Організаторські навички та здібності

контрольная работа

Вступ

Метою вивчення дисципліни «Організаторські навички та здібності» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

Завданнями дисципліни є набуття наступних теоретичних знань:

- організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;

- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці;

- використання часу як ресурсу;

- організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів, а також практичних умінь;

- планування та організація особистої праці менеджера;

- організація робочого місця менеджера;

- застосування технології роботи з текстовими матеріалами;

- організація та проведення нарад і зборів;

- здійснення підготовки та проведення ділових зустрічей, переговорів;

- управління потоком відвідувачів;

- раціоналізація телефонних контактів; взаємодія з секретарем; використання технічних засобів управління;

- формування потоків документів, організація порядку проходження і виконання документів;

- використання процесів автоматизації діловодства.

Навчальним планом для студентів всіх форм навчання передбачені установчі та оглядові лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. Протягом вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Це дозволить набути практичних навичок самостійного вирішення завдань, закріпити та поглибити теоретичні знання.

Делись добром ;)