Поняття, характеристики и методи аналізу внутрішнього середовища підприємства

курсовая работа

Методичні підходи до аналізу внутрішнього середовища підприємства

Аналіз і оцінка внутрішнього середовища організації повинна здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі, адже вони взаємоповязані. У процесі цього перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає фірмі, а також вживаються заходи щодо запобігання послаблення його існування, тобто виявляються сильні та слабкі сторони фірми. Аналіз проводиться на основі порівняння з параметрами діяльності інших, насамперед процвітаючих підприємств-конкурентів.

Внутрішнє середовище -- це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації, й обєднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження й розвиток. Кожну з цих сфер можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть бути джерелом і переваг, і недоліків організації. Наведемо перелік компонент і деяких чинників внутрішнього середовища:

1) Маркетинг:

- Продукти (послуги), які виробляє (надає) організації;

- Частка ринку;

- Якість продукції (послуг);

- Стан системи збуту;

- Сервісне обслуговування;

- Якість реклами;

- Наявність торгових марок;

- Асортимент продукції

2) Виробництво:

- Виробничі потужності;

- Рівень диверсифікації виробництва;

- Доступність джерел сировини;

- Переваги розташування організації;

- Екологічна безпека виробничих процесів

3) Фінанси:

- Активи організації;

- Чистий прибуток;

- Обсяг капітальних вкладень;

- Рентабельність капіталу;

- Оборотні кошти;

- Доступність кредиту;

- Обсяг інвестицій у виробництво.

4) Кадри:

- Управлінський персонал;

- Кваліфікація працівників;

- Кадрова політика;

- Використання стимулів для мотивування виконавців;

- Плинність кадрів.

5) Дослідження та розробки:

- Дослідницький потенціал;

- Інтенсивність та ефективність досліджень;

- Наявність патентів.

Роль внутрішньої діагностики полягає у визначенні сильних і слабких сторін організації, порівнянні їх з аналогічними даними конкурентів і оцінці позиції організації відповідно до умов зовнішнього середовища [1].

Сильні сторони є перевагами, які організація використовує в конкурентній боротьбі та прагне максимально зміцнити. Зі сильних сторін найважливішими вважають ті, які забезпечують організації істотне випередження конкурентів.

Слабкі сторони мають перебувати під постійним контролем керівництва з метою їх усунення.

Для аналізу внутрішнього середовища використовують системний підхід. Згідно такого підходу внутрішнє середовище доцільно трактувати як виробничий потенціал організації. Виробничий потенціал фірми це система взаємоповязанних елементів, які виконують різні функції у процесі забезпечення випуску продукції та досягнення інших цілей розвитку фірми. Сформовано три основних підходи до визначення виробничого потенціалу: ресурсний, структурний та цільовий.

- Ресурсний підхід зорієнтований на визначення виробничого потенціалу, як сукупності виробничих потужностей, визначає його величину як суму фізичних і вартісних оцінок окремих його складових (матеріально-технічні, трудові, інформаційні, енергетичні, фінансові ресурси).

- Структурний підхід зорієнтований на визначення раціональної структури виробничого потенціалу фірми, визначає його величину, виходячи з програмних норм і нормативних співвідношень, заданих найдосконалішими технологіями, організацією виробництва, що використовуються в галузі.

- Цільовий (проблемно-орієнтований) підхід, спрямований на визначення відповідності наявного потенціалу досягненню поставлених цілей [3].

Щоб оцінити внутрішнє середовище фірми використовують такі показники, що наведені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Показники оцінки внутрішнього середовища організації

Показник

Складові

1.

Загальні характеристики фірми

Імідж фірми, конкурентоспроможність, рівень спеціалізації, капітало-, науко-, трудомісткість та ін.

2.

Сфери маркетингу

Розміри сегментів ринку, рівень продажу, структура та кількість продукції, витрати на дослідження ринку і т.д.

3.

Сфери виробництва

Виробництва, виробничі потужності та їх завантаження, рівень оновлення устаткування, ефективність виробництва і т.д.

4.

Сфера фінансів

Ліквідність, розміри заборгованості, прибутковість, рівень реінвестування, обсяги та напрями інвестицій і т.д.

5.

Характеристика науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (НДПКР)

Дослідницький потенціал, наявність і рівень дослідницько-експериментальної бази

6.

Характеристика організації та управління

Технологія управління та специфіка побудови апарату управління та інформаційних систем, система контролю діяльності фірми, техніко-організаційний рівень виробництва і т. д.

7.

Сфера персоналу

Структура і рівень кваліфікації персоналу, система заробітної плати та рівень доходів робітників, можливість залучення та ефективного використання висококваліфікованих кадрів

8.

Характеристика рівня організаційної культури

Трудова дисципліна та мораль, атмосфера та клімат у колективі і т.д.

Делись добром ;)