Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання процесного підходу

дипломная работа

1.2 Характеристика бізнес-процесів

Використання процесного підходу в управлінні підприємством, сутність якого розглянута у п.1.1, передбачає більш глибоке розуміння поняття бізнес-процесів.

Поняття “бізнес-процес”, що хоча і не отримало доки нормативного тлумачення, є таким, що найчастіше вживається. Під ним мається на увазі або горизонтальна ієрархія внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих її компонентів, або безперервна серія завдань, вирішення яких здійснюється в цілях створення виходу (результату), або звязаний набір повторюваних дій (функцій), які перетворять вихідний матеріал і інформацію в кінцевий продукт (послугу) відповідно до заздалегідь встановлених правил [24].

Бізнес-процес - це потік роботи, що переходить від однієї людини до іншої, а для великих процесів, очевидно, від одного відділу до іншого [22].

Також, бізнес-процес - це ряд визначених, таких, що піддаються виміру завдань, що виконуються людьми і системами, які направлені на досягнення заздалегідь запланованого результату.

Бізнес процеси мають наступні важливі риси:

- мають внутрішніх і зовнішніх користувачів;

- діють усередині підрозділів компанії і між ними, а також між різними організаціями

- засновані на способі виконання робіт, властивому тій або іншій організації [8-11].

Бізнес-процеси мають три головні елементи: місце, обєкт, завдання (див. рис 1.2).

Бізнес-процеси підприємства розробляються і досліджуються не самі по собі, а в рамках створення і використання в поточній діяльності підприємства його бізнес-моделей.

Рис. 1.2. Елементи бізнес-процесів

Бізнес-модель підприємства - це сукупність графічних і текстових описів, що дозволяють розуміти, а в разі використання електронних засобів динамічного моделювання імітувати процес управління підприємством. Зазвичай бізнес-модель формується в цілях удосконалення процесу управління, коли керівництво розуміє, що підприємство повинне перейти на новий рівень розвитку, наприклад підвищити якість вироблюваної продукції або послуг, що надаються, вийти на зовнішній ринок і тому подібне. Найбільш відповідним засобом, що забезпечує якісне зростання підприємства, може стати нова інтегрована інформаційна система управління підприємством. Ідеально, коли така система містить в собі вбудовані засоби динамічного моделювання діяльності підприємства, що дозволяють:

- візуалізувати діяльність підприємства, забезпечивши керівництву можливість правильно оцінити наявні недоліки і відшукати джерела потенціалу і напряму удосконалення;

- скоротити час налаштування інформаційної системи управління (ІСУ) під специфічні особливості підприємства;

- відображувати і зафіксувати в готовому для подальшого розгортання вигляді варіанти реалізації ІСУ, кожен з яких може бути вибраний при переході на черговий рівень розвитку підприємства [28-31,34,35].

Іншими словами, бізнес-модель є відображенням підприємства і його системи, що інформаційний-управляє. Саме при створенні бізнес-моделі формується “мова спілкування” консультантів, розробників, користувачів і керівників підприємства, що дозволяє виробити єдине уявлення про те, що і як повинна робити система управління підприємства (“корпоративна система управління.

У науковій літературі зауважується, що бізнес-модель - це просто комплект документів, що описує лише бізнес-процеси підприємства. Насправді в основі бізнес-моделі завжди лежать бізнес-цілі підприємства, що за великим рахунком повністю визначають склад всіх базових компонентів бізнес-моделі (див. рис. 1.3):

- бізнес-функції, що описують, що робить бізнес;

- бізнес-процеси, що описують, як підприємство виконує свої бізнес-функції;

- організаційна структура, що визначає, де виконуються бізнес-функції і бізнес-процеси;

- фази, що визначають, коли (у якій послідовності) мають бути упроваджені ті або інші бізнес-функції;

- ролі, що визначають, хто виконує бізнес-процеси;

- правила, що визначають звязок між що, як, де, коли і хто [46,57].

Рис. 1.3. Типова бізнес-модель підприємств

Проте опис бізнес-процесів, як найбільш трудомістка і багата багатьма помилками завдання, потребує конкретної методологічної платформи.

Тому існує найбільш сталий перелік атрибутів, які модель бізнес-процесів повинна описувати на образотворчому рівні, а саме (див. рис. 1.4):

- дії, що ініціюють кожен крок бізнес-процеса;

- виконавці кожного кроку (це можуть бути як люди, так і програми і механізми);

- дії, що регламентують даний крок (законодавчі акти, ринкові умови і т. п.);

- результат, що одержується на виході конкретного кроку бізнес-процеса.

Як видно з рис. 1.4., під виходом (результатом) розуміється будь-який товар, послуга, а інколи і документи, які розглядаються, вочевидь, як носії корисної властивості (Гости, сертифікати і тому подібне) або інформації, хоча в класифікації продукції вони доки відсутні. У цьому контексті класифікації продукції вони поки що відсутні [41].

Рис. 1.4. Модель бізнес-процесу

В економічній літературі бізнес-процеси поділяються на основні, адміністративні та управлінські. Їх склад наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Характеристика існуючих бізнес-процесів

Бізнес-процес

Характеристика бізнес-процесу

Основні (наскрізні)

Відображають виробничий цикл виробництва продукції

Адміністративні

Розвязують нормативи управління і управлінської діяльності, рівні делегування повноважень, типову документацію

Управлінські

Характеризують процеси прийняття рішень в умовах невизначеності та дозволяють використовувати підходи до вирішення тих задач, які являються основною частиною предметних областей

Підвищення ефективності бізнес-процесів, під якими слід розуміти структуровану множину дій, спроектовану для виробництва певного продукту (послуги), можливе при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві [13].

Таким чином на будь-якому підприємстві протікають бізнес-процеси, але як показує бізнес-аналіз на сьогоднішній день єдина класифікація бізнес-процес відсутня.

Делись добром ;)