Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

курсовая работа

Вступ

Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.

Поняття логістичної системи є похідним від загального поняття "система". Тому надамо спочатку визначення загального поняття системи, а потім зясуємо, які системи відносяться до класу логістичних. В Енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття "система":

"Система" (від грецької мови - ціле, складене із частин; сполучення ) - це множина елементів, які знаходяться у відношеннях та звязках один з одним, утворюють визначену цілісність, єдність. Оскільки одним з основних методологічних принципів логістичної концепції є системний підхід, то надамо йому характеристику.

Системний підхід - це методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд обєктів як систем, що дозволяє побачити обєкт дослідження як комплекс взаємоповязаних підсистем, обєднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні звязки.

Логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття "системи", бо складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємоповязаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані звязки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Відрізняються ці системи високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними потоками. Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним звязком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньо системні звязки та звязки із зовнішнім середовищем [5, с.108]. В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо. Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат. Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні звязки і відношення. Внутрішньо системні звязки є більш міцними, ніж звязки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга.

Метою курсової роботи є розгляд і оглядовий аналіз теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств, розробка практичних рекомендацій щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено комплекс теоретичних, методичних задач:

- провести огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах;

- проаналізувати наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань у торгівельному підприємстві ТОВ "Промсервіс";

- провести аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві, узгодивши з іншими підсистемами на підприємстві, впровадити логістичну систему.

Обєктом дослідження є матеріальні, інформаційні, сервісні та інші логістичні потоки торгівельного підприємства ТОВ "Промсервіс"; процеси формування й функціонування логістичної системи підприємства.

Предметом дослідження є методичні засади та прикладні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств.

Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань менеджменту, логістики, економіки підприємства. Використано методи абстрагування і узагальнення - при формулюванні понять і категорій логістики, їх класифікації; системний підхід - при розробці логістичної системи торгівельного підприємства.

Інформаційну базу дослідження склали відповідні законодавчі та нормативні документи, офіційні статистичні матеріали, літературні джерела.

Логістичну систему, яка здатна відповісти на попит швидким постачанням необхідного товару, можна порівняти із живим організмом, в якому в якості мускулів виступає підйомно-транспортна техніка, у якості центральної нервової системи - мережа компютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу, які організовані в єдину інформаційну систему. За розмірами цей організм може займати територію заводу або підприємства оптової торгівлі, а може охоплювати регіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, реагувати на них у тому ж темпі, в якому вони відбуваються.

Делись добром ;)