Оцінка корпоративної культури на промисловому підприємстві

дипломная работа

Вступ

На Україні, як i в багатьох інших країнах пострадянського простору, відбувається серйозна трансформація соціально-економічної системи. У пошуках важелів більш ефективного розвитку часто аналізуються лише економічні фактори, методи управління або інші чисто раціоналістичні питання. Не враховується або мало враховується той факт, що субєктом господарювання є людина. На її трудову поведінку, ефективність діяльності могутній вплив здійснюють ціннісні орієнтації, переконання, вірування, традиції, тобто фактори культури.

Але й в умовах уже сформованого ринкового господарства не завжди допомагає лише розрахунок або засвоєння певних навиків маркетингу. Це пояснюється тим, що за умов жорсткої конкуренції, швидкої зміни продукції, оновлення технологій, зростання обсягу інформації не тільки промислові підприємства знаходяться «у світі постійно вируючої води», де постійно змінюється ситуація, відсутні надійні прогнози i навіть правила гри. Відносно стійкими залишаються тільки цінності, культура.

На сьогоднішній день спостерігається своєрідний бум як у теоретичних, так i в практичних роботах з корпоративної культури. Для одних підприємств корпоративна культура - це «костюм», без якого вже непристойно виходити на ринок товарів i послуг, а для інших - усвідомлення самого себе, набуття сенсу життя, змісту професійної діяльності, без яких важко існувати. Врешті, для сучасних підприємств корпоративна культура - це найсильніший мотиваційний фактор.

Актуальність теми даної дипломної роботи обумовлена декількома обставинами:

· по-перше, сучасні ринкові відносини диктують підприємствам необхідність розробки і впровадження системи цінностей, що і є корпоративною культурою;

· по-друге, грамотна розробка і реалізація корпоративної культури сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства;

· по-третє, корпоративна культура дозволяє надати підприємству власний, неповторний образ в очах клієнтів і партнерів, що є досить важливим чинником конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах.

Таким чином, актуальність даної теми визначається необхідністю підвищення керованості соціально-економічного положення підприємства і, як наслідок, підвищення ефективності його діяльності на основі оцінки і вдосконалення раціональної корпоративної культури.

Мета роботи - удосконалення методичного підходу щодо оцінки корпоративної культури промислового підприємства та його застосування у практику господарювання ВАТ «Сумихімпром».

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

· визначити поняття, вивчити структуру та скласти узагальнену типологію корпоративної культури;

· розглянути існуючі теоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культури на підприємстві;

· проаналізувати вплив корпоративної культури на діяльність підприємства;

· виявити фактори, що впливають на корпоративну культуру ВАТ «Сумихімпром»;

· проаналізувати внутрішні організаційні процеси та існуючі корпоративні культурні цінності на ВАТ «Сумихімпром»;

· оцінити за запропонованим авторським методичним підходом корпоративну культуру ВАТ «Сумихімпром»;

· розробити рекомендацій зі зміни корпоративної культури та підтримки її розвитку на ВАТ «Сумихімпром».

Обєкт роботи - Відкрите акціонерне товариство «Сумихімпром».

Предмет роботи - корпоративна культура ВАТ «Сумихімпром».

Делись добром ;)