Організація та проведення наукових досліджень

курсовая работа

3. Учасники науково-дослідних робіт (НДР)

Організації, установи і підприємства залежно під характеру участі у НДР (замовлення, дослідження, виконання тощо) поділяють на замовників (споживачів) і виконавців (розробників).

Центральні та місцеві органи виконавчої влади виконують функції державного або головного замовника, якщо вони фінансують НДР. Крім центральних і місцевих органів виконавчої влади згідно з ГОСТ 15.001 функції замовника НДР можуть виконувати: споживач, якому постачатиметься продукція, або організація, якій доручено представляти інтереси споживача.

Залежно від характеру, складності та обсягу робіт у виконанні НДР беруть участь одна або декілька організацій (підприємств). Якщо у виконанні НДР беруть участь декілька організацій-виконавців, то серед них визначають головного виконавця. Решта організацій виконують функції виконавців складових частин НДР (співвиконавців).

У загальному випадку під час виконання НДР її учасники виконують роботи, що наведені у підпунктах цього стандарту.

Замовник НДР виконує такі основні роботи:

ініціює проведення НДР стосовно визначеної проблеми і подає рекомендовану форму заявки на виконання НДР (додаток А) або встановлює власну форму заявки;

видає вихідні вимоги щодо розроблення ТЗ на НДР;

організує, за потреби, експертизу заявок на виконання НДР, розглядає результати експертизи та визначає головного виконавця НДР;

за поданням виконавця НДР розглядає і затверджує ТЗ та присвоює НДР шифр;

приймає рішення щодо укладання договору і укладає договір на виконання НДР із головним виконавцем;

організує супровід і контроль за виконанням НДР на всіх її етапах;

приймає окремі етапи робіт та завершену роботу в цілому, а також рішення щодо подальшого використання результатів НДР, спецустаткування, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей, що придбані згідно з договором за кошти замовникам;

визначає перелік відомостей, що підлягають охороні, а також обєкти інтелектуальної власності та вимоги до здійснення заходів щодо їх захисту;

організує впровадження результатів НДР відповідно до розділу 7.3 цього стандарту.

Головний виконавець (виконавець) НДР виконує такі роботи:

подає заявку на виконання НДР;

за дорученням і на підставі вихідних вимог замовника розробляє ТЗ на НДР, узгоджує ТЗ із зацікавленими організаціями і подає на затвердження замовнику;

разом із виконавцями складових частин НДР визначає зміст ТЗ на складові частини і виконує щодо них функції замовника;

готує і подає замовнику матеріали для укладання договору на виконання НДР;

укладає договори на виконання складових частин НДР з їх виконавцями;

складає і затверджує план виконання сумісних робіт із виконавцями складових частин;

координує роботу виконавців складових частин НДР;

виконує НДР відповідно до завдань і термінів, що встановлені ТЗ і договором із замовником;

виконує необхідний аналіз науково-технічної та нормативної документації стосовно теми НДР і розглядає можливі напрями досліджень;

визначає методи досліджень;

виконує теоретичні дослідження, розрахунки, математичне моделювання і патентні дослідження;

створює, за необхідності, моделі, макети або експериментальні зразки майбутніх виробів та проводить експериментальні роботи;

порівнює результати експериментальних робіт із результатами теоретичних досліджень;

визначає перспективність подальшого проведення досліджень та надає рекомендації щодо застосування результатів НДР;

розробляє, за необхідності, інструкцію з технічного захисту інформації з обмеженим доступом;

оформляє патентний захист можливих обєктів інтелектуальної власності і розробляє заходи щодо збереження НОУ-ХАУ;

приймає окремі етапи робіт у виконавців складових частин НДР та роботу в цілому;

складає звітну документацію;

несе відповідальність перед замовником за науковий рівень НДР, за надані рекомендації, терміни та якість виконаних робіт;

подає пропозиції щодо складу приймальної комісії та здає роботу замовнику;

готує та подає до органу державної реєстрації реєстраційну та облікову картки НДР та заключний звіт для реєстрації.

Виконавець складової частини НДР виконує належні роботи згідно з підпунктом 5.2.3 і додатково такі роботи:

за дорученням головного виконавця розробляє та подає йому на затвердження ТЗ на складову частину НДР;

проводить роботу відповідно до затвердженого головним виконавцем ТЗ;

звітує перед головним виконавцем згідно з умовами договору.

Взаємні обовязки між замовником, головним виконавцем і виконавцями складових частин НДР додатково до вимог цього стандарту визначають у договорі на виконання НДР, а суперечності між учасниками НДР розглядають і вирішують на погоджувальних нарадах.

Делись добром ;)