Прийняття та реалізація управлінських рішень на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"

курсовая работа

1.1 Сутність управлінських рішень: особливості та класифікації

Будь-яке комерційне підприємство має за мету отримати прибуток, що дозволить задовольнити інтереси різних учасників, а саме персоналу, власників, державу тощо. У цьому контексті важливу роль відіграє менеджер як головний учасник реалізації політики управління підприємством. Основним інструментом впливу та управління є прийняття та реалізація управлінського рішення. Цей процес дозволяє впливати на складові підприємства, його роботу, очікувані результати. Тому для здійснення ефективної роботи субєктом господарювання менеджмент повинен приймати виважені управлінські рішення, що дозволить досягти поставлених цілей.

Для обґрунтування напрямків удосконалення процесу прийняття управлінських рішень необхідно звернути увагу на власне суть поняття «управлінське рішення». Для цього розглянемо думки різних науковців.

В західній науковій літературі існує багатозначне трактування поняття „рішення”. Так, наприклад, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі [29] розглядають рішення, як вибір альтернативи. Таке визначення надто просте та не визначає особливості саме управлінського рішення.

Дж. К. Лафта розглядає управлінське рішення як результат управлінської діяльності, що складається з вибору альтернатив з безлічі варіантів та досягнення конкретної мети системи менеджменту[27]. Тобто таке визначення ідентичне попередньому із тою відмінністю, що розглядає саме рішення менеджера. П. Друкер підкреслює що рішення являє собою судження і є вибором оптимального варіанта з наявних альтернатив[11]. Тобто цей автор погоджується із попередніми.

Розглянемо також визначення російських науковців. Управлінське рішення - це основний продукт управлінської праці і засіб впливу на підопічних, а також вибір альтернатив.[28, c.26]. Автор визначає, що рішення приймають при використанні всіх функцій управління - планування, організація, керівництво, мотивація, контроль.

Фісунов К.В. вказує, що управлінське рішення - це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту[39, c.239]. Тобто у такому визначенні увага звертається не лише на кінцевий результат процесу прийняття рішення, а й на особливості самого процесу.

Пирогова Є.В. [31] визначає рішення як управлінське (УР), якщо воно розробляється і реалізується для підприємницької системи і спрямоване на:

- стратегічне планування;

- управління управлінською діяльністю;

- управління людськими ресурсами (продуктивність, активізація знань, умінь, навичок);

- управління виробничої та обслуговуючої діяльністю;

- формування системи управління компанії (методологія, механізм);

- управлінське консультування;

- управління внутрішніми і зовнішніми комунікаціями.

Щодо вітчизняних науковців, то існують наступні погляди. Тарабан С.В. визначає управлінське рішення як вибір альтернативи, здійснюваної керівником у рамках його посадових повноважень і компетенції й спрямованої на досягнення цілей організації[38, c.172].

Дєгтяр А. вважає, що під управлінським рішенням розуміється “творчий акт субєкта управління, у результаті якого визначається, які в цій фактичній або проектованій виробничій обстановці варто почати дії, щоб вирішити проблему, що виникла в процесі діяльності керованого обєкта”[9, c.21]. Тобто управлінське рішення націлене на вирішення поточних виробничих проблем, згідно підходу науковця.

Кашура С.І. розглядає поняття „управлінське рішення” у динамічному аспекті та статичному аспектах. Автор вказує, що в динамічне визначення дає привід розглядати його рівнозначним з поняттям „прийняття управлінського рішення”. Визначення поняття „управлінське рішення” у статичному аспекті дозволяє зробити логічний висновок, який збігається з поглядами інших науковців, що розглядають управлінське рішення як продукту[20, c.228].

Балан В.Г. визначає що, для здійснення ефективної діяльності цілі, досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Так, плануючи майбутню діяльність організації, менеджери визначають її цілі, способи їх реалізації та ресурси, необхідні для їх досягнення. У процесі організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, організації виробничого процесу, розподілу робіт та забезпечення їх необхідними засобами тощо [42, c.48]

Приймак В.М. розглядає прийняття управлінських рішень, як визначальний процес управлінської діяльності, оскільки формує напрямки діяльності організації та її окремих працівників. Робота з прийняття управлінських рішень вимагає від менеджерів високого рівня компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду. [43, c.236]

Вона передбачає і високий рівень відповідальності, оскільки для втілення прийнятих рішень у життя необхідно забезпечити ефективну та злагоджену роботу всього організаційного механізму.

Загалом управлінське рішення є продуктом управлінської праці, а його прийняття - як процес, що веде до появи цього продукту. На основі думок вітчизняних та зарубіжних науковців можемо сформулювати власне визначення управлінського рішення - це напрямок розвитку та дій у певній сфері роботи підприємства, що обраний з альтернативних, що дозволяє досягти менеджменту підприємства поставлених перед ними цілей.

Прийняття оптимальних управлінських рішень ми бачимо як інтегральну діяльність, здійснювану керівником в рамках його посадових повноважень і компетенцій з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища і спрямовану на досягнення цілей організації.

Управлінське рішення призводить до вибору варіанту, як результату комплексного використання економічного, організаційного, правового, технічного, інформаційного, логічного, математичного, психологічного аспектів. Відповідно управлінське рішення, на нашу думку, може бути правовим, економічним, логістичним тощо.

Усі управлінські рішення, у тому числі і оптимальні, можна поділити на два види:

- традиційні рішення, які раніше неодноразово мали місце; в цьому випадку слід вибрати один з вже наявних альтернативних варіантів;

- нетрадиційні, нестандартні управлінські рішення; їх вироблення повязане з пошуком нових альтернативних варіантів[6, c.228].

Традиційні, типові, повторювані управлінські рішення можуть бути формалізовані, тобто можуть прийматися і здійснюватися за заздалегідь визначеним алгоритмом. Отже, формалізоване управлінське рішення являє собою результат виконання заздалегідь встановленої послідовності дій. Майбутній фахівець, чия робота буде повязана з прийняттям управлінських рішень, повинен навчитися правильно підходити до цих завдань, оволодіти методикою прийняття управлінських рішень.

Систематизуємо основні типи управлінських рішень:

Таблиця 1.1

Класифікація управлінських рішень

Класифікаційна ознака

Рішення

за методологією взаємодії з обєктом управління

традиційні, системні, ситуаційні, соціально-етичні, стабілізаційні

за характером прийняття

інтуїтивні, на основі суджень, раціональні

за ієрархією планування

оперативні, тактичні, стратегічні

за рівнем складності

прості, складні

за рангом управління

верхнього, середнього, нижчого

за періодом реалізації

короткострокові, середньострокові, довгострокові

за організацією вироблення

індивідуальні, групові, колективні

за функціональною спрямованістю

економічні, технічні, соціальні, екологічні та інші

за рівнем застосування інновацій

типові, інноваційні

за наявністю інформації

детерміновані, ризикові, невизначені

за джерелом виникнення

регламентні, ініціативні

за способом доведення до реалізації

письмові, усні та інші

за кількістю альтернатив

бінарні, стандартні, багато альтернативні, безперервні

Тобто як бачимо з даних таблиці, виділено значну кількість типів управлінських рішень. Розуміння суті та типів управлінських рішень дозволить підвищити якість роботи менеджера.

Отже, проаналізовані думки вітчизняних та зарубіжних науковців та сформульоване власне визначення поняття управлінського рішення - це напрямок розвитку та дій у певній сфері роботи підприємства, що обраний з альтернативних, що дозволяє досягти менеджменту підприємства поставлених перед ними цілей. Виділено основні типи управлінських рішень, зокрема в основі їх класифікацій лежать такі ознаки, як методологія взаємодії з обєктом управління, характер прийняття рішень, ієрархія планування тощо.

Делись добром ;)