Проект створення об’єкту харчової промисловості "Пресервний цех"

дипломная работа

1.3 Дослідження життєздатності альтернатив вирішення проблеми створення

Для того щоб визначитися у виборі альтернативи всі їхні переваги і недоліки необхідно ретельно проаналізувати та визначити найбільш оптимальний варіант вирішення проблеми.

Критерій - це спосіб порівняння альтернатив. Необхідно розрізняти поняття критерій і критеріальна функція. Критерієм якості альтернативи може служити будь-яка її ознака, значення якого можна зафіксувати в порядкової або сильнішою шкалою. Після того як критерій сформований, тобто знайдена характеристика, яка буде покладена в основу порівняння альтернатив, зявляється можливість ставити завдання вибору і оптимізації. Завдання формування критеріїв вирішується безпосередньо після того, як сформульовані цілі системного аналізу. Ситуація стає зрозумілою, якщо до критеріїв ставитися як до кількісним моделям якісних цілей. Завдання системного аналітика полягає в тому, щоб формалізувати проблемну ситуацію, яка виникає в ході системного аналізу. Цій меті якраз і служить етап формування критеріїв. Сформовані критерії в деякому сенсі повинні замінювати цілі. Від критеріїв потрібно якомога більшу схожість з цілями, щоб оптимізація за критеріями відповідала максимальному наближенню до цілей. Виконуючи даний етап, необхідно усвідомлювати, що критерії не можуть повністю збігатися з цілями. Однією з причин цього є те, що критерії та цілі формулюються в різних шкалах: цілі в номінальних, критерії в більш сильних, допускають впорядкування. Критерій є відображенням цінностей втілених в цілях на параметри альтернатив, що допускають впорядкування. Визначення значення критерію для даної альтернативи є непрямим вимірюванням ступеня її придатності як засобу досягнення мети. Вирішуючи завдання системного аналізу, виникає ситуація, коли неможливо запропонувати один критерій адекватно відображає мету дослідження. Навіть одну мету рідко вдається висловити одним критерієм, хоча до цього необхідно прагнути. Критерій як і всяка модель лише наближено відображає мету, адекватність одного критерію може виявитися недостатньою. Тому рішення може складатися не обовязково в пошуку більш адекватного критерію, воно може виражатися у використанні декількох критеріїв, що описують одну мету по-різному і доповнюють один одного. Ще більш ускладнюється завдання у випадку, коли сформульовано кілька цілей системного аналізу, що відображають різні системи цінностей. В цьому випадку дослідник тим більше змушений формувати кілька критеріїв та в подальшому вирішувати багатокритеріальну задачу. Таким чином, можна зазначити, що багатокритеріальність є способом підвищення адекватності опису мети. Критерії повинні описувати по можливості всі важливі аспекти мети, але при цьому бажано мінімізувати число необхідних критеріїв. Формування критеріїв відображає мету, яку ставить замовник. Але при постановці та вирішенні задач системного аналізу необхідно враховувати не тільки цілі, на вирішення яких він спрямований, але і можливості, якими володіють боку для вирішення поставлених завдань, і які дозволяють зняти виявлені проблеми. У першу чергу необхідно враховувати ресурси, наявні у сторін. При формулюванні завдання системного аналізу необхідно також враховувати інтереси навколишнього середовища. Навколишнє Середа хоч і відіграє пасивну роль, але необхідно враховувати, що будь-яка система існує всередині неї, взаємодіє з нею. Тому при постановці завдання системного аналізу необхідно дотримуватися принципу не нашкодити, не робити нічого, що суперечило б законам природи. Основні критерії, найбільш часто зустрічаються в аналізі складних технічних систем. Це економічні критерії - прибуток, рентабельність, собівартість; техніко-економічні - продуктивність, надійність, довговічність; технологічні - вихід продукту, характеристики якості і інше [12].

Перш за все необхідних визначитися з критеріями вибору, на відповідність яким необхідно буде оцінити кожну альтернативу. Проаналізувавши можливі критерії ми вибрали найбільш важливі з них:

1. Вартість реалізації проекту;

2. Місце розташування обєкту;

3. Якість пресервів, що будуть вироблятися в результаті реалізації проекту;

4. Безпека виробництва для навколишнього середовища;

5. Конкурентоспроможність продукту проекту;

6. Використання новітніх технологій у виробництві.

Для вибору найбільш оптимальної альтернативи скористаємося оцінками експертів. Для 4 варіантів вирішення проблеми розставимо бали від 1-10 в залежності від ступеня задоволення заданим критеріям вибору. Результати ранжування наведені у таблиці 1.1.

Виходячи з наведених у таблиці, ми бачимо, що внаслідок ранжирування найбільшу кількість балів отримала альтернатива створення виробництва з нуля. Виходячи з цього, можна сказати, що даний варіант буде найбільш оптимальним. Наступним іде варіант купівлі готового обєкту. Далі йде варіант перекупати пресерви інших виробників. І останньою йде «нульова альтернатива».

За результатами ранжування було вирішено розробляти обєкт харчової промисловості «Пресервний цех» з початку.

Делись добром ;)