Менеджмент і адміністрування в процесі аналізу та розрахунків показників планування діяльності підприємства "Чумак" в умовах ринку

курсовая работа

Розділ 2. План виробництва та реалізації продукції

У другому розділі основної частини складається план виробництва та реалізації продукції.

1. За даними таблиці 2.1 розрахувати план продажу (реалізації) продукції на плановий квартал.

Таблиця 2.1 - План продажу (реалізації) продукції на плановий квартал

Найменування виробу

Обсяг продажу, одиниць

Ціна за одиницю продукції,грн.

Доход (виручка) від реалізації продукції без ПДВ, грн.

А

2300

150

345000

В

4320

280

1209600

С

6340

500

3170000

Разом

12960

-

47246000

Доход (виручку) від реалізації продукції без ПДВ розраховують за формулою:

(2.1.)

де: - ціна одиниці і-ої продукції, грн.; (Вихідні дані, табл. 1, п.4)

- плановий обсяг продажу і-ої продукції, од.; (Вихідні дані, табл. 1, п.3)

і - кількість видів продукції.

РП=(2300*150)+(4320*280)+(6340*500)=345000+1209600+3170000= 4724600грн.

2. Розрахувати величину залишку готової продукції на складі на кінець планового кварталу за формулою:

(2.2.)

де: запас готової продукції і-го виду на кінець кварталу в днях (Вихідні дані, табл. 1, п.12):

грн.

3. Визначити обсяг товарної продукції у плановому кварталі:

а) у натуральному виразі (виробнича програма):

(2.3)

де: запаси готової продукції і-го виду на початок кварталу, од. (Вихідні дані, табл. 1,п.12)

б) у вартісному виразі:

, (2.4)

де: - плановий обсяг випуску продукції і-го виду (виробнича програма), од.

Дані розрахунків звести у табл. 2.2

Таблиця 2.2 - Виробнича програма на плановий квартал

Найменування виробу

Обсяг продажу одиниць

Запаси готової продукції на складі, одиниць

Виробнича програма, одиниць

Ціна за одиницю продукції,грн.

Обсяг товарної продукції, грн.

на початок кварталу

на кінець кварталу

А

2300

370

383

2313

150

346950

В

4320

140

124

4304

280

1205120

С

6340

385

357

6312

500

3156000

Разом

12960

895

864

12929

-

4708070

4. Розрахувати обсяг валової продукції на плановий квартал за формулою:

а) у натуральному виразі:

(2.5.)

де: - обсяг незавершеного виробництва і-го виробу відповідно на початок (Вихідні дані, табл. 1,п.13) і кінець кварталу, од.

(2.6.)

де: тривалість виробничого циклу і-го виробу, дні (Вихідні дані, табл. 1, п.14);

коефіцієнт готовності і-го виробу (Вихідні дані, табл. 1, п.15).

Розрахунок:

Величина залишку незавершеного виробництва на кінець планового кварталу:

б) у вартісному виразі:

(2.7.)

Дані розрахунків зводимо у табл. 2.3

Таблиця 2.3 - Обсяг валової продукції на плановий квартал

Найменування виробу

Виробнича програма, одиниць

Обсяг незавершеного виробництва, одиниць

Валова продукція, одиниць

Ціна за одиницю продукції, грн.

Обсяг валової продукції, грн.

на початок кварталу

на кінець кварталу

А

2313

230

72

2155

150

2621240

В

4304

90

155

4369

280

894400

С

6312

220

245

6337

500

3610120

Разом

12929

540

472

12861

-

7125760

Делись добром ;)