SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

контрольная работа

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення звязків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

Отже, складемо перелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства, зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):

Таблиця 1.1

Групи показників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Тр%

1. Прибутковість:

- обсяг прибутку

979

2381

1402

243,21

- рентабельність продукції

0, 19

0,21

0,02

110,53

- рентабельність капіталу

0,03

0,06

0,03

200

- рентабельність власного капіталу

0,06

0,12

0,06

200

2. Репутація:

- прихильність споживачів

За рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів.

- довіра ділових партнерів

ЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів.

3. Продуктивність:

- продуктивність праці

185,67

308,16

122,49

165,97

- фондовіддача

3,09

4,88

1,79

157,92

- Матеріаловіддача

2,62

2,67

0,05

101,91

4. Асортимент продукції (робіт, послуг)

На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема:

борошно вищого ґатунку;

борошно 1 ґатунку;

борошно житнє;

висівки та відходи від переробки зернових культур;

мука кормова пшенична.

5. Фінансові ресурси:

- коефіцієнт фінансової незалежності

0,25

0,26

0,01

104

- частка позичкового капіталу у структурі капіталу

0,75

0,74

-0,01

98,67

- співвідношення власного і позикового капіталу

0,33

0,35

0,02

106,06

- оборотність капіталу

1,13

1,53

0,4

135,40

6. Виробничі потужності:

- вартість необоротних активів

9152

10806

1654

118,07

- ступінь зношеності

0,34

0,35

0,01

102,94

7. Дослідження і впровадження новинок:

На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість

8. Організація фірми

Розподіл ділових обовязків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.

9. Трудові ресурси,%:

- коефіцієнт обороту по прийому

4

5

1

125

- коефіцієнт обороту по звільненню

7,9

7,2

-0,7

91,14

- коефіцієнт плинності кадрів

7,9

7,2

-0,7

91,14

- підвищення професійного рівня

Підприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами,

- робоча дисципліна

Робоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обовязки за що вони отримують винагороду у вигляді премії.

10. Соціальна відповідальність:

- працевлаштування безробітних

Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

- підтримка благочинних фондів

Підприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.

На основі визначених показників, сформуємо оцінку грипи факторів за балами (табл.1.2):

Таблиця 1.2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

№ п/п

Фактори

Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Прибутковість

10

2.

Репутація

10

3.

Продуктивність

9

4.

Асортимент продукції

10

5.

Фінансові ресурси

10

6.

Виробничі потужності

8

7.

Дослідження і впровадження новинок

2

8.

Організація фірми

10

9.

Трудові ресурси

6

10.

Соціальна відповідальність

8

Для оцінки ймовірності банкрутства, визначимо коефіцієнт Альтмана та коефіцієнт Бівера:

1. Коефіцієнт Альтмана:

Ка = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5,де Ка - коефіцієнт Альтмана;

Х1 - оборотний капітал/сума активів;

Х2 - чистий прибуток/власний капітал;

Х3 - виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) /середньорічна вартість активів;

Х4 - власний капітал/зобовязання;

Х5 - виручка/сума активів.

2. Коефіцієнт Бівера:

Кб = (ЧП - Ар): (ДЗ + ПЗ),

де Кб - коефіцієнт Бівера;

ЧП - чистий прибуток;

Ар - амортизація;

ДЗ - довгострокові зобовязання;

ПЗ - поточні зобов`язання.

Кб2007 = (979 - 910): 25513 = 0,003

Кб2008 = (2381 - 1003): (550 - 29915) = - 0,05

Розрахувавши коефіцієнти, можна сказати, що діяльність підприємства є досить сприятливою та ефективною, з дуже низькою ймовірністю банкрутства, оскільки коефіцієнт Альтмана у 2007 - 2008 рр. становить > 3 та з кожним роком зростає, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він зріс на 0.85.

Проте потрібно відмітити і те, що коефіцієнт Бівера у 2007 - 2008 рр. не досягає норми і становить < 0,2, а також, спостерігається постійна тенденція до зниження даного коефіцієнта, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він знизився на 0,053, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг.

На основі проведених розрахунків, визначимо сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл.1.3):

Таблиця 1.3

Делись добром ;)