Особливості функції прогнозування при управлінні попитом

контрольная работа

Завдання 2 Розроблення агрегатного плану

Визначимо прогнозований попит на насос за півріччя і занесемо дані до таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Прогнозований попит

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Прогнозований попит

190

246,5

379,2

474

341,3

265,4

Кількість робочих днів у місяці

21

20

21

21

20

21

Розглянемо різні стратегії.

1) Виробництво точно відповідає попиту; варіювання чисельності робочої сили (початкову чисельність робочої сили беремо відповідною обсягу виробництва першого місяця - 15 чол.).

Відповідні розрахунки занесемо до таблиці 2.11.

Виробнича програма на січень дорівнює різниці між прогнозованим попитом і матеріальними запасами на початок січня: 190-100=90 од. Виробнича програма для всіх інших місяців дорівнює прогнозованому попиту відповідного місяця.

Трудомісткість програми визначається як добуток виробничої програми на трудомісткість одиниці продукції. Наприклад, для січня 89*11=990 год.

Кількість робочих днів беремо відповідно до умови.

Фонд часу на 1 робітника дорівнює кількості робочих днів, помножених на 8 год. год.

Кількість робітників визначається як відношення трудомісткості програми до фонду часу на 1 робітника. 990/168=6чол.

Кількість знову найнятих робітників визначається як різниця між кількістю робітників у поточному місяці і кількістю робітників у попередньому місяці. Наприклад, у лютому 17-6=11чол.

Витрати на найм визначаються як кількість знову найнятих працівників, помножена на 70 грн (вартість наймання і навчання) 11 Ч70=770 грн.

Кількість звільнених робітників визначається як різниця між кількістю працівників у попередньому місяці та кількістю працівників у поточному місяці. Наприклад, для травня 23-17=6 чол.

Витрати на звільнення визначаються як кількість звільнених робітників, помножена на 200 грн (витрати на звільнення відповідно до умови) 8Ч200=1600 грн.

Фонд оплати праці визначається як добуток трудомісткості програми на 14 грн (оплата праці). Для січня 990Ч14=13860 грн.

Витрати на матеріал визначаються як добуток виробничої програми на ціну матеріалу. 90Ч390=35100грн.

Загальні витрати за даною стратегією становили 1005022 грн.

Таблиця 2.11 - Загальні витрати за першою стратегією

Показники

Счень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Сума

Прогноз попит

190

247

379

474

341

265

1896

Запас на поч. місяця

100

-

-

-

-

-

-

Виробнича програма

90

247

379

474

341

265

1796

Трудом програми

990

2717

4169

5214

3751

2915

19756

Число роб днів в міс

21

20

21

21

20

21

124

Фонд часу 1 роб в місяць

168

160

168

168

160

168

992

Число робітників

6

17

25

31

23

17

119

Число знов найманих

0

11

8

6

0

0

25

Витрати по найму

-

770

560

420

-

-

1750

Число звільнених

-

-

-

-

8

6

14

Витрати на звільн.

-

-

-

-

1600

1200

2800

Фонд оплати праці

13860

38038

58366

72996

52514

40810

276584

Витрати матеріалів

35110

96330

147810

184860

132990

103350

700440

1005022

2) Постійна чисельність робочої сили; варіювання матеріального запасу, допускається дефіцит.

Початковий запас для січня становить 100 од., для інших місяців він дорівнює запасу на кінець попереднього місяця.

Загальний фонд робочого часу визначається як добуток кількості робочих днів у місяці на 8 год. на 4 працівники.

Фактичний обсяг виробництва дорівнює відношенню фактичного обсягу виробництва до 11 год (трудомісткість).

Запас на кінець місяця дорівнює сумі початкового запасу і фактичного обсягу виробництва мінус прогнозований попит.

Вартість дефіциту визначається як кількість виробів, яких не вистачає на кінець місяця, помножена на граничну вартість дефіциту (350 грн).

Надлишок продукції дорівнює кількості виробів, які залишилися на кінець місяця.

Витрати на зберігання запасів дорівнюють надлишку продукції, помноженому на 5,50 грн (витрати на зберігання запасів відповідно до умови завдання).

Фонд оплати праці дорівнює добутку загального фонду робочого часу на 14 грн (оплата праці за 8-годинний робочий день).

Загальні витрати за даною стратегією становлять 969959,5 грн.

Таблиця 2.12 - Загальні витрати за другою стратегією

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Сума

Початковий запас

100

2

2

5

4

-2

111

Число роб днів в міс

21

20

21

21

20

21

124

Заг. фонд роб часу

1008

2720

4200

5208

3680

2856

19672

Фактичний обсяг в-ва

92

247

382

473

335

260

1789

Прогноз попит

190

247

379

474

341

265

1896

Запас на кінець місяця

2

2

5

4

-2

-7

4

Вартість дефіциту

-

-

-

-

-700

-2450

-3150

Надлишок продукції

2

2

5

4

-

-

13

Витрати на збер.запасів

11

11

27,5

22

-

-

71,5

Фонд оплати праці

14112

35080

58800

72912

51520

39984

275408

Витрати на матеріали

35800

96330

148980

184470

130650

101400

697630

969959,5

3) Постійна чисельність робітників; використання субпідряду.

Виробнича потреба дорівнює виробничій програмі.

Загальний фонд робочого часу і фактичний обсяг випуску дорівнюють даним розрахованим у попередній стратегії.

Кількість виробів, виготовлених субпідрядом, дорівнює різниці між виробничою потребою та фактичним обсягом випуску.

Вартість субпідряду дорівнює кількості виробів, виготовлених субпідрядом, помноженій на граничну вартість субпідряду.

Загальні витрати за даною стратегією становлять 980838грн.

Таблиця 2.13 - Загальні витрати за третьою стратегією

Показники

Січень

Люmий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Сума

Виробнича програма

90

247

379

474

341

265

1796

Число роб днів в міс

21

20

21

21

20

21

124

Заг. фонд роб часу

1008

2720

4200

5208

3680

2856

19672

Факичний обсяг вир-ва

92

247

382

473

335

260

1789

К-сть виробів, виготсубпідр

-2

0

-3

1

6

5

7

Вартість субпідряду

-

-

-

650

3900

3250

7800

Фонд оплати праці

14112

38080

58800

72912

51520

39984

275408

Витрати матеріалів

35800

96330

148980

184470

130650

101400

697630

980838

Таким чином, найменші витрати спостерігаються при використанні другої стратегії, коли виробництво майже співпадає з попитом і становлять 969959,5 грн, а найбільші при використанні першої стратегії (при можливості варіювання робітників; повне спів падання попиту з виробництвом) - відповідно 1005022 грн.

Делись добром ;)