Організація управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства

дипломная работа

2.2. Аналіз техніко - економічних та фінансових показників діяльності ВАТ «Міттал Стілл кривий Ріг»

ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг», як одне із найбільших підприємств металургійного комплексу України має складну організаційну структуру.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною дiяльнiстю, є Правління Товариства. Контроль за дiяльнiстю Правління Товариства здійснює Спостережна рада, яка складається з сімох осіб i представляє інтереси акцiонерiв. Керівництво роботою Правління здійснює Голова Правління, який уповноважений керувати поточними справами Товариства. Органiзацiйна структура Товариства є лiнiйно-функцiональною i передбачає передачу Головою Правління повноважень та вiдповiдальностi по виконанню окремих функцій процесу управління дiяльнiстю Товариства своїм заступникам та директорам. Директори i заступники Голови Правління, для вирішення покладених на них задач, мають в своєму безпосередньому пiдпорядкуваннi пiдроздiли:

1) Технічний директор-головний інженер;

2) Директор з виробництва;

3) Директор з зовнiшньоекономiчних звязків, маркетингу та збуту;

4) Директор з енергетики-головний енергетик;

5) Комерційний директор;

6) Директор з транспорту;

7) Фінансовий директор.

Складемо SWOT - аналіз для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» (Додаток Д)

Розглянемо фактории, що впливають на діяльність підприємства. (Додаток Е)

Розглянемо техніко - економічні та фінансові показники ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» за 2004 - 2005 роки.

Протягом 2004 та 2005 років на підприємстві було виготовлено і реалізовано наступні види продукції (робіт, послуг). (Додаток Ж, Додаток З)

Розглянемо інформацію про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на 2004 та 2005 роки (Додаток І, Додаток К)

Розглянемо баланс підприємства за 2004 - 2005 роки (Додаток Л, Додаток М) та на основі його даних проведемо фінансовий аналіз діяльності та розрахуємо показники ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг».

Розрахуємо показники ліквідності для комбінату на початок та на кінець 2004 року.

Таблиця 2.1.

Розрахунок показників ліквідності для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на початок і кінець 2004 року

Показник

Джерело інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

1,82

4,9

Збільшення

Коефіцієнт ліквідності швидкої

1,09

3,02

Збільшення

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

0,50

1,71

Збільшення

Розрахуємо показники ліквідності для комбінату на початок та на кінець 2005 року.

Таблиця 2.2.

Розрахунок показників ліквідності для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг на початок і кінець 2005 року

Показник

Джерело інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

4,07

5,36

Збільшення

Коефіцієнт ліквідності швидкої

2,09

3,45

Збільшення

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

1,64

2,14

Збільшення

З розрахунків стає зрозумілим, що всі показники ліквідності зростали протягом 2004 та 2005 року і збережуть тенденцію до зростання і надалі.

Розрахуємо показники рентабельності для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на 2004 рік.

Таблиця 2.3.

Розрахунок показників рентабельності для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на початок і кінець 2004 року

Показник

Джерела інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Рентабельність власного капіталу

0,17

0,30

Збільшення

Рентабельність виробничих фондів

0,28

0,72

Збільшення

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

0,26

0,08

Зменшення

Показник

Джерела інформації

Розрахункове

значення

Напрямок позитивних змін

На початок На кінець

року року

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

-

0,31

-

Період окупності капіталу

-

-

-

Період окупності власного капіталу

4,62

2,91

Зменшення

Розрахуємо показники рентабельності для ВАТ «Metal Still Кривий Ріг» на 2005 рік.

Таблиця 2.4.

Розрахунок показників рентабельності для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на початок і кінець 2005 року

Показник

Джерела інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Рентабельність власного капіталу

0,30

0,22

Зменшення

Рентабельність виробничих фондів

0,54

0,47

Зменшення

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

0,19

0,14

Зменшення

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

-

0,15

-

Період окупності капіталу

3,24

4,37

Зменшення

Період окупності власного капіталу

2,09

3,99

Збільшення

З розрахунків видно, що покращення показників рентабельності протягом 2004 року не знайшло свого продовження у 2005 році.

Далі розглянемо показники фінансової стійкості комбінату:

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

Розрахуємо показники фінансової стійкості на 2004 рік.

Таблиця 2.5.

Розрахунок показників фінансової стійкості для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг на початок і кінець 2004 року

Показник

Джерело інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт покриття запасів

1,89

2,28

Збільшення

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,80

0,90

Збільшення; має бути Кавт?0,5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,20

0,42

Збільшення; має бути Км?0,1

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

4,12

9,17

нормативне значення Кф.с.? 1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,80

0,90

нормативне значення Кф.ст.= 0,85-0,90

Розрахуємо показник фінансової стійкості комбінату за 2005 рік.

Таблиця 2.6.

Розрахунок показників фінансової стійкості для ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» на початок і кінець 2005 року

Показник

Джерело інформації

Розрахункове значення

Напрямок позитивних змін

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт покриття запасів

2,26

2,56

Збільшення

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,89

0,91

Збільшення; має бути Кавт?0,5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,42

0,41

Збільшення; має бути Км?0,1

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

8,77

10,55

нормативне значення Кф.с.? 1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,89

0,91

нормативне значення Кф.ст.= 0,85-0,90

Згідно з проведеним аналізом показники фінансової стійкості є більшими за нормативні значення та мають стійку тенденцію до зростання.

Для кращого розуміння фінансово - економічного стану організації роздивимося також і її положення на рику чорної металургії та порівняємо її із основними конкурентами.

ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг" діє на ринку олігополістичної конкуренції. На ринку України діє 3 великих гірничо - металургійних комбінатів, а саме:

- ВАТ "Азовсталь";

- ВАТ "Запоріжсталь";

- ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг".

Конкуренція на ринку продукції металургійної галузі є невеликою. Це явище можна пояснити тим, що на вітчизняному ринку діє 3 великих виробника металургійної продукції, що реалізують продукцію, яка поки, що не має товарів замінників, що мали б схожі властивості та були доступними за цінами.

Для класифікації підприємства по займаній ними позиції на ринку металургійної продукції і визначення статусу конкурентів і систематизації конкурентних переваг побудуємо конкурентну карту ринку.

Для цього нам необхідні показники частки ринку, яку займає ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» та його основні конкуренти по рокам.

Таблиця 2.7

Частки ринку підприємств чорної металургії по рокам

Підприємства

Частка ринку по рокам

2002

2003

2004

2005

ВАТ "Азовсталь"

24,2

24,1

24,1

24

ВАТ "Запоріжсталь"

29,5

29,7

29,9

30

ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг"

26,3

26,2

26

26

Для побудови конкурентної карти ринку виконаємо наступні операції:

Визначимо середнє арифметичне значення ринкових часток:

Дср = (0,26+0,239+0,30)/3=0,266.

Поділяємо сукупність підприємств на 2 сектори за частками . До першого сектору відноситься 1 підприємство ВАТ "Запоріжсталь", оскільки його ринкова частка є більшою за середнє арифметичне значення, інші 2 підприємства відносяться до другого сектору.

Розраховуємо середньоквадратичне відхилення, що з мінімальним і максимальним значенням визначають границі представлених груп.

У звязку з тим, що конюнктурна ситуація на рику є досить мобільною, необхідно знати тенденцію зміни даного показника і звязану з нею зміну конкурентної позиції підприємства. Цю тенденцію можна прослідкувати за допомогою темпу приросту частки , що розраховується за допомогою формули:

Ті =*100%,

де Ті - темп приросту ринкової частки 1-го підприємства, %;

Дп, Дб - ринкова частка підприємства в поточний і базовий рік, %;

m - кількість років у розглянутому періоді.

Т1 =1/4*((24-24,2)/24,2)*100% = - 0,206% (для ВАТ "Азовсталь");

Т2 =1/4*((30-29,5)/29,5)*100% = 0,423% (для ВАТ "Запоріжсталь");

Т3 =1/4*((26-26,3)/26,3)*100% = -0,285% (для ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг").

За отриманими даними побудуємо конкурентну карту ринку продукції чорної металургії.

Таблиця 2.8.

Конкурентна карта ринку продукції чорної металургії

Ринкова

частка

Темпи

приросту

частки

ринку

Класифікаційні групи

Лідери ринку

Фірми, що мають стійку конкурентну позицію

Фірми, що мають слабку конкурентну позицію

Аутсайдери

Фірма, конкурентна позиція, якої швидко покращується

Фірма, конкурентна позиція, якої покращується помірними темпами

ВАТ "Запоріжсталь"

Фірма, конкурентна позиція, якої погіршується помірними темпами

ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг", ВАТ "Азовсталь"

Фірма, конкурента позиція якої швидко погіршується

Як видно із конкурентної карти ринку лідером ринку і підприємством, конкурентна позиція, якого покращується є ВАТ "Запоріжсталь". ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг" та ВАТ "Азовсталь" мають стійку конкурентну позицію, але мають тенденції до зменшення ринкових часток та їх темпів приросту.

Побудуємо карту стратегічних груп для ринку продукції чорної металургії.

Ця карта допомагає більш наглядно відобразити інформацію про Основний напрямок діяльності - виробництво і реалізація прокату чорних металів. Основна продукція комбінату - чавун, сталь, сортовий прокат багатоцільового призначення.

Ситуацію на ринку чорної металургії, оскільки дозволяє побачити можливість переміщення підприємств з однієї стратегічної групи до іншої.

Для цього на осі У відкладемо такі показники, як ціна і якість продукції, а на осі Х відкладемо - розгалуженість каналів збуту продукції.

В

С

Н

Рис.2.1. Карта стратегічних груп для підприємств чорної металургії

Дані підприємства мають майже однаковий рівень співвідношення якості та ціни продукції , але ВАТ "Запоріжсталь" має більшу розгалуженість каналів збуту, що пояснюється тим, що підприємство має більшу частку ринку і більші обсяги виробництва і реалізації продукції.

За даними приросту частки ринку ВАТ «Міттал Стілл Кривий Ріг» та його основних конкурентів ми можемо також побудувати матрицю БКГ для визначення конкурентної позиції фірми та вибору конкурентної стратегії.

83

Темпи росту

ринку

В

Н

В Н

Відносна частка ринку

Рис. 2.2. Матриця БКГ для підприємств чорної металургії

Після побудови матриці ми бачимо, що ВАТ "Міттал Стілл Кривий Ріг" займає позицію, що відповідає "дійним коровам".

Для ефективного подальшого функціонування вони застосовують таку стратегію, як стратегію лідирування за витратами, яка передбачає намагання за допомогою найменшої собівартості продукції завоювати більшу частку ринку. Підприємству потрібно і надалі шукати можливості зниження витрат без втрати досягнутого високого рівня якості.

Делись добром ;)