Основні напрямки організації праці менеджера

реферат

3. Характеристики та параметри трудових процесів

Процес - просування, сукупність послідовних дій, явищ для досягнення результатів або розвитку чого-небудь.

Трудовий процес - діяльність менеджера, працівника, направлена на видозміну і пристосування засобів і предметів праці для досягнення цілей системи.

Принципи організації трудових процесів:

а) пропорційність (усі учасники мають однакову трудову здатність, відсутність затримок процесів і простоїв агрегатів);

б)спеціалізація (форма розподілу праці, відбиває повторюваність трудових процесів);

в) прямоточність (відсутність зустрічних потоків елементів праці);

г) ритмічність (характеризує випуск продукції за певний час);

ґ)економічність (раціональне і безвідходне використовування елементів праці);

д) профілактика (обслуговування трудових процесів для попередження відмов);

ж) безперервність (попередження простоїв);

з) паралель (поєднання трудових процесів у часі).

Методи організації трудових процесів (ОПМ) з урахуванням поєднання їх в часі:

послідовний;

паралельний;

змішаний;

комбінований;

синхронний.

1) технологічні чинники праці:

n - кількість трудових процесів;

N - програма випуску;

П - кількість виробів у товарному комплекті;

Qi - трудомісткість i-го процесу;

Rij - кількість j-го виду ресурсів на i-му процесі;

Іij - інтенсивність споживання ресурсів:

де Т - час випуску продукції;

Розрізняють 3 групи параметрів (табл. 2):

Таблиця 2 Форми ОПМ

Чинник

праці

Технологія

Агрегатна

Конвейєрна

Агрегатно-потокова

Стендова

Роторна

Робото-технічна

Моторність предметів праці

періодична

безперервна

ритмічна

без пересування

неперервна

поопераційна

Умова праці

між пересуван-нями

в процесі переміщення

між переміщен-нями

стаціонарні

в процесі пересування

між переміщен-нями

Засіб

переміщення предметів праці

кран

конвейєр

кран

кран

обертання

роботи

Вид технологічної лінії

верстати, механізми

неперервно-потокова

перервно-потокова

складальний агрегат, стенд

неперервно-потокова

неперервно-потокова

Контроль якості

візуальний

електронно-безперервний

електронно-періодичний

на робочих

місцях

електронний між перехо-дами

електронний між переходами

Застосування

партійний

безперервне

масове виробництво

серійне

одиничне виробництво

масове виробництво

велике серійне виробництво

2) просторові:

j= I - m ,

де m - кількість фронту робіт;

І - номер фронту робіт;

3) часові:

Тц - час циклу, проміжок часу на випуск готової продукції при виконанні комплексу процесів;

Тi - тривалість i-го процесу;

Tij - ритм i-го процесу на j-му фронті робіт;

Кi, i+1 - крок процесу, проміжок часу між початками суміжних процесів;

Ai, i+1 - темп процесу, проміжок часу між закінченнями суміжних процесів.

де F - фундація часу на виконання замовлення, завдання;

N - програма випуску виробів.

Параметри - величина, що характеризує властивість процесу, може бути кількісною та якісною.

Делись добром ;)