Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

курсовая работа

2.2 Аналіз витрат логістичних процесів

Існує ряд визначень і класифікацій витрат логістичних процесів, які відрізняються між собою в акцентуванні на тих або інших моментах і в принципах класифікації. В енциклопедичному словнику можна знайти таке визначення та класифікацію логістичних витрат: "Витрати, які виділяються залежно від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах" [3, с. 203].

При цьому принципово важливим вважається поняття загальних логістичних витрат. Отже, загальні логістичні витрати - це витрати на реалізацію базових логістичних функцій (постачання, виробництво, збут), витрати на інформаційно-компютерну підтримку та фінансові операції під час реалізації базових логістичних функцій, витрати на логістичне адміністрування, збиток від недостатнього рівня якості логістичного менеджменту та сервісу.

Особливості трактування визначення логістичних витрат і виділення тих чи інших витрат або групи витрат залежить від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах.

Традиційні системи обліку агрегують логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат, що не дозволяє провести їх детальний аналіз, урахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а також їх вплив на загальну ефективність логістичної системи. Все це обумовлює те, що логістичні витрати знаходяться поза контролем керівництва підприємств [4, с. 170].

Практичний підхід до розрахунку й аналізу логістичних витрат повинен бути якомога більш простим і адаптованим до встановлених принципів бухгалтерського обліку, калькуляції витрат.

Існує ряд теоретичних і практичних проблем, повязаних з виділенням і автономною обробкою конкретних груп і компонентів витрат. З теоретичної точки зору необхідне більш повне, комплексне трактування витрат, що відображає сутність проблеми та дає можливість одержати її всебічну оцінку. Із практичного погляду в рамках існуючої системи обліку це може виявитися скрутним або взагалі неможливим.

Ідентифікація логістичних витрат у кожному конкретному випадку повинна враховувати практичний аспект, що не завжди відповідає поданим у спеціальній літературі теоретичним моделям.

Більшість логістичних витрат виявляються умовно-постійними, особливо стосовно масштабів господарської діяльності, тобто обсягу обороту, виробництва або продажу. Скоротити ці витрати можна за рахунок удосконалювання логістичних процесів, прискорення просування матеріальних цінностей, підвищення швидкості відновлення запасів [5, с. 292].

Локалізація та структурна декомпозиція логістичних витрат на підприємстві повинні слугувати практичним цілям, а саме:

- визначенню рівня та структури логістичних витрат, а також їхнього впливу на діяльність підприємства в цілому;

- оцінці раціональності формування логістичних витрат;

- плануванню та нормуванню логістичних витрат.

Структурні аспекти логістичних витрат необхідно виділяти з урахуванням цих цілей. Логістичні витрати повинні бути складовою частиною витрат підприємства й ураховуватися в балансі результатів його діяльності. Очевидно, що із практичної точки зору в кожному конкретному випадку виявляється достатнім виділення та застосування тільки декількох аспектів логістичних витрат.

Незалежно від класифікації витрат логістичних процесів у підсумковому балансі вони беруть участь у формуванні витрат на діяльність підприємства та фінансових результатів його діяльності. Тому знання структури, рівня й факторів, що визначають витрати логістичних процесів, є необхідною умовою їх скорочення.

Визначимо основні витрати логістичних процесів.

2.2.1 Транспортні витрати

Діяльність ТОВ "Промсервіс" нерозривно повязана із проблемами реалізації каналів постачання продукції та її розподілу в рамках певної логістичної системи. За цих умов підприємству необхідно вирішувати питання перевезень: вибір виду транспорту, метод організації перевезень, тип транспортних засобів і т. ін. Все це стосується транспортної діяльності підприємства.

Транспортна діяльність - це переміщення товарів та людей з одного місця на інше, при якому не відбувається ніяких перетворень переміщуваних обєктів [14, c.139].

На відміну від інших логістичних операцій транспортування не привязане до якого-небудь географічного пункту. Сфера транспорту являє собою велику кількість послуг, повязаних із розподілом товарів між виробником і споживачами, а також взаємодією між різними рівнями виробництва в розподілі продукції.

ТОВ "Промсервіс" для транспортних послуг використовує власні автомобілі або послуги авто перевізників, вирішуючи це питання ситуаційно, залежно від завантаженості власних машин на даний час. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

Аввтопарк ТОВ "Промсервіс" складається з автомобілей:

- ГАЗ-330200 - Газель 1996 ріку випуску з меблевим фургоном;

- ГАЗ-2705 - Газель 1999 ріку випуску цільнометалева;

- у квітні 2009 був куплений у кредит б/у Mercedes Sprinter 211 CDI, цільнометалевий фургон, 2007 ріку випуску, вантажністю 1т.

Машини відносяться до класу вантажних: авто/середні грузовики. Частіше за все, власних авто вистачає для виконання замовлень, але коли виникає необхідність ТОВ "Промсервіс" співпрацює з ЧП "Заруба". ЧП "Заруба" - це підприємство, основною діяльністю якого є надання транспортно-експедиційних логістичних послуг.

Всі транспортні витрати на ТОВ "Промсервіс" можна поділити на постійні і змінні. Результати досліджень транспортних витрат за рік представлені у Таблиці 2.4.

Витрати праці розраховані з посадових окладів;

Витрати на паливо розраховані 1 л. - 7,3 грн. (92); кількість робочих днів за рік - 252; середній пробіг за день - 300 км, витрати палива за день 14 л/ 100 км. Витрати на ремонт і техобслуговування включають заміну мастила, запчастин, фільтрів і в середньому за рік складає 27 542 грн.

Таблиця 2.4 Аналіз транспортних витрат

Транспортні витрати

Вартість, грн.

1. Постійні витрати

1.1

Витрати на техобслуговування транспортних засобів

6 352

1.2.

Амортизаційні відрахування

7 520

1.3.

Страхування рухомого складу

3 316

2. Змінні витрати

2.1.

Витрати праці (заробітна плата водіїв, експедиційні ЧП "Заруба")

52 560

2.2.

Витрати на паливо

575 732

2.3.

Витрати на ремонт і техобслуговування

27 542

2.4.

Додаткові транспортні витрати

14 000

Всього

687 022

2.2.2 Витрати запасів

Витрати запасів мають величезне значення у фінансовому аспекті діяльності підприємства. Запаси - це засоби, вилучені з обігу. Зрозуміло, що без такої вимушеної іммобілізації не обійтися, проте цілком природно бажання мінімізувати викликані цим процесом непрямі витрати, задля доходу, який можна було б отримати, інвестував відповідну суму в якийсь альтернативний проект. Матеріальні запаси - різні речові елементи виробництва, використовувані як предмети праці у виробничому процесі. Вони цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість вироблюваної продукції [12, c.88]

Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів. Товарний запас - це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції [3, c.76]:

- забезпечують безперервність розширеного виробництва і обіговості, в процесі яких відбуваються їх систематичне утворення і витрачання;

- задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;

- характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.

Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами:

- безперервністю процесів обіговості;

- сезонністю виробництва і споживання;

- нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання;

- непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва;

- необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

- необхідністю утворення страхових резервів

- іншими причинами.

У організації системи управління витратами запасів ТОВ "Промсервіс" беруть участь відділ закупівель, комерційний директор, транспортний відділ, головний бухгалтер, відділ оптових продажів, координатор роздрібної торгівлі. Відповідальним підрозділом, що здійснює планування і закупівлю матеріальних запасів організації, є відділ закупівель, який підкоряється комерційному директорові. Початковими даними для планування формування запасів продукції є звітні і статистичні дані динаміки обсягів продажів відділу оптових продажів і координатора роздрібної торгівлі, звіти завідувача складом про наявність вільних площ на складі. Також пріоритетною є інформація про постачальників продукції: асортимент пропонованого товару, географічне положення постачальника, вартість транспортних витрат, наявність знижок і дисконтних програм. Зберігаються запаси організації ТОВ "Промсервіс" на складі, фірма має власні складські приміщення, які мають зручні транспортні підїзди. Управління запасами в організації ТОВ "Промсервіс" автоматизоване за допомогою інформаційної системи "1С: Бухгалтерія Склад", в якій ведеться облік запасів і залишків на складі.

Визначимо логістичні витрати запасів ТОВ "Промсервіс".

Витрати замовлень визначаються по формулі:

(1)

де - річна сума постійних витрат замовлень;

- кількість замовлень в рік;

- змінні витрати одного замовлення.

грн.

Проте слід враховувати так само витрати змісту запасів на складі, до складу яких входять: капітальні витрати, складські витрати (постійні і змінні) і витрати ризику.

Середня ціна кондиціонуючи пристроїв 1940 грн., виробу опалювання - 2185 грн. Середньомісячна кількість зберігаємих на складі пристроїв кондиціонування і опалювання: 8 і 6 пристроїв відповідно. Крім того, на складі зберігається допоміжний інструментарій на суму в середньому 500 грн. щомісяця. Таким чином, річні капітальні витрати запасів складають 349560 грн. ((8*1940+6*2185+500)*12).

Результати проведеного аналізу вказані в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Витрати запасів

Витрати запасів

Вартість, грн.

1.

Витрати замовлень

145 300

2.

Витрати змісту запасів на складі:

капітальні витрати

349 560

складські витрати постійні

4 800

складські витрати змінні

2 880

витрати ризику

-

Разом:

502 540

2.2.3 Витрати інформаційних процесів

Інформаційні процеси на підприємстві - це впровадження нових технологій в діяльність компанії.

На підприємстві ТОВ "Промсервіс" витрати інформаційних процесів складають: амортизація устаткування, витрати праці, витрати матеріалів та енергії.

Амортизація устаткування включає витрати на удосконалення технологій, або заміну застарілого, впровадження інновацій в діяльність підприємства. Даний вид витрат представлений у формі 3 підприємства і складає 2761 грн.

Витрати праці складають заробітну плату працівників інформаційної сфери (4 чоловіка), середньорічна ставка яких 31200 грн., а так само оплата праці працівників, які упроваджують нові технології на підприємстві, виходячи з форми 3, складає 18000 грн. Отримуємо у результаті витрати праці рівні: 4*31200+18000 = 142800 грн.

Витрати матеріалів і енергії визначаються за формою 3.

Аналіз витрат інформаційних процесів приведений в таблиці.

Таблиця 2.6 Витрати інформаційних процесів

Витрати інформаційних процесів

Вартість, грн.

1.

Амортизація устаткування

2 761

2.

Витрати праці

142 800

3.

Витрати матеріалів і енергії

6 200

Разом:

151 761

Сукупні результати представлені у вигляді таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 Сумарні логістичні витрати

Логістичні витрати

Величина, грн.

Питома вага %

Транспортні витрати

687 022

51,22

Витрати запасів,

502 540

37,47

витрати замовлень

145 300

витрати змісту запасів на складі

357 240

Витрати інформаційних процесів

151 761

11,31

Разом логістичних витрат

1 341 323

100,00

Як видно з таблиці, сума логістичних витрат на ТОВ "Промсервіс" за 2008 рік склала 1 341 323 грн.. Загальні витрати підприємства за цей період склали 2 235 538 грн. Це означає, що частка логістичних витрат за 2008 р. склала 60%. Оскільки аналіз проводився на торгівельному підприємстві, підприємству необхідно розробити заходи по зниженню логістичних витрат. Як видно з таблиці 2.7, занадто велику долю у логістичних витратах мають витрати запасів, а саме 37,47 % від загальних логістичних витрат. ТОВ "Промсервіс" має скорочувати кількість запасів. Щоб не "заморожувати" таку кількість коштів. Треба прагнути досягнути системи "точно-в-строк" - мінімізації, чи виключенні запасів взагалі. Крім того, слід упровадити нові технології в процес обслуговування споживачів, удосконалити маршрути доставки для оптимізації транспортних процесів. 51,22 % від загальних логістичних витрат складають транспортні витрати. Такий рівень є нормальним станом для торгівельного підприємства, головним завданням якого є транспортування товарів за маршрутами постачальник-склад-клієнт. Але головним завданням впроваджуваної логістичної системи буде саме мінімізація транспортних витрат на ТОВ "Промсервіс".

Делись добром ;)