SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

контрольная работа

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT - аналізу (табл.3.1). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

Таблиця 3.1

Матриця SWOT-аналізу

Можливості

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Загрози

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Значна частка тіньової економіки.

Низький рівень запровадження інновацій.

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Еміграція населення.

Сильні сторони

Висока прибутковість.

Швидкі темпи зростання рентабельності.

Прихильність споживачів.

Налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Різноманітний асортимент продукції.

З зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Наявність організаційної структури.

Чіткий розподіл обовязків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Поле СіМ

Розширення асортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочних виробів.

Вихід на іноземні ринки.

Збільшення обсягів реалізації продукції.

Захоплення нових сегментів ринку.

Випуск екологічно частих продуктів.

Застосування прогресивних систем і форм оплати праці.

Впровадження нової і менш відхідної технології.

Поле СіЗ

Диверсифікація діяльності підприємства.

Пошук нових каналів збуту.

Поліпшення цінової політики.

Поліпшення якості продукції.

Вдосконалення маркетингової діяльності.

Слабкі сторони

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Низький рівень фінансової незалежності.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Постійне звільнення персоналу.

Поле СлМ

Зменшення вартості товару шляхом зменшення витрат.

Пошук більш дешевших джерел сировини.

Інформування населення про товар.

Збільшення асортименту продукції.

Поліпшення умов праці.

Поле СлЗ

Пошук додаткових інвесторів.

Здача в оренду пустих складських приміщень.

Продажа зайвого устаткування.

Реалізація застарілої продукції за дешевшими цінами.

Скорочення персоналу.

На основі матриці SWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнювати свої позиції на ринку шляхом:

диверсифікації товару;

збільшення своєї частки на ринку, зокрема, вихід на іноземні ринки;

виведення на ринок товарів новинок.

Делись добром ;)