Моделювання процесів антикризового управління підприємством

дипломная работа

Вступ

Необхідною умовою становлення і розвитку економіки України та забезпечення її стабільності є відновлення функціонування великих підприємств часів СРСР та підвищення ефективності діяльності діючих підприємств. Це зумовлює необхідність системного дослідження проблем і задач виведення підприємств з кризового становища, адаптації їх діяльності до ринкових умов та подальшого виробничого розвитку, а також методів їх розвязання. За таких умов важливого значення набуває розробка систем антикризового управління підприємствами, які на основі всебічного аналізу поточного стану підприємства та особливостей його діяльності дозволять запобігти виникненню кризових явищ на підприємстві, розробити методи поліпшення його функціонування, виробити план виведення підприємства з кризового становища.

Над проблемами управління підприємством працювали багато відомих вчених світу: Іріков В.О., Канторович Л.В., Леонтьєв В.В., Немчинов В.С., Треньов В.М., а також провідних вчених України: Бакаєв О.О., Глушков В.М., Костіна Н.І., Ляшенко І.М., Михалевич В.С. та багато інших. Разом з тим, питання цього наукового напряму, що стосуються антикризового управління підприємством, залишаються ще недостатньо вивченими.

Більшість розробок з антикризового управління підприємством, представлених у науковій літературі, ґрунтуються на класичних економіко-математичних методах, залишаються актуальними і можуть успішно розвиватись та використовуватись. Однак, залишається не розробленим комплексний підхід у моделюванні систем антикризового управління підприємством. Більшість розробок спрямовані на моделювання окремих сторін систем антикризового управління підприємством з використанням певних економіко-математичних методів. Відсутня концепція, яка б цілісно представляла сукупність проблем та задач, які потребують розвязання у процесі антикризового управління підприємством, а також підходів і методів їх реалізації. Відсутні також розробки, що ґрунтуються на реалізації багатьох підходів, використанні та поєднанні різних економіко-математичних методів, застосування яких дозволяло б розвязувати складні завдання антикризового управління. Крім цього, всі відомі розробки побудовані відповідно до існуючих на той час технічних можливостей практичної реалізації. Розвиток сучасних інформаційних технологій створює реальні можливості розширення досвіду моделювання систем управління підприємствами, висуває нові вимоги щодо виходу на вищий рівень комплексності, достовірності та розширення сфери застосування з використанням нових підходів і технологій моделювання.

Найбільш загальними задачами антикризового управління підприємством

є розробка методів і моделей комплексного аналізу стану підприємства; виявлення слабких та сильних елементів останнього; визначення можливості виведення підприємства з кризового становища; поліпшення фінансового стану підприємства (за рахунок внутрішніх ресурсів та залучення зовнішніх джерел фінансування); проведення заходів з реорганізації підприємства; активізація маркетингової діяльності підприємства; поліпшення виробничої діяльності підприємства; оптимізація кадрової роботи; запобігання виникненню некерованих кризових явищ на підприємстві. Розробка системи антикризового управління підприємством є особливо актуальною для великих підприємств, заснованих за часів СРСР, які мають значний виробничий потенціал, але діяльність яких не відповідає сучасним економічним умовам. Відновлення їх життєздатності є необхідною умовою розвитку економіки України.

Проблемам комплексного дослідження та моделювання систем антикризового управління підприємством присвячені роботи Балашова В.Г., Бандуріна О.В., Василенка В.О., Градова А.П., Ірікова В.О., Короткова Е.М., Лапенкова В.І., Леонтьєва С.В., Лютера В.І., Таля Г.К., Блосфельда Г.-П., Жерарда-Варе Л.-А., Кірмана А.П., Прейна Дж. Представлені в науковій літературі розробки повязані, здебільшого, з аналізом фінансового стану підприємства і не містять комплексних рекомендацій щодо методів виведення підприємства з кризового становища.

У звязку з цими міркуваннями, проблема моделювання процесів антикризового управління підприємством є актуальною.

Метою даного дослідження є формування методичних положень антикризового управління підприємством у ринковому середовищі, розробка економіко-математичних моделей, що відображають процеси антикризового управління підприємством. Відповідно до поставленої мети були визначені та розвязані такі задачі дослідження:

аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень у галузі економіко-математичного моделювання, зокрема, з методології і методики антикризового управління підприємствами;

визначення сутності та задач антикризового управління підприємством;

проведення класифікації можливих криз підприємства;

формування методів антикризового управління підприємством;

визначення ролі діагностики в антикризовому управлінні підприємством;

формування системи економіко-математичних моделей антикризового управління підприємством за основними напрямами його діяльності;

визначення ролі сучасних інформаційних технологій в антикризовому управлінні підприємством;

розробка програмного забезпечення антикризового управління підприємством.

Обєкт дослідження - процеси управління підприємством, що функціонує в умовах внутрішньої кризи та економіки, що трансформується.

Предмет дослідження - комплекс економіко-математичних моделей антикризового управління підприємством.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених в галузі антикризового управління, економіко-математичного моделювання, системного аналізу.

Делись добром ;)