Організаторські навички та здібності

контрольная работа

3.Практична частина

Ситуація 1

Ви відчуваєте, що заплановані на день справи Ви не встигаєте зробити вчасно. Крім виконаного, ще необхідно провести нараду з керівниками підрозділів, замовити квитки на літак для майбутнього відрядження, зробити замовлення на поставку товарів і зустрітися з робітниками із приводу впровадження у виробництво нової технології.

Що Ви зробите в даній ситуації:

1. Будете намагатись швидко все зробити самі?

2. Передоручите деякі справи секретареві або помічникові?

3. Перенесете незроблене на інші дні?

Обране рішення обґрунтуйте.

Деякі справи я передоручу секретареві, як ,приклад : замовити квитки на літак для відрядження та зробити замовлення на поставку товарів.

Ситуація 2

Ви - керівник великої будівельної організації. У першу чергу Ви завжди виконуєте невідкладні справи. Ви намагаєтеся самостійно вирішувати всі важливі питання й тим самим витрачаєте більшу частину свого робочого часу, але частина справ так і залишається «лежати на столі». Як виправити ситуацію? діловодство планування менеджер повноваження

Виділити один день та зробити ті справи, які «лежали на столі».

Ситуація 3

У Вас «горить» важливий контракт. І від Вашої зустрічі із клієнтом залежить дуже багато чого. Ви нервуєте перед зустріччю й усвідомлюєте, що маєте настрій давити на співрозмовника. Однак Ви вирішуєте тримати себе в руках і виявити гнучкість, терпіння й обережність. Але вже в середині розмови відчули, що ініціатива «пішла» з Ваших рук і Вас дуже вміло примушують погоджуватися з тими пунктами контракту, з якими погоджуватися не можна. Ви розумієте, що зараз усе розвалиться, якщо Ви що-небудь не зробите. Вас охоплює почуття безнадійності. Ваші дії?

Буду намагатися взяти знову все в свої руки. Буду давити на співрозмовника, щоб він погодився на мої вимоги контракту.

Список використаної літератури

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.П. Сардак. - К.:Професіонал, 2007, 407 с. 15

2. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: навч. посіб. / Л.Є. Довганью - К.: Ексоб, 2002. - 384 с.

3. Керівництво організацією: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Проник. - Л.:Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. - 224 с.

4. Сенге П. Преображение. Потенциал человекс и шоризонты будущего/ П.Сенге, О. Шаймер. - Олимп 2008. - 304 с.

5. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. / Ф.І. Хміль. - К.: Академвидав, 2004. - 280 с. Додаткова

6. Алдер Г. Практика эффективного использования времени. СПб.: Питер, 2002. - 215 с.

7. Анита Бишоф, Клаус Бишоф Самоменеджмент. Эффективно и рационально SelbstManagement: effektiv und effizient / Анита Бишоф, Клаус Бишоф : SmartBookСмартБук, 2010 г. 128 с

8. Бондаренко В.В., Резник С.Д., Соколов С.Н. Персональный менеджмент. М.: Инфра - М, 2008.- 425 с.

9. Бред П. Тайм-менеджмент: Планирование и контроль времени. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 115 с.

10. Васильченко Ю. Л. Самоучитель по организации времени. -К.: РИА „Триумф”, 2005. - 176 с.

11. Джош Кауфман Сам себе MBA. Самообразование на 100 % / Джош Кауфман Пер.: А. Логинова, П.Миронов, С. Кицюк - М.: Манн, Иванов и Фербер - 2014 - 464 с.

12. Дэвид Аллен Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса / Дэвид Аллен; Вильямс - 2009, - 368 стр., с ил.;

13. Зайверт Л. Ваше время - в Ваших руках (Советы деловым людям как эффективно использовать рабочее время). М.: Интерэксперт: ИНФРА - М, 2000.- 210 с.

14. Золотовская Л.А. Психология управления: аутогенный менеджмент. [Монография] / Золотовская Л.А.:Балашиха, ВТУ. 2010. - 97 с.

15. Каунт Д. Организуй себя. СПБ.: Нева, 2003.- 201 с.

16. Кенфилд Дж., Хансен М.В., Хьюит Л. Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей / Кенфилд Дж., Хансен М.В., Хьюит Л. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 146 с.

17. Комендант А.Г., Михайлов Г.С. Психологические проблемы профессиональной деятельности руководителя. М.: Народное образование, 2001.- 154 с.

18. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента: учеб. пособие /Н.П. Лукашевич. - 2-е изд. Испр. - Киев: МАУП, 2002. - 360 с.

19. Лоис П. Франкел Хорошие девочки не добиваются успеха в бизнесе. Сотня подсознательных ошибок, вредящих карьере женщины, / Лоис П. Франкел: Вильямс - 2013, - 256 с.

20. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения /Под ред. Страховой О.А. СПб.: Питер, 2001 - 325 с.

21. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 2006. - 627 с.

22. Нейл Фьоре: Легкий способ перестать откладывать дела на потом / The Now Habit: A Strategic Program for Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt-Free Play Автор: Нейл Фьоре , Пер: О. Терентьева М.: Манн, Иванов и Фербер - 2013. - 288с.

23. Організація праці менеджера. Навч. посібник. - Скібіцька Л.І.К.: Центр учбової літератури, 2010. -360 с.

24. Основы менеджмента: Полное руководство по кейс-технологиям. /Под ред. В. П. Соломина. СПб.: Питер, 2004. - 325 с.

25. Питер Ф. Друкер О профессии менеджера, / Питер Ф. Друкер; Вильямс - 2008, - 320 стр., с ил.;

26. Питер Ф. Друкер, Джозеф А. Макьярелло Менеджмент, / Питер Ф. Друкер, Джозеф А. Макьярелло; Вильямс - 2010- 704 стр., с ил.;

27. Персональный менеджмент: практикум. М.: Инфра - М, 2010. 420 с.

28. Поведение руководителя: Практическое пособие / Авт.-сост. Л.С. Вечер. Минск: «Новое знание», 2000. - 320 с. 16

29. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 154 с.

30. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб.: Речь, 2001.- 214 с.

31. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. Учебно-научное издание. Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2006.- 216 с.

32. Резник С.Д., Соколов С.Н. Персональный менеджмент. М.: Инфра - М, 2010. - 358 с. 33. Резник С.Д., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: М.: Инфра - М, 2003. - 362 с.

34. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера. М.: Эксмо, 2009. - 154 с.

35. Социально-психологические условия эффективности деятельности руководителя: учеб. пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Е.В. Горголы. - Ярославль: ЯГПУ, 2010. - с.

36. Степанов Сергей. Скажем переработкам НЕТ / Степанов Сергей. М.: ЭКСМО, 2010. - 272 с.

37. Уинстон С. 101 секрет успешного руководителя: Научись управлять временем, людьми и собой. М.: Баланс-Клуб, 2004. - 125 с.

38. Барбара Шотт Как вести переговоры. Надежно, креативно, успешно Verhandeln: Sicher, kreativ, erfolgreich / Барбара Шотт : SmartBook СмартБук, 2009 г. - 128 с

39. Хартанович К. В. Основы менеджмента: учебное пособие. М. : Академический проект, 2006. - 327 с.

40. Экономика и социология труда: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА - М, 2003. - 223 с.

41. Ягер Дж. Творческое управление временем в новом веке. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 145 с. І

Делись добром ;)