Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання процесного підходу

дипломная работа

ВСТУП

Метою роботи є підвищення ефективності роботи ТОВ «ЛАН ЛТД» за рахунок реорганізації процесів його діяльності. Предмет дослідження є розробка методики підвищення ефективності роботи ТОВ «ЛАН ЛТД» за рахунок реорганізації процесів його діяльності. Обєкт дослідження є діяльність ТОВ «ЛАН ЛТД»

У процесі виконання дипломної роботи будуть використані: знання загальнотеоретичних, загальноекономічних і професійно орієнтованих дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту; вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження; вміння формулювати висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління окремими напрямами діяльності ТОВ «ЛАН ЛТД». Зазначене, в свою чергу, забезпечить досягнення мети роботи.

Досліджуване підприємство є економічно самостійним обєктом товарно-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності. На ньому сформована систему управління (менеджменту), яка забезпечує його роботу, конкурентоздатність та певне положення на ринку.

Підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури. На роботу підприємства значно впливає середовище, в якому воно знаходиться, сучасний стан економіки країни та світової економіки загалом. На даному етапі економіка країни знаходиться в досить нестабільному стані, який викликаний світовою кризою, що вже названа «кризою ліквідності» вітчизняними та зарубіжними вченими.

Саме ці обставини ставлять додаткові вимоги до функціонування підприємства, і спонукають його приділяти увагу таким процесам, як оптимізація та підвищення ефективності виробництва і управління, які повинні забезпечити скорочення витрат на виробництво, зменшення втрат часу та ресурсів, підвищити конкурентоздатність продукції. Це повинно бути досягнуто за рахунок реорганізації та оптимізації управлінсько-виробничих процесів діяльності підприємства.

Ці питання є актуальними на сучасному етапі розвитку світової економіки і надання відповіді на них повинно спрямувати підприємство на вектор ефективного менеджменту, який в свою чергу забезпечить ефективне виробництво, використання ресурсів, забезпечення високої якості продукції та розвиток структури в цілому.

Тому в даній дипломній роботі ми хочемо розкрити суть ефективності управління, її види, форми та засади, на яких вона ґрунтується, і провести аналіз діяльності функціонуючого підприємства ТОВ «ЛАН ЛТД» для проведення реорганізації та оптимізації процесів його діяльності з метою підвищення ефективності діяльності.

Дослідити економічний потенціал підприємства, а також спробувати оцінити стан галузі в якій функціонує підприємство, запропонувати конкретні заходи, що можуть бути застосовані для підвищення ефективності діяльності підприємства, та шляхи їх впровадження у вигляді проекту, розрахувати та відобразити доцільність впровадження проекту на підприємстві у вигляді економічного ефекту від його впровадження.

В роботі розкрита суть виробничо-господарських процесів функціонування підприємства, проведена їх реорганізація та оптимізація, які мають на меті підвищення економічних показників підприємства.

Тобто в дипломній роботи буде застосований комплексний системний підхід до підвищення ефективності функціонування підприємства.

Делись добром ;)