Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

контрольная работа

2.7 Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України

Найхарактернішим показником ефективності інноваційної діяльності, що водночас характеризує і конкурентоспроможність продукції, є зростання обсягу реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Оцінку ефективності інноваційної діяльності у промисловості сьогодні в цілому доцільно давати за результатами аналізу динаміки реалізації продукції саме на зовнішньому ринку, оскільки міжнародний досвід свідчить, що успішний вихід країн із кризи за допомогою інновацій починається нині у першу чергу шляхом експорту високотехнологічної продукції.

Наявність проблеми з реалізацією української продукції на зовнішньому є підтвердженням поки, що низької конкурентоспроможності продукції вітчизняного товаровиробника [1].

Дані за 2008 рік в порівнянні з 2006р. вказують на небажану динаміку (рис.6)

Рис. 6 Динаміка кількості підприємств, що реалізовують іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України

Як бачимо з рис. 6, кількість підприємств у 2008 році, що реалізовують іншу неметалеву мінеральну продукцію на зовнішньому ринку, в порівнянні з 2006 роком, стрімко зменшилась. І судячи з ситуації, яка склалась на ринках України в звязку з фінансовою кризою ця кількість зросте не скоро.

Таблиця 8

Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України у 2006-2008 р.р. [6]

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України

Відхилення (тис.грн)

тис.грн

у % до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006/2007

2008/2007

105085

116763

150849

22,6

15,7

15,4

+11678

+34086

Дані таблиці 8 свідчать про те, що обсяги реалізованої продукції у 2007 році в порівнянні з 2006 р. збільшились на 11678 тис.грн., а в 2008 в порівнянні з 2007 збільшились на 34086 тис.грн. Проте якщо аналізувати у відсотках до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції то у 2006 році він становив 22,6 %, а вже у 2007році зменшився на 6,9% , а в 2008 році на 0,3 % (в порівнянні з 2007 роком) .

Подано ( отримано ) заявок на видачу охоронних документів до (від) Державного департаменту інтелектуальної власності та патентних відомств інших країн

Одним з важливих критеріїв оцінки конкурентоспроможності й технічного рівня будь-якої продукції, технології, технічного рішення тощо є наявність охоронних документів, що, в свою чергу, сприяє активізації інноваційної діяльності в промисловості.

Минулого року (2008р. ), серед підприємств, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію, спостерігалося зростання активності у поданні заявок на видачу охоронних документів на обєкти промислової власності (таблиця 9). Так, до Держпартаменту України надійшло 3 заявки на винаходи, тоді як у 2007 році не було жодної. На корисні моделі надійшло 3 заявки у 2007 році, а в 2008 р.- 6 заявок.

Отримали 7 заявок на винаходи у 2008 році, на корисні моделі надійшло 6 заявок, на промислові зразки - 2 заявки (таблиця 10)

Таблиця 9

Кількість поданих заявок на видачу охоронних документів підприємствами, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за 2006-2008 р.р.[6]

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Подано заявок на видачу охоронних документів

До Державного департаменту інтелектуальної власності

До патентних відомств інших країн

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

-

3

3

6

-

-

-

-

-

1

-

-

Таблиця 10

Кількість отриманих охоронних документів підприємствами, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за 2006-2008 р.р.[6]

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Отримано охоронних документів (патентів)

України

інших країн

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

винаходи

корисні моделі

промислові зразки

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

3

7

4

6

-

2

-

-

-

-

-

-

Висновки

Інноваційна діяльність -- процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, а також у повязані з цим додаткові наукові дослідження і розробки. При цьому слід враховувати, що інноваційна діяльність означає весь, без виключень, інноваційний процес, починаючи з появи науково-технічної ідеї і завершуючи розповсюдженням (дифузією) продукту.

Інноваційний процес у сучасному розумінні не обмежується першою появою на ринку нового продукту, послуги або доведенням до проектної потужності нової технології. По мірі розповсюдження інновація вдосконалюється, стає більш ефективною, набуває раніше не відомих споживчих властивостей. Це відкриває для неї нові сфери застосування, ринки, нових споживачів.

На початок 90-х рр. Україна володіла значними можливостями для успішного розвитку в науково-технологічній сфері. В Україні було створено науково-технічний потенціал, який за багатьма параметрами відповідав рівню найбільш розвинених країн. Вітчизняна наука та технології з окремих пріоритетних напрямів, наприклад, матеріалознавства, теоретичної фізики, математики, зварювального виробництва, захисних та зміцнюючих покриттів, біотехнологій тощо, зберігають передові позиції у світі. Проте цей перехід стримувався загальною орієнтацією економічного розвитку на екстенсивний тип відтворення, що зумовлювалося застарілістю форм і методів директивного планування, обмеженим доступом галузей загального призначення до інноваційних результатів, недосконалістю критеріїв ефективності економічного розвитку, обмеженістю фінансових ресурсів та відсутністю налагоджених і постійно діючих механізмів їхньої концентрації на інноваційних пріоритетах.

І як наслідок, рейтинг української економіки :

згідно доповіді Всесвітнього економічного форуму "The Global Competіtіveness Report 2008 -2009" (станом на 08.11.2008 р.), Україна займає 72 місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності економік (у 2007 р. - 73).

за рейтингом у сфері інновацій - 73-75 місце, ділячи його із Пакистаном і Єгиптом.

Адже з самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу на переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку виникли серйозні труднощі з фінансуванням цього процесу. Таке реформування потребує значних капіталовкладень, проте ані держава, ані вітчизняні підприємці та бізнесмени їх не мають.

Аналіз стану розвитку інноваційної діяльності в Україні дає змогу відзначити, що останніми роками понад 80 % промислових підприємств не займаються інноваційною діяльністю. Так, кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю зменшилась з 18,0 % у 2000 р. до 14,2 % у 2008 р., а тих, що впроваджували інновації - з 14,8 % у 2000 р. до 11,5 % у 2008 р.

Аналогічна доля спіткала і підприємства що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію. А саме підприємств-виробників цементу, вапна, керамічних плиток, листи гофровані, шифер, посуд столовий, шлаковату, вату мінеральну силікатну.

За даними Держкомстату, темпи зростання кількості інноваційно-активних підприємств, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію становили 137 %. Проте в аналогічний період цього ж року темпи зростання загальної кількості промислових підприємств становили 146, 39%.

З кожним роком кількість підприємств, що займаються виробництвом іншої неметалевої мінеральної продукції збільшується. Проте, на жаль, інновації проводять приблизно 10 % з них. У порівнянні з 2006 роком, у 2007р. кількість підприємств, що впроваджували інновації збільшилась на 28 од. Та вже у 2008 році ця позитивно тенденція змінилась застоєм.

У 2007 спостерігається найбільша активність підприємств до інноваційної діяльності. З них 67 підприємств витрачали кошти на придбання машин, обладнань,установок, 12 на внутрішні НДР, 3 на зовнішні знання. Проте вже у 2008 році кількість цих підприємств зменшилась на 10 од., попри те що нових утворилось 53.

Обсяги реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у 2008 році порівняно з 2006 р. зросли майже на 52 тис. грн. Проте у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції зменшились на 0,7 %. Кількість підприємств у 2008 році, що реалізовують іншу неметалеву мінеральну продукцію на зовнішньому ринку, в порівнянні з 2006 роком, стрімко зменшилась (з 23 до 15 підприємств) .

Обсяги фінансування інноваційної діяльності на підприємствах, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію зростає. У 2008 році було витрачено на 68,59 % коштів більше порівняно з 2007р. Проте залучення цих коштів відбувається за рахунок власних джерел фінансування та частково кредитів, держава та вітчизняні інвестори за останні три роки не витратили ні одної гривні на фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Інноваційну діяльність підприємств, що займаються виробництвом іншої неметалевої мінеральної продукції стримують: нестача власних коштів, недостатня фінансова підтримка держави, великі витрати на нововведення , високий економічний ризик , недосконалість законодавчої бази , тривалий термін окупності нововведень , відсутність коштів у замовників .

Список використаної літератури

1. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети. // Економіст. - 2007. - № 9. - С. 36 - 39.

2. Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств. // Економіка підприємства. - 2007. - № 14. - С. 13 - 21.

3. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 36.

4. Наука та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник./ Державний комітет статистики. За редакцією І.В. Калачової - Київ ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” 2009.

5. Патон Б. Є., Яцків Я. С. Наука та інновації. Науково-практичний журнал НАН України 2009 - № 3

6. Статистичний щорічник України. За редакцією О. Г. Осауленка. Київ ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” 2009.

7. www.ukrstat.gov.ua

8. www.nas.gov.ua

Делись добром ;)