Swot-аналіз бюджетної установи

контрольная работа

Висновки

В процесі написання індивідуальної роботи на тему „Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі Контрольно - ревізійного управління в Рівненській області було розкрито поставлену мету та вирішено завдання, які були висвітлені у відповідних розділах.

Дане дослідження проводилось відповідно до актуальності теми і мети поставленої перед ним.

В результаті проведеного SWOT - аналізу було визначено ряд сильних сторін досліджуваної бюджетної установи, а саме:

Ш КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1;

Ш Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім роком

Ш Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади.

Ш КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ.

Ш Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян

Ш Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно.

Ш КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України

Ш Працевлаштування через відділ кадрів.

Також було визначено й слабкі сторони бюджетної установи, до яких ми можемо віднести:

В бюджетній установі управлінні Контрольно-ревізійному управлінні в Рівненській області за проведеним аналізом переважають сильні сторони. Також бюджетна установа має можливості ефективного виконання своїх послуг. Тому в даному випадку КРУ в Рівненській області в своїй подальшій діяльності необхідно обрати стратегію «максі-максі», при якій бюджетна установа повинна вживати активні дії для зміцнення своїх позицій.

Тому з огляду на нинішній прогресуючий занепад економічної системи України, на нашу думку, необхідно перш за все провести ряд економічних реформ для зміцнення бюджетної сфери держави. Можна лише чекати на якісні зміни в діяльності бюджетних установ та організацій після внесення коригувань до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

Отже можна зробити висновок ,що стратегічний аналіз є необхідним на будь-якому підприємстві, незалежно від виду його діяльності і в бюджетній установі в тому числі.

Списки використаної літератури

1. Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / Т.І. Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко. - К.: НДФІ, 2007. - 552 с. - Бібліогр.: с. 346-364.

2. Головко Т., Сагова С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. М.В.Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002. - 198с.

3. Кіндрацька Г. Л. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. -- Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000.

4. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2005. - 369 с.

5. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. - Рівне: УДУВГП; 2004.-233с.

6. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навч. літератури, 2003. - 412с.

7. Редченко К.І. Сутність стратегічного аналізу та його роль у процесі прийняття стратегічних управлінських рішень // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України: Наук. зб. - Львів: Інтереко, 2001. - 69с.

8. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство раработки и реализации стратеги: Учебник: Пер. С англ.. / Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576с.- 271с.

Делись добром ;)