Менеджмент персоналу

контрольная работа

Практична частина

Задача 1

На підприємстві раніше за допомогою наявного устаткування 169 працівників виготовляли 850 000 одиниць продукції. Після впровадження автоматичної лінії чисельність виробничого персоналу скоротилося до 86 чоловік. Обчислити підвищення продуктивності праці внаслідок автоматизації виробництва продукції.

Розвязок:

1) Визначимо продуктивність праці до впровадження автоматичної лінії, використовуючи наступну формулу:

Пп. = Q / Ч

де Пп. - продуктивність праці;

Q - обєм випущеної продукції;

Ч - чисельність працівників.

Пп.до впров. = 850 000 / 169 = 5029,59 (од. / чол.)

2) Визначимо продуктивність праці після впровадження автоматичної лінії:

Пп.після впров. = 850 000 / 86 = 9883,72 (од. / чол.)

3) Визначимо підвищення продуктивності праці внаслідок автоматизації процесів виробництва продукції, використовуючи наступну формулу

де ?Пп - приріст продуктивності праці.

Висновок: приріст продуктивності праці внаслідок автоматизації процесів виробництва продукції склав 96,5%.

Задача 2

За останні три роки середні внутрішньозмінні втрати робочого часу в цеху складали 12%, в тому числі в звязку з порушеннями трудової дисципліни 3,5%, по організаційно-технічним причинам 8,5%. В дійсний час в цеху є можливість не допустити втрати через порушення дисципліни, а втрати по організаційно-технічним причинам знизити до 70%. Визначити резерви росту продуктивності праці при такому скороченні втрат робочого часу.

Розвязок:

Визначимо резерв росту продуктивності праці при скороченні втрат робочого часу, використовуючи наступну формулу:

де ІПп - резерв росту продуктивності праці;

Вп - планові внутрішньозмінні втрати;

Вз.п - плановий відсоток зниження втрат;

Вс - середні внутрішньозмінні втрати робочого часу.

Відповідно до вихідних даних втрати через порушення дисципліни усунені, втрати по організаційно-технічним причинам - скорочені до 70% або на 30%. Отже,

Вп = 8,5%

Вс = 12%

Висновок: Внаслідок усунення втрат робочого часу через порушення дисципліни та скорочення втрат по організаційно-технічним причинам на 30% продуктивність праці підвищилася на 6,875%.

Задача 3

В таблиці порівнюються нормативні і фактичні затрати робочого часу і часу використання обладнання (кількість ткачів на дільниці спостереження 10 чоловік, число станків на дільниці спостереження 280).

Розрахувати % зменшення або збільшення норми виробітку (Рв), як змінилося навантаження робітника, проаналізувати вплив простоїв на норму виробітки та норму продуктивності праці.

Як зміниться норма продуктивності станка, якщо відбудеться скорочення простоїв до норми 4,77%?

Таблиця 1

Елементи

Для аналізу виконання норм продуктивності станка

Для аналізу затрат робочого часу

за нормою

фактично

відхилення, %

за нормою

фактично

відхилення, %

Число ударів батана за хвилину

214

218

+1,87

-

-

-

Коефіцієнт використання обладнання в часі за нормою (Кп.в.)

0,888

0,845

-

-

-

-

Всього простоїв

11,18

15,52

+4,34

-

-

-

Всього завантаженість

-

-

-

49,8

62

+12,2

Завантаження на 1 станок

-

-

-

1,78

2,21

+0,43

Розвязок:

Для розрахунку відсотка зменшення або збільшення норми виробітку скористаємося наступною формулою

де - зменшення або збільшення продуктивності станка;

- теоретична продуктивність устаткування, визначена по фактичній швидкості випуску;

А - теоретична продуктивність устаткування, по якій розрахована діюча норма продуктивності устаткування;

- фактичний коефіцієнт використання устаткування в часі;

. - коефіцієнт використання устаткування в часі по нормі.

Як бачимо із проведених розрахунків, внаслідок збільшення простоїв устаткування при незначному зростанні числа ударів батана за хвилину, загальна продуктивність станка зменшилася на 3,1%.

Також можемо констатувати той факт, що внаслідок збільшення простоїв устаткування, для забезпечення виконання встановлених планових завдань завантаженість працівників дільниці збільшилася на 12,2 відсоткових пункти. Проте фактичний рівень завантаженості складає лише 62%, що свідчить про неефективне та нераціональне використання наявних трудових ресурсів. Завантаженість в розрахунку на 1 станок збільшилася з 1,78% до 2,21%. Отже, якби працівники були б задіяні на 100%, один працівник фактично зумів би обслуговувати лише 45 одиниць устаткування (100 / 2,21), тоді як за нормою - 56 одиниць (100 / 1,78), що свідчить про зниження продуктивності праці на 19,6% [(45-56)100% / 56 ]

Якщо відбудеться скорочення простоїв до 4,77%, або коефіцієнт використання обладнання в часі за нормою фактично складатиме 0,9523 (1-0,0477), то зменшення або збільшення продуктивності станка складатиме (при незмінній кількості ударів батана за хвилину):

Висновок: внаслідок впровадження заходів по зменшенню простоїв устаткування до 4,77% та зростанню числа ударів батана за хвилину, загальна продуктивність станка може збільшитися на 9,24%.

Задача 4

Середньорічна чисельність зайнятих на підприємстві легкої промисловості склала 134 тис. чол. В цьому році було виготовлено валової продукції на суму 34697 тис. грн. (в фактичних цінах). Чому буде прирівнюватись продуктивність праці за рік на одного робітника.

Розвязок:

Для розрахунку продуктивності праці за рік на одного робітника скористаємося наступною формулою:

Пп. = Q / Ч

де Пп. - продуктивність праці;

Q - обєм випущеної продукції;

Ч - чисельність працівників.

Пр = 34697 / 134 = 258,93 (грн. / чол.)

Висновок: відповідно до вихідних даних, продуктивність праці за рік на одного робітника в середньому становитиме 258,93 грн.

Задача 5

Задача на систему Раккера.

На основі статистичної обробки даних встановлено, що допустимі (сукупні) витрати на робочу силу складають 300.000 доларів. Обсяг продажу за звітний період (за рік) складає 1.950.150 доларів (по місяцям обсяг продажу розподіляється рівномірно). Повернення, скидки - 200.000 доларів, надбавки 50.000. Змінення запасів не було. Сировина 750.000, основні та допоміжні матеріали 200.000 доларів, напівфабрикати зі сторони 50.000, послуги зі сторони, які не відносяться до робочої сили 150.000. Фактичні витрати на робочу силу 300.000 доларів. Партисипативна заробітна плата - 245.000 доларів. Обчислити відсоток премій робітникам і норму Раккера.

Розвязок:

Система Раккера заснована на преміюванні працівників за збільшення обсягу умовно чистої продукції в розрахунку на одну грошову одиницю заробітної плати. Система Ракера передбачає становлення «норми Раккера» - частки заробітної плати в обсязі умовно чистої продукції. Обсяг преміального фонду визначається так:

- фактичний обсяг умовно чистої продукції множать на «норму Раккера»;

- від отриманої величини віднімається фактично виплачений обсяг заробітної плати;

- різниця є часткою прибутку, отриманого за рахунок підвищення ефективності виробництва.

- сума економії підлягає розподілу у пропорції 50:50 між компанією та працівниками.

Нр = Допустимі (сукупні) витрати на робочу силу / Норматив чистої продукції (Чп) * 100%

Для виконання встановлених завдань необхідні розрахунки відобразимо в табл. 2.

Таблиця 2

Показники

Вартість в доларах

1. Обсяг продажу

1.950.150

2. Повернення, скидки

надбавки

- 200.000

+50.000

3. Чистий продаж (п.1 - п.2)

1.800.150

4. Змінення запасів (по вартості або у продажних цінах)

0

5. Реалізована продукція (Рп) (п.3 ± п.4)

1.800.150

6. - Сировина

- основні та допоміжні матеріали

- напівфабрикати зі сторони

- послуги зі сторони, які не відносяться до робочої сили

750.000

200.000

50.000

150.000

7. Чиста продукція (п.5 - п.6)

650.150

8. Допустимі (сукупні) витрати на робочу силу

300.000

9. Норма Раккера (п.8*100% / п.7)

46,14%

10. Фактична заробітна плата

300.000

11. Преміальний фонд (п.8 - п.10)

0

12. Доля компанії (50 % від п.11)

0

13. Доля робітників (50 % від п.11)

0

14. Резерв премії (20 % від п.13)

0

15. Підлягає негайному розподілу (п.13 - п.14)

0

16. Партисипативна заробітна плата

245.000

17. Процент премії (п.15 / п.16 * 100%)

0%

Розрахуємо норму Раккера:

Висновок: Підприємство не в змозі виплачувати премії робітникам, так як всі допустимі витрати на робочу силу витрачаються на заробітну плату.

При цьому норма Раккера складає 46,14%.

Делись добром ;)