Раціоналізація трудових процесів

курсовая работа

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ"

Вiдкрите акцiонерне товариство "Електротермометрiя" створене на базi Луцького приладобудiвного заводу вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 1123 вiд 08.08.1994 року. Місцезнаходження товариства: 43001, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40.

Iсторiя заводу бере свiй початок з невеликої ливарно-механiчної майстернi, органiзованої у 1903 роцi братами-чехами на прiзвище Свобода. Першою продукцiєю були грубнi дверцята, втулки для возiв, кришки для кухонних плит. У пiслявоєнний час, з 1946 року виробляли втулки для поршневих кiлець тракторiв, автомашин; робили ремонт обладнання лiсопильних заводiв, млинiв, маслобоєнь, цегляних заводiв, хлiбопекарень. I тiльки у 1966 роцi, коли пiдприємство отримало назву "Луцький приладобудiвний завод" почалося освоєння продукцiї, яка зробила його вiдомим на всю країну i за межами Ї приладiв контролю i регулювання технологiчних процесiв (термопар i термометрiв опору). З 1960 по 1967 рiк завод освоїв випуск 88 найменувань 320 типорозмiрiв датчикiв температури, засобiв облiку рiдин.

У подальшi роки, за рахунок власних капiталовкладень в науково-технiчнi розробки i технiчне переоснащення, пiдприємство розширило номенклатуру виробництва, освоїло прилади нової технiки, а саме: 1994 рiк Ї побутовий лiчильник облiку холодної i гарячої води КВ- 1,5, 1998 рiк Ї лiчильник облiку тепла, 1999 рiк Ї регулятор тиску газу РДГС-10, якi на сьогоднi забезпечують стабiльнiсть iснування пiдприємства.

ВАТ "Електротермометрiя" здiйснює реалiзацiю своєї продукцiї через мережу представництв (Київське, Львiвське, Одеське, Iвано-Франкiвське, Луганське, Сiмферопольське) i регiональних дiлерiв.

В основному продукцiя поставляється на ринок України ( бiля 94%), колишнi країни СНГ (Росiя, Бiлорусiя, Латвiя, Литва, Молдова, Естонiя, Вiрменiя, Узбекистан, Туркменiстан) Ї 6%. Основними споживачами є пiдприємства металургiйної, машинобудiвної, обробної, хiмiчної, харчової промисловостi, атомнi електростанцiї, теплової, енергетичної галузей, водоканали i т.д.

Метою господарської діяльності товариства є найбільш ефективне використання власного та іншого майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції та отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів товариства.

На сьогодні основними видами діяльності, якими займається ВАТ "Електротермометрія" є:

1. Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.

2. Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням

3. Дiяльнiсть автомобільного вантажного транспорту.

Предметом діяльності товариства є:

- розробка, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування приладів контактної термометрії для всіх галузей народного господарства, засобів обліку енергоносіїв, метрологічного та випробувального обладнання;

- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізації продукції, що випускається і розробку нових видів продукції;

- будівництво підрядним і господарським способом промислових і соціальних обєктів;

- збір та первинна обробка брухту дорогоцінних металів з метою використання продукту переробки у виробництві приладів контактної термометрії, переробка інших видів вторинної сировини та відходів виробництва;

- придбання, зберігання та реалізація нафтопродуктів, у тому числі на умовах оптової торгівлі та консигнації;

- гуртова, комісійна, роздрібна та консигнаційна торгівля промисловою продукцією та іншими товарами народного вжитку, транспортними засобами, механізмами, в тому числі й іноземного виробництва;

- благодійницька діяльність;

- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

- діяльність їдалень на підприємствах і установах;

- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлв, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;

- медична практика;

- стоматологічна практика;

- діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, угод по експорту та імпорту, в тому числі:

а) експорт товарів (продукції) власного виробництва;

б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;

в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;

г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-

господарської, фінансової та іншої діяльності;

д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб без переходу права власності;

- виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення;

- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибюторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні, на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським субєктам господарської діяльності у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, та фрахтових, консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних, агентських послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій, у магазинах та інших торговельних закладів;

- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;

- організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;

- здійснення спільной підприємницької діяльності з усіма субєктами підприємницької діяльності;

- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі.

Структура управління ВАТ "Електротермометрія" являє собою систему лiнiйно-функцiонального підпорядкування. Вищим органом управлiння товариством є загальнi збори акцiонерiв. Свою дiяльнiсть вони спрямовують через керiвнi органи товариства: спостережну раду, правлiння, ревiзора.

Правлiння складається з голови правлiння i членiв правлiння. Роботою правлiння керує голова правлiння. Головi правлiння також пiдпорядкованi такi пiдроздiли:

- вiддiл iнтегрованих автоматизованих систем управлiння;

- вiддiл iнвестицiй i капбудiвництва;

- спортивний комплекс;

- мережа представництв.

Кожному члену правлiння пiдпорядковуються вiдповiднi пiдроздiли i служби товариства.

Члену правлiння - директору з виробництва:

- виробничий вiддiл з центральною комплектувальною дiльницею;

- заготiвельно-механiчний цех 01;

- механiчно-складальний цех 05;

- складальний цех 09.

Члену правлiння - комерцiйному директору:

- вiддiл забезпечення;

- вiддiл маркетингу та збуту;

- вiддiл зовнiшньо-економiчної дiяльностi;

- транспортний цех;

- склади готової продукцiї;

- склади матерiалiв.

Члену правлiння - технiчному директору:

- науково-технiчна рада;

- вiддiл головного конструктора з експериментальною дiльницею;

- вiддiл головного технолога;

- вiддiл метрологiчних технологiй i механiзацiї з дiльницею;

- iнструментальний вiддiл;

- iнструментальний цех 16;

- управлiння механiка i енергетика;

- ремонтно-механiчний цех 17;

- вiддiл охорони працi;

- вiддiл технiчної документацiї;

- санпром. лабораторiя.

Члену правлiння - директору з якостi:

- вiддiл технiчного контролю;

- вiддiл головного метролога;

- випробувальний центр;

- калiбрувальна лабораторiя.

Члену правлiння - директору з економiки та фiнансiв:

- вiддiл економiчного аналiзу цiн i заробiтної плати;

- бухгалтерiя;

- фiнансове бюро;

- ревiзiйна група.

Члену правлiння - директору з правового забезпечення i кадрiв:

- вiддiл кадрiв;

- господарський вiддiл;

- юридичний вiддiл;

- харчокомплекс;

- пункт безоплатної медичної допомоги працiвникам;

- стоматологiчний кабiнет;

- гуртожитки (2шт.).

Органи управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" забезпечують діяльність товариства відповідно до мети і цілей діяльності діяльності товариства, охорону прав акціонерів, працівників товариства, стратегію розвитку товариства.

Органами управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" є:

1. Загальні збори акціонерів товариства.

2. Наглядова (Спостережна) рада.

3. Правління товариства.

4. Ревізор.

5. Корпоративний секретар.

Основні показники господарської діяльності підприємства наведено у таблиці 1.1.

Таблия 1 Основні показники господарської діяльності ВАТ "Електротермометрiя" за 2007 - 2009 роки

Показники

Роки

Відхилення у %

2007

2008

2009

2007-2008

2008-2009

1. Обсяг виробленої продукції у діючих цінах, тис. грн.

70 254,20

77 855,60

73 841,00

10,8

-5,2

2. Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн.

61 124,50

59 213,00

55 185,20

-3,1

-6,8

3. Чистий доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

58 623,60

65 171,60

62 085,30

11,2

-4,7

4. Валовий прибуток, тис. грн.

10 659,10

8 362,90

6 155,00

-21,5

-26,4

5. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

47 964,50

56808,7

55 930,30

18,4

-1,5

6. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

3 480,70

4 506,60

654,8

29,5

-85,5

7. Середньооблікова чисельність

- штатних працівників

1 629

1 535

1 451

-5,8

-5,5

- усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості

1 468

1 405

1 268

-4,3

-9,8

8. Середньомісячна заробітна плата, грн.

910,14

1 164,39

1 184,86

27,9

1,8

9. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

19 787,30

21 569,90

20 598,00

9,0

-4,5

10. Фонд оплати праці, тис.грн.

- штатних працівників

17 701

21 393

20 546

20,9

-4,0

- усіх працівників

17 791

21 448

20 631

20,6

-3,8

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити наступні висновки.

У звязку зі світовою фінансовою кризою, яка не оминула ВАТ "Електротермометрiя", на підприємстві спостерігається погіршення багатьох показників.

Так, обсяг виробленої продукції в абсолютних цінах у 2008 році порівняно з 2007 роком зріс на 10,8%, а у 2009 році обсяг виробленої продукції зменшився на 5,2% порівняно з 2008 роком.

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах у 2008 році порівняно з 2007 роком зменшився на 3,1%, а у 2009 році обсяг виробленої продукції зменшився ще на 6,8% порівняно з 2008 роком.

Валовий прибуток ВАТ "Електротермометрiя" у 2008 році мав тенденцію до збільшення (на 11,2%), але вже у 2009 році цей показник впав на 4,7%.

Собівартість реалізованої продукції у 2008 році порівняно з минулим роком зросла на 18,4%, а у 2009 році - зменшилась на 1,5%, що є позитивною тенденцією. Чистий прибуток, який ВАТ "Електротермометрiя" отримало у 2008 році був вищим на 29,5% від аналогічного показника у 2007 році, проте у 2009 році він зменшився аж на 85,5%.

На підприємстві спостерігається постійне зменшення середньооблікової чисельності працюючих (на 5,7% у 2008 і на 5,5% у 2009). В цей же час середньомісячна заробітна плата зростає (на 27,9% у 2008 та лише на 1,8% у 2009 році.).

Середньорічна вартість основних виробничих фондів ВАТ "Електротермометрiя" у 2008 році зросла на 9,0% порівняно з вартістю основних виробничих фондів у 2007 році, а у 2009 році - зменшилась на 4,5%.

Таблиця 2 Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Продукція

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис.грн.

2007

2008

2009

Водолічильники

32 563,1

31 656,6

29 936,9

РДГС

17 619,8

16 135,9

15 524,3

Термометрія

10 463,5

10 965,3

9293,6

Інше

478,1

455,2

430,4

Всього

61 124,5

59 213,0

55 185,2

Рис. 2. Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ "Електротермометрія"

Отже, найбільший обсяг виготовлення продукції припадає на водолічильники, проте тут спостерігається тенденція до зниження В 2008 році цей показник зменшився з 32 563 тис.грн. до 31 656,6 тис.грн. або на 2,8%, а у 2009 - ще на 5,4% і таким чином дорівнює 29 963,9 тис.грн..

Виготовлення регуляторів тиску газу (РДГС) у 2008 році скоротилось на 8,4%, а у 2009 році - на 3,8%, що спичинило зменшення обсягу продукції з 17 619,8 тис.грн. до 15 524,3 тис.грн.

Обсяг виробництва приладів контактної термометрії у 2008 році виріс на 4,8%, проте вже у 2009 році скоротився на 15,4%, і становив 9293,6 тис.грн. проти 10 463,5 тис.грн. у 2007 році.

Загальний обсяг виготовленої продукції з 2007 по 2009 рік скоротився на 9,7% і становив 55 185,2 тис.грн.

Продуктивність праці - це відношення кількості виробленої продукції до витрат робочого часу, затраченого на її виготовлення. Продуктивність праці є характеристикою ефективності затрат праці у процесі виробництва. Проведемо аналіз продуктивності праці на ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки.

Таблиця 3 Аналіз продуктивності праці ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Показники

Роки

Відхилення у %

2007

2008

200

2008-2007

2009-2008

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн.

61 124,5

59 213,0

55 185,2

-3,1

-6,8

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

1 468

1 405

1 268

-4,3

-9,8

Продуктивність праці , грн./чол.

41 637,94

42 144,48

43 521,45

1,2

3,3

Дані таблиці 3 показують, що обсяг виробленої продукції постійно зменшуються. В цей же час скорочуються чисельність працівників: на 4,3% у 2008 році та на 9,8% у 2009 році. Однак продуктивність праці постійно зростає: на 1,2% у 2008 році та на 3,3% у 2009 році. Це можна пояснити впровадженням у виробництво нових технологій., що дозволило з одного боку підвищити продуктивність праці, а з іншого - вивільнити надлишок працівників.

Трудомісткість продукції є важливим показником продуктивності праці.

Трудомісткість продукції визначається затратами робочого часу на одиницю продукції. Тому дуже важливо провести аналіз трудомісткості продукції.

Таблиця 4 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Показники

Роки

Відхилення у %

2007

2008

2009

2007-2008

2008-2009

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

70 254,2

77 855,6

73 841,0

+10,8

-5,2

2. Відпрацьовано усіма робітниками, тис.люд.-год

2 655,0

2 531,4

2 248,9

-4,7

-11,2

3. Питома трудомісткість на 1000 грн., люд.-год

37,8

32,5

30,5

-14,0

-6,3

4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

26,5

30,8

32,8

+16,2

+6,8

5. Середньорічний виробіток одного робітника, грн.

58 061,3

64 343,5

61 025,6

+10,8

-5,2

Провівши аналіз трудомісткості продукції ВАТ "Електротермометрiя" у 2007-2009 роках, можна зробити наступні висновки.

Питома трудомісткість має чітку тенденцію до зниження, що є позитивними змінами, оскільки це веде до зниження собівартості продукції. Так, у 2008 році порівняно з 2007 роком питома трудомісткість продукції знизилась на 4,7%. У 2009 році порівняно з 2008 роком питома трудомісткість продукції знизилась ще на 11,2%.

В цей же час середньогодинний виробіток одного робітника зростає (на 16,2% у 2008 році та на 6,8% у 2009 році).

Виробничий відділ ВАТ "Електротермометрія" складається з чотирьох цехів, кожен з яких в свою чергу має певні дільниці:

1. Заготівельний цех:

- ливарна дільниця;

- штампувальна дільниця;

- дільниця пресування гуми;

- дільниця термопласти-автоматів;

- дільниця аргонадуваного зварювання;

- гальванічна дільниця.

2. Механічний цех:

- дільниця цоколя;

- токарна дільниця;

- слюсарно-механічна дільниця.

3. Механо-складальний цех:

- складальна дільниця;

- випробувальна дільниця;

- механічна дільниця.

4. Складальний цех.

В кожному з вищезазначених цехів відбуваються специфічні трудові процеси.

Таблиця 5 Характеристика трудових процесів ВАТ "Електротермометрія"

№ п/п

Назва процесу

Характеристика

1

Процес виробництва продукції

1.1

Виготовлення регуляторів тиску газу

Даний процес проходить такі етапи:

- виготовлення корпусу (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

- виготовлення деталей ;

- складання виробу;

- калібрування, обдування, слюсарні роботи;

- приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.2

Виготовлення водолічильників

Даний процес проходить такі етапи:

- виготовлення корпусу, фланцювального кільця, фланця мембрани та пластини мембрани (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

- виготовлення комплектуючих деталей з термопластику (лічильний механізм, штуцера тощо);

- складання виробу;

- калібрування;

- механічна обробка;

- приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.3

Виготовлення приладів контактної термометрії

Даний процес проходить такі етапи:

1. Обробка складових деталепй:

- кришка: підготовка пресматеріалу, пресування та обробка деталей;

- корпус: пресування деталей, слюсарно-збиральні операції;

- гільза: токарно-револьверна обробка, електричне зварювання;

- виготовлення шайби, прокладки, кільця для ущільнення;

- штуцера: пресування, обробка;

2. Складання:

- збирання пакету: слюсарні рботи, засипка пакету для ущільнення, контроль;

- збирання приладу: обдування, гравірування, паяння, слюсарно-збиральні роботи, контрольні роботи.

Продовження таблиці 5

2

Процес транспортування

Підприємство має власний транспортний цех, що забезпечує його потребу в доставці сировини та матеріалів безпосередньо на виробництво, а ткож готової продукції до споживачів.

3

Процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства

На підприємстві постійно здійснюється оновлення техніко-технологічної бази. Так, протягом 2009 року було збудовано i придбано основних засобiв на загальну суму 2740 тис.грн., в т ч .: - будинки та споруди - 845 тис.грн.; - машини та обладнання - 896 тис.грн.; - транспортнi засоби - 247 тис.грн.

4

Процес розподілу продукції на ринку

Здійснюється через мережу представництв (Київське, Сiмферопольське, Одеське, Луганське, Львiвське та Iвано-Франкiвське представництво)

5

Процес охорони праці

Виконується службою охорони праці підприємства. Охорона праці працюючих в умовах інтенсивного переозброєння виробництва на базі комплексної автоматизації і механізації може бути забезпечена лише при всебічному врахуванні можливостей людини в трудовому процесі.

Провівши аналіз трудових процесів на підприємстві, можна зробити висновок про необхідність раціоналізації виробничого процесу, оскільки у 2009 році знизився обсяг продукції як в діючих, так і впорівняльних цінах, що призвело до отримання підприємством збитку.

Істотним недоліком даного виробничого процесу є примітивізація праці робітників, зведення її до виконання елемснтарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Тут також наявні непривабливі для людини жорсткий ритм роботи, відсутність реалізації індивідуальних можливостей. Цей недолік виробничого процесу усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично.

Другим недоліком виробничого процесу є суперечливість між його тяжінням до конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок науково-технічного прогресу та потреб ринку. Цю негативну сторону можна нейтралізувати підвищенням гнучкості технологічних систем, застосуванням машин з числовим програмним керуванням, впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-роботів.

Делись добром ;)