Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг

научная работа

1.2 Сучасні тенденції в області контрактної логістики

Розвитку концепції логістичного аутсорсингу сприяють тенденції економічної глобалізації. Окремі організації стають частинами глобальної виробничої мережі. Процеси постачання і збуту також ускладнює і рівень логістичних знань для всіх партнерів по ланцюжку створення вартості перетворюється на ключовий фактор успіху. Зростаючізапити споживачів спонукають компанії застосовувати логістичний підхід до побудови свого бізнесу, а також використовувати у своїй діяльності такої інструмент, як аутсорсинг.

Високу якість логістики в економіці країни в цілому здатні забезпечити виключно спеціалізовані логістичні підприємства. Це доводить бізнес-практика всіх без винятку країн з розвиненою ринковою інфраструктурою. При цьому пакети логістичних послуг, надаваних спеціалізованими компаніями, постійно переглядаються у відповідностізі зростаючими вимогами клієнтів. Логістичні провайдери беруть на себе виконання всіх логістичних завдань організацій-клієнтів і пропонують наряду з реалізацією руху товарного потоку і послугами додавання вартості (наприклад, упаковка або сортування продукту під індивідуальні вимоги клієнта) інформаційні та фінансові послуги. Контрактна логістика являеться полем діяльності спеціалізованих логістичних підприємств, ринок послуг аутсорсингу цієї сфери постійно розширюється.

Зростання обсягів послуг аутсорсингу в галузі логістики повязано також і з відміною державного контролю над перевезеннями. бажання більшості фірм-виробників зробити акцент на основній діяльності, тенденції зниження матеріальних запасів, поява омпютерних програм, управлячих логістичними системами, створюють умови для передачі логістичних функцій і процесів спеціалізованим провайдерам. Логістичні компанії мають сьогодні комплексний компютерний метод стеження, який знижує ризик при транспортуванні і підвищує престиж фірми, що було б неможливо, якби дана функція виконувалася самої фірмою. Логістичні провайдери (третя сторона), використовуючи обмін електронними даними і супутникові системи, намічають курс фрахту, щоб точно повідомити клієнтам місцезнаходження їх водіїв та термін доставки. В середовищі "точно в строк" ("Just in Time"), де вікно поставки може становити всього лише 30 хвилин, така технологія стає вирішальною.

Доцільність використання логістичного аутсорсингу визначається для компанії-замовника в загальному випадку такими основними причинами:

* тісний взаємозвязок підприємств-виробників і постачальників продукції з підприємствами транспортної галузі в усіх ланках ланцюжка створення доданої вартості;

* можливість для виробника відмовитися від непрофільних видів діяльності (логістика);

* підвищення гнучкості як щодо розвитку власної організації,так і щодо її діяльності на ринках;

* використання всіх переваг логістичного підходу до управління власною діяльністю без необхідності розвивати власні компетенції в цій сфері;

* зниження загальних витрат, зміна структури витрат;

* комплексне логістичне обслуговування високої якості, яке забезпечує провайдер;

* підвищення якості послуг для кінцевого споживача, що позитивно відбивається на іміджі компанії-замовника та ін.

Делись добром ;)