Організаційна діяльність як процес

курсовая работа

1.3 Підходи різних шкіл щодо характеристики організацій

Науковцями різних шкіл, організації розглядаються з точки зору різних підходів.

Так, системний підхід розглядає організацію як відкриту або закриту систему. З точки зору доступу можливої інформації більш ефективними є відкриті системи.

Відкрита система - це система, яка має доступ до зовнішніх ресурсів та взаємодіє із зовнішнім середовищем (постачальниками, споживачами, конкурентами, інститутами, інформацією тощо).

Закрита система має внутрішнє джерело енергії. Якщо відкриті системи більше характерні для організацій, як господарюючих субєктів, то закриті - для технічних.

Процес функціонування організації як відкритої системи показано на рис.1.1

Узагальнюючи розглянуте, можна виділити такі загальні характеристики організацій:

· наявність мети функціонування;

· доступ до ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових) та інформації;

· необхідність адаптації до змін оточуючого середовища;

· здійснення управління складовими організації.

Рис.1.1 Процес функціонування організації як відкритої системи

Таким чином, організація - це система, що має на вході вхідний продукт у вигляді сировини, людей, інформації, який на виході перетворюється у готову продукцію. Одним із завдань менеджменту є одержання готового продукту найбільш ефективним шляхом.

Біологічний підхід розглядає організацію як живий організм, якому притаманні певні етапи розвитку за певних умов існування.

З точки зору біологічного підходу кожна організація в своєму розвитку проходить декілька етапів життєвого циклу серед яких: зародження ідеї, дитинство, юність, зрілість, старість, після останнього етапу відбувається або відродження, або смерть організації.

Кожний етап характеризується своєю тривалістю, рівнем смертності серед організацій та особливостями менеджменту.

Тобто, як і у разі системного підходу, одним із параметрів, що визначає якість функціонування організації, виступають обсяги інформаційних потоків та їх характеристики.

Модель життєвого циклу організацій представлена в роботах американського дослідника Й.Айзедіса. Весь життєвий цикл організації поділений на дві частини: зростання та старіння. За його теорією вічних організацій не буває. Вони народжуються і вмирають. Але їхнє функціонування знаходиться в постійному пошуку оптимальних менеджерських рішень, намаганні найбільш ефективно використати ресурси і більш гнучко адаптуватись до зовнішніх змін.

Делись добром ;)