Кадрова політика підприємства

отчет по практике

4. Класифікація і структура персоналу підприємства та його характеристика

Планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій здійснює начальник відділу з управління персоналом. Він збирає дані у письмову вигляді від начальників виробничих та обслуговуючих відділів.

Проведемо аналіз структури персоналу станом на 01.01.2013 року на ТОВ НТЦ «Лан» у вигляді табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Структура персоналу станом на 01.01.2013 р. ТОВ НТЦ «Лан»

Код розділу класифікатора професій

Назва розділу (кваліфікаційної групи професій)

Спискова чисельність штатних працівників, осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники

Професіонали

Фахівці

Технічні службовці

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Кваліфіковані робітники з інструментом

Оператори та складальники устаткування і машин

Найпростіші професії

3

12

24

8

-

5

4

15

Загальна спискова чисельність персоналу

71

Проаналізуємо показники кількісних та якісних характеристик персоналу за останні три роки.

Таблиця 4.2. Структура зайнятого персоналу ТОВ НТЦ «Лан»

Категорії зайнятих

2010 рік

2011 рік

2012 рік

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Виробничий персонал

111

85,38

93

86,11

59

83,10

Невиробничий персонал

16

12,31

12

11,11

9

12,68

Адміністративний персонал

3

2,31

3

2,78

3

4,23

Всього

130

100

108

100

71

100

Скорочується питома вага виробничого персоналу та скорочується питома вага невиробничого персоналу. За умов сучасної кризи керівництво скорочувало спочатку обслуговуючий персонал, а вже потім виробничий із відсутності обсягів замовлень.

Традиційним показником статистики людських ресурсів є середній вік, який розраховується як сума віку всіх співробітників, поділена на число зайнятих в організації. Найбільш продуктивним являється представлення вікової структури шляхом групування, таблиця 4.3.

Таблиця 4.3. Вікова структура персоналу ТОВ НТЦ «Лан»

Вікові категорії

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2012 р. у % до 2010 р.

осіб

%

осіб

%

осіб

%

15-34

19

14,62

10

9,26

11

15,49

57,89

35-49

57

43,85

57

52,78

48

67,61

84,21

50-54

31

23,85

24

22,22

3

4,23

9,68

55-59

21

16,15

15

13,89

8

11,27

38,10

старше 60

2

1,54

2

1,85

1

1,41

50,00

Всього:

130

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

1.1 Склад, структура і кількісна характеристика персоналу підприємства

Найбільш важливим елементом потенціалу підприємства є його персонал або кадри. Персонал (кадри) підприємства - це сукупність постійних працівників...

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

3.1.Характеристика аналізуємого підприємства та його конкурентів

Фірма АООТ "Донецький завод "ПРОДМАШ" - один з відомих в Україні виробників технологічного устаткування для переробних галузей харчової промисловості знаходиться за адресою 83038, Донецьк, ул. Электровозная, 25...

Виявлення резервів розвитку потенціалу підприємства на основі аналізу використання основних виробничих фондів

2.1 Характеристика підприємства і його організаційної структури

Відкрите акціонерне товариство «Стахановський завод технічного вуглецю» засновано відповідно до рішення Міністерства промисловості України (наказ від 31 березня 1994 року № 96) шляхом перетворення державного підприємства «Стахановський завод...

Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми

1.1 Сутність, класифікація та структура персоналу

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки...

Кадрова політика підприємства

2.1 Загальна характеристика готельного підприємства «Писанка» та характеристика середовища його діяльності

Готельна споруда побудована 2000 року. Товариство з обмеженою відповідальністю готель «Писанка» було засноване 20 березня 2001 року. ТзОВ готель «Писанка» розташований в місті Коломиї пр. Відродження Івано-Франківської обл., 1...

Організаційна структура підприємства

Організаційна структура підприємства та схеми звязків його підрозділів

Сучасна теорія організації (ситуаційний підхід в теорії організації) розглядає організацію як відкриту систему, яка постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, до якого вовна має пристосуватися...

Основи розробки бізнес-плану

Опис підприємства та характеристика його продукції

Діяльність діагностичної дільниці ТОВ «Житомирський автоцентр КамАЗ», яке знаходиться за адресою м. Житомирі, вул. Київська, 17 направлено на систематичне діагностичне обслуговування вантажних автомобілів КамАЗ...

Основи управління персоналом підприємств

1. Поняття, класифікація та структура персоналу

...

Особливості планування і формування персоналу на підприємстві

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Найбільш важливим елементом потенціалу підприємства є його персонал або кадри. Персонал (кадри) підприємства - це сукупність постійних працівників...

Оцінювання виробництва на підставі аналізу рівня ефективного використання робочих місць

1.2 Класифікація і характеристика персоналу підприємства

На будь-якому підприємстві ключовим є людський фактор - люди, які на ньому працюють. Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства використовують терміни: кадри, персонал, трудовий колектив...

Персонал підприємства

Розділ 1. Поняття, класифікація та структура персоналу

...

Персонал підприємства та мотивація праці

1.1 Поняття, класифікація і структура персоналу

Людина - важливий елемент розвитку суспільства і економіки загалом. Вона виступає головним субєктом продуктивних сил, а саме її майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності...

Персонал підприємства: питання формування і шляхи підвищення результативності використання

1.1 Сутність, класифікація та структура персоналу підприємства

Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни - персонал, кадри, трудовий колектив. Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників...

Рух персоналу в організації і процес управління ним

2.1 Загальна характеристика підприємства і його організаційна структура управління

КП-52 «Термоізоляція» було створено рішенням конференції вповноважених представників колективу власників (протокол конференції № 1 від 15 квітня 1994 року) на основі загальної часткової власності членів трудового колективу шляхом викупу майна...

Специфіка кадрового менеджменту на сучасному етапі в ресторанному бізнесі

1.2 Персонал підприємства і його класифікація

З усієї сукупності ресурсів підприємства особливе місце займають трудові ресурси. Перетворення матеріальних ресурсів відбувається в результаті взаємодії засобів виробництва і праці людей, що беруть участь у виробничій діяльності...

^