Особливості планування і формування персоналу на підприємстві

курсовая работа

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Розробка плану виробництва продукції на 2010 рік з розбивкою по кварталах.

2. Розробка плану по праці і заробітній платі, в тому числі:трудомісткість виробничої програми;фонд оплати праці.

3. Таблиця техніко-економічних показників, що характеризують виробництво даної продукції

Вихідні дані:

Назва виробу

Програма випуску, шт.

1. Вал 03

57000

2. Вісь 01

72000

3. Вісь 02

52000

4. Піввісь 01

26000

5. Піввісь 03

27000

1) Спочатку розраховуємо трудомісткість виробничої програми:

Для розрахунку трудомісткості виробничої програми спочатку визначимо нормований робочий час на одиницю виробу. Він розраховується як сума норм часу по операціях технологічного процесу (додаток, табл. 2).

tшт = ,

де tшт - нормований час на одиницю виробу, годин;

Уtі - сума норм часу по операціях технологічного циклу, хвилин.

tвал 03 = нормо-годин

tвісь 01 = нормо-годин

tвісь 02 = нормо-годин

tпіввісь 01 = нормо-годин

tпіввісь 03 = нормо-годин

Нормований час (трудомісткість) на виробничу програму розрахуємо за формулою:

Ті = Np • tшт,

де Ті - трудомісткість виробничої програми і-го виробу, тис. н/годин;

Np - програма випуску продукції за рік, шт;

tшт - нормований час на одиницю виробу, годин.

Ті вал 03 = 57000 • 0,42 = 23940 н/год.

Ті вісь 01 = 72000 • 0,31 = 22320 н/год.

Ті вісь 02= 52000 • 0,29 = 15080 н/год.

Ті піввісь 01 = 26000 • 0,25 = 6500 н/год.

Ті піввісь 03 = 27000 • 0,27= 7290 н/год.

Результати розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 1. Трудомісткість виробничої програми.

Назва виробу

Виробнича програма, тис. шт.

Нормований час на одиницю продукції, н/год.

Нормований час на виробничу програму, тис. н/год.

Вал 03

57

0,42

23,94

Вісь 01

72

0,31

22,32

Вісь 02

52

0,29

15,08

Піввісь 02

26

0,25

6,5

Піввісь 03

27

0,27

7,29

Всього

75,13

2) Розрахуємо тривалість робочого часу при 5-денному робочому тижні на 2011 рік:

Таблиця 2. Тривалість робочого часу при 5-денному робочому тижні на 2011 рік.

№ з/п

Показники

Місяці

2011рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІX

X

XII

1

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Кількість святкових днів і днів релігійних свят

2

-

1

1

3

2

-

1

-

-

-

-

10

Число місяця, на яке припадає свято

1,7

-

8

25

1,2,9

5, 28

-

24

-

-

-

-

3

Кількість вихідних днів

10

8

8

9

9

8

10

8

8

10

8

9

105

4

Кількість днів, робота в які не проводиться (2+3)

12

8

9

10

12

10

10

9

8

10

8

9

115

5

Кількість робочих днів (1-4)

19

20

22

20

19

20

21

22

22

21

22

22

250

3) Розрахуємо баланс робочого часу одного робітника, використовуючи вихідні дані таблиці 1 і 2.

Дійсний фонд робочого часу розраховуємо за формулою:

Фд = дні явок * тривалість робочої зміни = 220 • 8 = 1760 год.

Чисельність основних робітників визначаємо за формулою;

Чосн =

де ТВП - трудомісткість виробничої програми;

Квн - коефіцієнт виконання норм.

Розрахунок балансу робочого часу одного робітника:

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Величина показника

1

Кількість робочих днів

Дні

250

2

Неявки на роботу:

всього з них:

30

- основні і додаткові відпустки

24

- через хворобу

5

- інші

1

3

Кількість явок на роботу (1-2)

220

4

Середня тривалість робочої зміни

годин

8

5

Дійсний фонд робочого часу (3-4)

годин

1760

6

Трудомісткість виробничої програми

тис. н/годин

75,13

7

Плановий коефіцієнт виконання норм

1,09

8

Чисельність основних робітників (6/5•7)

осіб

39

4) Далі розрахуємо, чи забезпечено виконання виробничої програми підприємства наявною виробничою потужністю.

Спочатку розрахуємо плановий (дійсний) фонд робочого часу.

Календарний фонд часу (Фк) - добуток числа днів у даному році (Др) на число годин на добу (Т);

при двозмінній роботі: Т = 8 • 2 = 16 год.

Фк = 365 • 16 = 5840 годин

Номінальний фонд робочого часу:

Дн - дні неробочі.

н) = (Др - Дн) • Т = (365 - 115 - 30) • 16 = 220 • 16 = 3520 годин

Плановий (дійсний) фонд робочого часу (Фп) дорівнює різниці між номінальним фондом і сумою витрат часу на ремонт і переналагодження обладнання.

Фп = Фн - (Фн • Кв)

Кв - коефіцієнт втрат робочого часу на переналагодження обладнання.

Фп = 3520 - (3520 • 0,03) = 3520 - 105,6 = 3414,4 годин

Далі розраховуємо виробничу потужність наявного обладнання кожного виду:

Виробнича потужність верстата розраховується за формулою:

В =

де В - виробнича потужність верстата;

- плановий фонд часу роботи одиниці обладнання, годин;

m - кількість верстатів, штук;

t - трудомісткість вибору на даному обладнанні, нормо-годин;

kвн - коефіцієнт виконання норм.

Використовуючи результати попередніх розрахунків, а також вихідні дані з таблиці 2 і 4, розрахуємо:

а) виробничу потужність фрезерно-центрувальних верстатів:

Вnф-ц =

Оскільки фрезерно-центрувальні верстати здатні протягом року обробляти деталей, а виробнича програма підприємства передбачає виробити 234000 виробів (57000 валів 03 + 72000 вісів 01+52000 вісів 02+26000 піввісів 01+27000 піввісів 03), то фрезерно-центрувальних верстатів на підприємстві більш ніж достатньо;

б) виробничу потужність токарних верстатів:

токарських операцій у даній виробничій програмі дві - друга і третя складемо їх трудомісткість на кожен виріб:

tвал03 = 5,3 хв + 4,8 хв = 10,1 хв.

tвісь 01 = 2,9 хв + 3,4 хв = 6,3 хв.

tвісь02 = 3,1 хв + 3,3 хв = 6,4 хв.

tпіввісь01 = 2,2 хв + 2,4 хв = 4,6 хв.

tпіввісь03 = 2,4 хв + 2,7хв = 5,1 хв.

В =

Отже, токарних верстатів на підприємстві недостатньо, необхідно впроваджувати більше змін роботи або придбати ще токарних верстатів. Для виконання виробничої програми підприємству необхідно мати 34 токарних верстати (24*234000/164798), а у наявності лише 24, необхідно придбати ще 10 токарних верстатів.

в) виробничу потужність фрезерних верстатів:

В =

Отже, для виконання даної виробничої програми фрезерних верстатів на підприємстві також недостатньо, необхідно впроваджувати більше змін роботи або придбати ще фрезерних верстатів; підприємству необхідно мати 18 фрезерних верстатів (234000*14/188100) для виконання виробничої програми, а фактично воно має лише 14 верстатів, ще підприємство має придбати ще 4 фрезерних верстати .

г) виробничу потужність свердлильних верстатів:

В =

Отже, для виконання даної виробничої програми свердлильних верстатів на підприємстві цілком достатньо;

д) виробничу потужність шліфувальних верстатів:

В =

Отже, для виконання даної виробничої програми шліфувальних верстатів на підприємстві недостатньо, необхідно придбати верстат або збільшити кількість змін роботи устаткування. Підрахунок показав, що необхідно придбати ще один верстат (234000*20/231161) для виконання виробничої програми.

е) виробничу потужність полірувальних верстатів:

Вnп =

Отже, для виконання даної виробничої програми полірувальних верстатів на підприємстві більш ніж достатньо; Отже, виробнича програма підприємства обґрунтована виробничою потужністю його верстатного парку. А у разі зростання ринкового попиту на дану продукцію, підприємство має деякі резерви для розширення випуску продукції.

Далі розрахуємо план виробництва товарної продукції у квартальному розрізі, припускаючи, що підприємство виготовляє продукцію рівномірно протягом року, відповідно до плану продаж, тобто розподіл річної програми виробництва виробів по кварталах відбувається пропорційно до кількості робочих днів у відповідному кварталі:

Nкв = ,

де Nр і Nкв - програма випуску за рік і квартал;

Др і Дкв - кількість робочих днів року і кварталу (із табл. 2).

Із таблиці 2 розраховуємо кількість робочих днів по кварталах:

І квартал - 19 + 20 + 22 = 61

ІІ квартал - 20 + 19 + 20 = 59

ІІІ квартал - 21 + 22 + 22 = 65

ІV квартал - 21 + 22 + 22 = 65

Вал 03: NІкв =

NІІкв =

NІІІкв =

NІVкв =

57 000 шт.

Вісь 01: NІкв =

NІІкв =

NІІІкв =

NІVкв =

72 000шт.

Вісь 02: NІкв =

NІкв =

NІкв =

NІкв =

52 000 шт.

Піввісь 01:

NІкв =

NІкв =

NІкв =

NІкв =

26 000 шт.

Піввісь 03:

NІкв =

NІкв =

NІкв =

NІкв =

27 000 шт.

Планову ціну кожної одиниці виробу знаходимо у таблиці з вихідних даних.

Дані розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 4. План виробництва продукції на 2011 рік.

Назва виробу

К-ть випуску, тис.шт

Планова ціна, грн.

Обсяг вир-ва за рік, тис.грн

В тому числі обсяг виробництва по кварталах

І кв

ІІ кв

ІІІ кв

ІV кв

К-ть, тис.шт

Сума, тис.грн

К-ть, тис.шт

Сума, тис.грн

К-ть, тис.шт

Сума, тис.грн

К-ть, тис.шт

Сума, тис.грн

Вал 03

57

178

10146

13908

2475,624

13452

2394,46

14820

2637,96

14820

2637,96

Вісь 01

72

348

25056

17568

6113,664

16992

5913,22

18720

6514,56

18720

6514,56

Вісь 02

52

316

16432

12688

4009,408

12272

3877,95

13520

4272,32

13520

4272,32

Піввісь 01

26

197

5122

6344

1249,768

6136

1208,79

6760

1331,72

6760

1331,72

Піввісь 03

27

215

5805

6588

1416,42

6372

1369,98

7020

1509,3

7020

1509,3

Разом

62561

15264,88

14764,4

16265,86

16265,86

Складемо план по праці і заробітній платі.

Спочатку розрахуємо нормовану заробітну плату на одиницю виробу, яка визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу за формулою:

З nнорм = Уtшт •ТСі,

де З nнорм - нормована заробітна плата одиниці виробу;

tшт - норма часу на одиницю виробу, годин;

ТСі - годинна тарифна ставка відповідного розряду на технологічній операції.

З n норм вал 03 =

З n норм вісь 01 =

З n норм вісь 02 =

З n норм піввісь 01 =

З n норм піввісь 03 =

Нормована заробітна плата з премією (пряма заробітна плата основних робітників) визначається із розрахунку 20% премії за виконання виробничих завдань.

Премія: Вал 03 = 4,11 • 1,2 = 4,932 грн.

Вісь 01 =3,06• 1,2 = 3,672 грн.

Вісь 02 = 2,96• 1,2 =3,552 грн.

Піввісь 01 = 2,5• 1,2 =3,0 грн.

Піввісь 03 = 2,63• 1,2 =3,156 грн.

Нормована заробітна плата з премією на виробничу програму:

Вал 03= 4,932 • 57000= 281124 грн.

Вісь 01 =3,672• 72000= 264384 грн.

Вісь 02 = 3,552 • 52000=184704 грн.

Піввісь 01 = 3,0• 26000=78000 грн.

Піввісь 03 = 3,156 •27000 =85212 грн.

Фонд оплати праці основних робітників складе:

ФОП осн. = 281124 + 264384 + 184704 + 78000 + 85212 = 893424 грн.

Чисельність і фонд оплати праці допоміжних робітників:

Цей розрахунок виконується з використанням вихідних даних: кількість допоміжних робітників - 30% від основних;

Середня тарифна ставка допоміжного робітника - на рівні V розряду.

Кількість допоміжних робітників: 39 • 0,3 = 12 чол.

Основна заробітна плата допоміжних робітників розраховується як добуток чисельності допоміжних робітників на ефективний фонд робочого часу і тарифну ставку V розряду.

З n доп = 12 • 1760 • 9,50 = 200640 грн.

Премія допоміжним робітника становить 10% від основної зарплати:

Премія доп. роб. = 200640 • 0,1 = 20064 грн.

Фонд заробітної плати допоміжних робітників становить:

ФОП д.р.= 200640+20064 = 220704 грн.

Чисельність і фонд оплати керівників і спеціалістів - розраховується згідно нормативу із вихідних даних: 10% від кількості основних та допоміжних робітників (39 + 12) • 0,1 = 5 чол;

Таблиця 5. Штатний розклад управлінських працівників:

Назва посади

Чисельність (осіб)

Посадовий оклад, грн.

Начальник цеху

1

2700

Начальник планово-диспетчерського, техн. бюро

1

2500

Бухгалтер

1

1800

Економіст

1

1900

Старший майстер

1

1700

Всього

5

10600

Отже, місячний фонд оплати праці керівників і спеціалістів 10600 грн.

Річний фонд їхньої оплати праці: 10600• 12 = 127200 грн.

Фонд заробітної плати керівників з премією складає:

127200• 1,3 = 165360 грн.

Загальний фонд оплати праці на рік складе:

персонал кадровий оплата плановий

ФОП заг. = ФОП осн.роб. + ФОП д.р.+ ФОП кер.пр.

ФОП заг. = 893424 + 220704 + 165360 = 1279488 грн.

З нарахуваннями на фонд заробітної плати у 37,5%, він складе:

ФОП нарах. = ФОП заг. • % нарах. = 1279488 • 1,375 =1759296 грн.

Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства:

1. Виручка від реалізації:

В = Ціна*Обсяг

· Вал 03 = 178*57000=10146000 грн.

· Вісь 01 = 348*72000=25056000 грн.

· Вісь 02 =316*52000=16432000 грн.

· Піввісь 01 =197*26000=5122000 грн.

· Піввісь 03 =215*27000=5805000 грн.

Всього ВС : 62 561 000

2. Виробнича собівартість:

ВС= Пр.мат.витр*Обсяг + ФОП

ВС = 101,3*57000+238,45*72000+213,6*52000+108,7*26000+109,9*

*27000 +1759296 = 5774100+17168400+11107200+2826200 + +2967300 + 1759296 = 41 602 496 грн.

3. Операційний прибуток:

По = В-ВС

По = 62561000-41602496 = 20 958 504 грн.

Делись добром ;)