Прийоми ідейно–виховного впливу в ВАТ "Сумський м’ясокомбінат"

курсовая работа

2.3 Методи управління персоналом ВАТ «Сумський мясокомбінат»

Методи управління персоналом ВАТ «Сумський мясокомбінат» поділяються на три основні групи: економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні.

До економічних методів належать прогнозування і планування кадрової роботи, визначення потреби в кадрах, джерел її забезпечення та ін. Організаційно-розпорядчі методи передбачають застосування різних способів впливу на працівників і ґрунтуються на використанні встановлених організаційних звязків, правових положень і норм (наприклад, на правилах внутрішнього трудового розпорядку, положеннях про проведення атестації та ін.).

Соціально-психологічні методи управління кадрами являють собою конкретні прийоми та способи впливу на процес формування і розвитку трудового колективу й окремих працівників, в звязку з чим поділяються на соціальні та психологічні. Перші впливають на весь колектив (соціальне планування, створення оптимального психологічного клімату, вивчення громадської думки та ін.), а другі - на окремих працівників (методи психологічного відбору, вивчення та оцінка кадрів та ін.).

Управління людськими ресурсами - багатогранний і виключно складний процес, який передбачає планування, підбір, оцінку професійних якостей, винагороду за ефективну працю, постійну освіту кадрів. Ключові елементи цього процесу взаємозвязані, взаємодіють між собою і утворюють «цикл менеджменту людських ресурсів». Взаємодію ключових елементів процесу управління персоналом ВАТ "Сумський мясокомбінат" показано на рис. 2.2.

Система управління персоналом ВАТ "Сумський мясокомбінат" базується на зазначених наукових принципах. Основна ідеологічна спрямованість кадрового менеджменту ВАТ "Сумський мясокомбінат" - вкладення в людські ресурси - є довготерміновим фактором його надійності, стабільності та конкурентоспроможності.

Впродовж десятирічної історії постійно вдосконалювалися система кадрової роботи та організаційна структура ВАТ "Сумський мясокомбінат". ВАТ "Сумський мясокомбінат" зробив революційний перехід від громіздкої трирівневої системи управління до дворівневої. Це дало змогу відчути пульс виробничого життя на місцях, завдяки розширенню повноважень ВАТ «Сумський мясокомбінат» оперативно вирішувати складні питання, знизити операційні витрати, оптимізувати грошові інформаційні потоки й чисельність працівників.

Система кадрового менеджменту ВАТ "Сумський мясокомбінат" формувалася як єдине ціле з його стратегією та організаційною структурою.

Зміни, які відбувалися в стратегії та організаційній структурі ВАТ «Сумський мясокомбінат», відображалися в методах планування, підготовки і підбору персоналу, способах його розстановки, зміні психології персоналу ВАТ "Сумський мясокомбінат".

Чільне місце в стратегії розвитку ВАТ "Сумський мясокомбінат" в умовах загострення конкуренції та подальшого поділу ринку мясопродуктів приділяється науково обґрунтованим формам роботи з персоналом, серед яких: планування, підготовка і перепідготовка кадрів; стажування провідних спеціалістів; переміщення спеціалістів по горизонталі й вертикалі; удосконалення системи матеріального стимулювання; морально-психологічні аспекти в роботі з персоналом.

Початковим елементом циклу менеджменту людських ресурсів є планування кадрової роботи і підбір працівників. Планування включає: науково обґрунтоване визначення перспективної та поточної потреби в кадрах необхідних спеціальностей і кваліфікації; визначення ефективності використання кадрів, форм і видів їх підготовки і підвищення кваліфікації; визначення оптимальної розстановки, переміщення і висунення керівних працівників і спеціалістів; проведення організаційно-виховної роботи в трудових колективах.

Стадії планування кадрової роботи передує прогнозування, яке є основою підготовки планових рішень. Прогнозування застосовується для передбачення змін структури і динаміки кадрової роботи на основі аналізу минулого й сучасного.

У ВАТ "Сумський мясокомбінат" значна увага приділяється питанням розробки перспективних планів потреби в спеціалістах. Використовується випереджувальний принцип підбору, підготовки і розстановки персоналу. Концепція розробки перспективних планів зводиться до прогнозу ряду основних фінансових показників діяльності ВАТ "Сумський мясокомбінат" з використанням економіко-математичних методів. Насамперед визначається загальна чисельність працівників ВАТ "Сумський мясокомбінат", виходячи з тенденцій попереднього періоду, прогнозу величини валюти балансу, ресурсного потенціалу. Потім прогнозується чисельність працівників, які вивільняються (без урахування працівників пенсійного віку). Чисельність працівників, які досягнуть пенсійного віку в перспективі, визначається з наявної у ВАТ "Сумський мясокомбінат" інформації. Слід зазначити, що динаміка чисельності працівників ВАТ "Сумський мясокомбінат", які досягнуть пенсійного віку в 2008-2007 рр., має тенденцію росту. Невідємною процедурою прогнозування є аналіз тенденцій попереднього періоду.

Делись добром ;)