, акції та інші цінні папери;

рухоме та нерухоме майно;

- майнові права, що повязані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей;

- сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, які оформлені у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для будь-якого виду виробництва, але не запатентованого (“НОУ-ХАУ”);

- права користування землею, водою, ресурсами, домами, інші майнові права

Обєкти вкладення коштів

реальні інвестиції або вкладення коштів у матеріальні (будівля, устаткування тощо), та нематеріальні (патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічна документація, програми тощо) активи;

фінансові інвестиції або вкладення коштів у різні фінансові інструменти - цінні папери, депозити, цільові банківські вкладення

Характер участі в інвестиціях

прямі, які передбачають безпосередню участь інвестора у всіх стадіях інвестиційного циклу;

непрямі, які здійснюються через різного роду фінансових посередників (інвестиційні фонди та компанії); посередники від імені інвесторів приймають участь в усіх стадіях інвестиційного проекту, в тому числі, в управлінні обєктами інвестування та розподілі доходів серед клієнтів.

Інвестиції в цінні папери прийнято називати портфельними, а інвесторів - портфельними інвесторами.

Інвестиції не тільки в цінні папери а й у реалізацію інвестиційного проекту на усіх стадіях інвестиційного циклу прийнято називати стратегічними, а інвесторів - стратегічними інвесторами.

Регіональна ознака

внутрішні;

закордонні

За періодом інвестування

короткострокові - до року;

довгострокові - більш року

За формою власності

приватні кошти громадян, підприємств недержавної форми власності, неурядові організації;

державні, які фінансуються за рахунок бюджетів різних поверхів влади, державними підприємствами та організаціями

За формою участі інвесторів

часткова участь (наприклад, володіння частиною акцій);

повне володіння обєктом інвестицій;

- придбання концесії на використання природних ресурсів, прав користування землею, інших майнових прав

За ступенем ризику

- безризикові (наприклад, придбання короткострокових державних облігацій вважається безризиковим);

ризикові з різним ступенем ризику, як то:

а) припустимі, якщо можливі втрати усієї суми розрахункового прибутку;

б) критичні, якщо можливі втрати не тільки прибутку, але й розрахункового валового доходу після реалізації проекту;

в) катастрофічні, якщо можливі втрати усіх активів та банкрутство інвесторів

За формою відтворення

нове будівництво;

розширення діючого підприємства;

реконструкція діючого підприємства;

технічне переозброєння

3. Інвестиційний проект та інвестиційний цикл

Інвестиційний проект - це спеціальним чином оформлені пропозиції (наприклад, у вигляді бізнес-плану) про зміну діяльності підприємства або будівництво нового підприємства з метою досягнення встановленої мети, як правило, отримання прибутку.

Такі пропозиції включають докладний опис таких питань: що передбачається здійснити за рахунок інвестицій, які потрібні кошти та їх джерела, які потрібні організаційні заходи, які будуть поточні витрати, доходи та прибутки, яка очікується ефективність інвестицій тощо.

З точки зору часу реалізації та глибини змін у виробництві інвестиційні проекти розподіляються на тактичні та стратегічні.

Тактичні проекти, як правило, повязані із зміною обсягів виробництва продукції, підвищенням якості продукції, розширенням асортименту продукції, зменшенням поточних виробничих витрат, модернізацією виробництва. Такі проекти, як правило, розраховуються на невеличкий час - 3-5 років.

Стратегічні проекти передбачають зміну форми власності, кардинальну зміну характеру виробництва: випуск принципово нової продукції, диверсифікацію виробництва, повну автоматизацію виробництва тощо. Такі проекти, як правило, розраховуються на тривалий час.

В залежності від напрямку змін у виробництві інвестиційні проекти розподіляються на такі види:

найпростіший - поновлення устаткування або технології та продовження діяльності у колишніх масштабах з метою зниження поточних витрат;

збільшення виробництва та реалізації продукції (послуг) з метою розширення ринку збуту;

розширення виробництва (підприємства) з метою випуску нових видів продукції;

вирішення екологічних проблем;

будівництво нових підприємств;

інші.

Усі види проектів, крім першого, потребують маркетингового дослідження ринку збуту.

Інвестиційний цикл містить три фази (стадії):

передінвестиційну;

інвестиційну;

виробничу.

Передінвестиційна стадія включає попереднє формулювання бізнес-ідеї, розробку докладних пропозицій реалізації бізнес-ідеї у вигляді бізнес-плану та техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) ефективності реалізації бізнес-ідеї.

Розроблений бізнес-план (інвестиційний проект) доцільно передати на експертизу авторитетній консалтинговій фірмі (фахівцю) для отримання незалежних висновків щодо реальності та ефективності реалізації бізнес-ідеї.

Інвестиційна стадія передбачає такі заходи:

техніко-технологічне, екологічне, економічне та інше проектування;

підготовку установчих документів, придбання землі;

укладення договорів, підрядів на будівництво та монтаж;

будівництво;

придбання устаткування та його монтаж;

підготовка кадрів;

введення обєктів в експлуатацію.

Виробнича стадія передбачає здійснення виробничої діяльності, аналіз та перевірка задумок проекту, при необхідності - корегування проекту.

4. Поняття та сутність інновацій

Згідно Закону України “Про інвестиційну діяльність” інноваційна діяльність є однією з форм інвестиційної діяльності, яка здійснюється з метою впровадження науково-технічного прогресу у виробництво або соціальну сферу.

Але інноваційна діяльність регулюється безпосередньо Законом України «Про інноваційну діяльність», від 4.07.2002 р. та іншими законодавчими актами (див. таблицю 1.1) [23].

Інновація (у сенсі інноваційної діяльності) - це сукупність виробничих, технічних і комерційних заходів, які ведуть до появи на ринку нових та вдосконалених промислових процесів і обладнання (Ф.Ніксон).

Інакше (у цьому сенсі): інновація - це сукупність процесів наукових досліджень, конструкторських розробок, проектування, виготовлення дослідних зразків, їх випробування та впровадження у виробництві. У Радянському Союзі інновація мала назву “науково-технічний прогрес” (НТП).

Під інновацією також розуміють новацію, тобто як кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого продукту чи технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг (Методика “Керівництво Осло” - рекомендації, прийняті в Осло в 1992 р.).

Нововведення - це результат практичного освоєння новації.

Новація має різний ступінь новини: відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція, удосконалення.

Відкриття - установлення невідомих раніше обєктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що сприяють накопиченню теоретичних знань.

Таблиця 1.1 - Законодавство України у сфері інноваційної діяльності

Питання

Зміст

Постанова Верховної Ради України

Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України

Фінансове забезпечення

У галузі прикладних досліджень і розробок головним має стати контрактний метод фінансування на базі проектної (програмно-цільової) організації

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки реалізується Державним інноваційним фондом України та іншими галузевими інноваційними фондами і фондами технологічного розвитку та реконструкції виробництва

Пільги

Капітальне будівництво та інші витрати на відтворення матеріально-технічної бази науки здійснюється з обовязковим пільговим оподаткуванням

Організаційні структури

Створити мережу галузевих інститутів, які разом з проведенням наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт повинні виконувати функції координаторів розробок, моніторингу інноваційної діяльності у відповідній галузі, експертів технічного та технологічного рівня виробництва, розповсюджувачів науково-технічної інформації

Визначити мережу державних науково-дослідних організацій, що складається з вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів тощо, які виконують функції головних організаторів або координаторів національних, галузевих, регіональних соціально-економічних, наукових, науково-технічних програм, з наданням їм статусу національного, галузевого чи регіонального центру

Управління

Вищий орган - Рада з питань науки та науково-технічної політики при Президенті України

Координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється Комісією Кабінету міністрів України з питань науково-технічного розвитку

Закон України

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків

Технологічні парки

“Напівпровідникові технології...” (Київ), “Інститут електро-зварювання імені Є.О.Патона” (Київ), “Інститут монокристалів” (Харків), “Вуглемаш” (Донецьк), “Інститут технічної теплотехніки” (Київ), “Київська політехніка” (Київ), “Інтелектуальні інформаційні технології” (Київ), “Укрінфотех” (Київ), “Агротехнопарк” (Київ), “Еко-Україна” (Донецьк), Наукові і навчальні прилади” (Суми), “Текстиль” (Суми), “Ресурси Донбасу” (Донецьк), “Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій” (УМБІЦЕНТР) (Одеса), “Яворів” (Львівська область)

Закон України

Про інноваційну діяльність

Державне регулювання

Формулювання і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм

Створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності

Захист прав та інтересів субєктів інноваційної діяльності

Фінансова підтримка виконання інноваційних проектів

Встановлення пільгового оподаткування субєктів інноваційної діяльності

Тощо

Особливості оподаткуван-ня

50% ПДВ та ПРИБУТКУ наукових організацій залишаються у їх розпорядженні і зараховуються на їх спеціальний рахунок та використовуються виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності, розширення власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз

Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів (щорічно 25% групи 3)

Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50% діючої ставки оподаткування

Закон України

Про інвестиційну діяльність

Закон України

Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України

Про наукову і науково-технічну експертизу

Закон України

Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні

НАКАЗИ

Економічне обґрунтуван-ня інновацій

«Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво» НАКАЗ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 25.09.2001, №218/446

Винахід - це нове технічне рішення конкретної задачі, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці. Винахід - це нові прилади, механізми, інструменти, машини, обладнання методи, процеси, матеріали, сплави тощо.

Раціоналізаторська пропозиція - це пропозиція щодо удосконалення окремих елементів виробничих процесів (стадій, фаз операцій), методів їх виконання. Як правило, вони стосуються методів виконання трудових операцій.

Удосконалення - це пропозиції удосконалення управлінських процесів, наукових підходів та принципів, методик, стандартизація, удосконалення або розробка інструкцій тощо. Тобто, це удосконалення у сфері організаційно-економічних процесів.

З точки зору рівня новизни інновації розподіляються на базисні та поліпшуючі.

Базисні - це радикальні нововведення. Вони докорінно здатні змінити різні види діяльності суспільства. Вони потребують великих витрат та наявності розвиненої для виконання значного обсягу прикладних НДДКР.

Поліпшуючі - це нововведення, які створені на базі вже існуючих знань і відомих законів та принципів і націлені на вдосконалення вже існуючих продуктів та технологій..

Інноватика - галузь науки, яка вивчає закономірності процесів розвитку, формування новацій, нововведень, механізмів управління змінами, подолання опору нововведенням, адаптації до них людини, використання та поширення інноваційних потоків, інноваційної діяльності, їх вплив на сферу конкуренції, на розвиток суспільства в цілому.

Предметом інноватики є створення, освоєння і поширення різного типу новацій.

Існує дві взаємодоповнюючі складові інноватики: теоретична (фундаментальна) та прикладна.

Теоретична інноватика вирішує проблеми створення і розвитку наукової методології інноватики, теоретичні проблеми синтезу інноваційно складних організаційно-технічних систем (нових знань, ідей, нових технологій, винаходів, відкриттів).

Прикладна інноватика вирішує практичні питання поліпшення виробничих процесів та виробів. Її кінцевим результатом є досягнення практичного ефекту у виробництві, забезпечення суспільного добробуту.

Життєвий цикл інновацій - це період від зародження ідеї до розробки, створення, поширення, використання та утилізації (занепаду) продукту або технології.

У звязку з прискоренням науково-технічного прогресу життєвий цикл інновацій постійно скорочується, на що суттєво впливає конкуренція у сфері інновації.

5. Класифікація інновацій

Ознаки, за якими класифікуються інновації [1]

1) За змістом та сферами застосування

2) За ступенем новини та глибини змін

3) За ступенем впливу на зміни

4) За сферами розробки та поширення

5) За рівнем розробки та поширення

6) За масштабами охоплення

7) За станом життєвого циклу нововведень

8) За напрямком дії

Зміст та сфери застосування

технічні;

екологічні;

соціальні;

організаційно-управлінські

Ступінь новини та глибини змін

абсолютні;

відносні;

умовні;

часткові;

новий вид;

нове покоління

Ступінь впливу на зміни

радикальні;

революційні;

модифіковані;

комбіновані

Сфери розробки та поширення

промислові;

торгівельно-посередницькі;

аграрні;

правові;

послуги;

науково-педагогічні

Рівень розробки та поширення

державні;

регіональні;

галузеві;

корпоративні

Масштаби охоплення

глобальні;

локальні;

внутрішньо-організаційні;

міжорганізаційні

Етапи життєвого циклу

діяльність;

використання нововведень (новин);

перегрупування;

ліквідація

Напрямок дії

розширюючи;

раціоналізуючи;

уповільнюючи.

Питання для самоконтролю та обговорення

1. Що таке інвестування та для чого воно здійснюється?

2. Джерела інвестування.

3. Класифікація інвестицій (особливо за ступенем ризику).

4. Що таке інвестиційний проект?

5. Що таке інвестиційний цикл?

6. Зміст передінвестиційної стадії.

7. Зміст інвестиційної стадії.

8. Зміст виробничої стадії.

9. Сутність інновацій, їх види.

Література: 1-6, 8-12, 15, 16, 18, 20-21

Делись добром ;)