Оформлення трудових відносин із працівниками

контрольная работа

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Вид 2-ге, доп і перероб. - Житомир: ЖИТІ, 2000. - 640 с.

2. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів /Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 672 с.

3. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине /Под ред к е н С Ф Голова. - Днепропетровск:ТОВ "Баланс-Клуб", 2000 - 768 с.

4. Кодекс законів про працю України (Із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 2008 року). - Київ: Друкарня МВС України, 2008. - 95 с.

5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - 2-ге вид., перероб.і доп. - Київ: Вид-во "центр навчальної літератури", 2006. - 659 с.

6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. Облік і аудит вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3 тє вид.,доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута , 2002. - 592 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. - 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2002. - 784 с.

8. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. -- 578 с.

9. Верховна Рада України. Офіційний сайт. http://zakon1.rada.gov.ua/

10. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. http://www.ukrstat.gov.ua/

11. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. http://www.minfin.gov.ua/

Делись добром ;)