Раціоналізація трудових процесів

курсовая работа

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ"

Провівши аналіз організації трудових процесів на ВАТ "Електротермометрія", слід було б відмітити, що в 2009 році значно зменшились значення таких показників як виготовлення продукції та прибуток підприємства. В цей же час продуктивність праці зростає, що забезпечує трудовий потенціал працівників підприємства. Подальше нарощення обсягів виробництва можливе лише за умови вдосконалення процесу виробництва продукції. Нова технологія дала б змогу скоротити непотрібні операції, заощадити час та зекономити частину фонду оплати праці за рахунок вивільнення працівників.

Оновлення техніко-технологічної бази ВАТ "Електротермометрія" можна провести і без значних витрат, що стає можливим завдяки придбанню устаткування в оренду. Оренда або лізинг устаткування також дозволяють підприємству використовувати найсучасніші технології.

Отже, техніко-технологічна модернізація підприємства дозволить підвищити продуктивність праці, що в свою чергу дасть позитивний економічний ефект.

Підприємство планує закупити нове обладнання для виготовлення корпусів для водолічильників. Впровадження агрегатів 52ПА є важливим кроком на шляху до зменшення трудомісткості, а отже, і собівартості продукції.

Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок збільшення виробітку продукції у розрахунку на одного працівника.

?, (3.1)

де В1 і В2 - виробіток на одного працівника в рік відповідно до і після реалізації заходів по впровадженні нової технології, грн..

В 2009 році загальний обсяг готової товарної продукції підприємства становив 73 841 тис. грн., чисельність працюючих - 1451 чол. Таким чином виробіток одного працівника складає

, (3.2)

Де Q - обсяг виготовленої продукції, тис. грн.;

Ч - середньооблікова чисельність працівників, чол.

При впровадженні нової технології обсяг товарної продукції збільшиться з 73 841 до 82 500 тис. грн., виробіток одного працівника зросте з 50,8 до 56,9 тис. грн.

Отже, ми маємо:

?

Зростання продуктивності праці супроводжується також досягненням високої якості виробленої продукції або послуг, а скорочення витрат робочого часу сприяє зменшенню собівартості продукції. Отже, в результаті запровадження нової технології, що приводить до збільшення обсягу виробітку, продуктивність праці збільшиться на 12%.

Розрахуємо зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції, що відбудеться в результаті впровадження нової технології, яка дозволить скоротити чисельність операцій.

Приріст продуктивності праці у результаті скорочення трудомісткості продукції розраховується за формулою:

? (3.3)

де Т - зниження трудомісткості продукції у результаті впровадження заходів.

Трудомісткість в 2009 році складала 30,5 люд.-год. на 1000 грн. продукції. Завдяки запровадженню нової техніки, цей показник можна скоротити до 22 люд.-год. Отже, в нас Т = 8,5. Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції:

?

Тобто оновлення техніко-технологічної бази веде до зниження трудомісткості продукції, що є передумовою зростання продуктивності праці.

Зниження трудомісткості з 30,5 до 22 люд.-год. є причиною збільшення продуктивності праці на 9,3%.

Щоб придбати нову техніку, ВАТ "Електротермометрія" крім власних грошових коштів потребує залучення додаткового капіталу на суму 80 000,00 тис. грн.

З метою визначення доцільності та раціональності використання цих коштів на технічну модернізацію підприємства, проведемо розрахунок терміну окупності вкладених інвестицій.

Термін окупності знайдемо за наступною формулою:

(3.4)

де Зед - одночасні витрати, повязані з розробкою і впровадженням заходів, тис.грн. ( 80 000,00тис.грн.);

В2 - показники виробітку на одного працівника в рік у діючих цінах після реалізації заходів по впровадженні нової технології (56,9 тис. грн);

С1, С2 - собівартість продукції до і після впровадження заходів, грн. (С1 = 55 930 тис. грн., С2 = 49 750 тис. грн.).

Розрахунки пок5азують, що термін окупності додаткових вкладень в розмірі 80 000,00 тис. грн., складає 3,5 років, тобто за ці роки підприємство верне ці кошти і вже буде працювати на власний прибуток. Цей термін є невеликим, що робить вигідним вкладення даних коштів у розвиток підприємства, і в подальші роки отримувати дохід від основної діяльності підприємства.

Коефіцієнт ефективності (Е) - це величина, обернена до терміну окупності. Коефіцієнт ефективності розраховується за формулою:

(3.5)

Отже, ефективність впроваджених нововведень сягає 0,28.

Одержані показники є основою для вибору варіантів організаційних нововведень і кінцевого прийняття рішень.

Одним із основних завдань діяльності ВАТ "Електротермометрія" є підвищення рівня безпеки праці в цехах, соціального захисту працівників. Підвищення рівня безпеки праці супроводжується збільшенням кількості машин і механізмів, виробничих будівель, приведених у відповідність до вимог стандартів безпеки праці та інших нормативних актів.

Слід дбати про поліпшення санітарно-гігієнічних показників, що характеризується зменшенням вмісту шкідливих речовин у повітрі, поліпшенням мікроклімату, зниженням рівня шуму й вібрації, посиленням освітленості. Необхідно також забезпечувати cкорочення кількості робочих місць, що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва, зменшення чисельності зайнятих, які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, збільшення кількості машин, механізмів та виробничих приміщень, приведених до вимог норм охорони праці, зменшення частоти і тяжкості травматизму, частоти професійної захворюваності через незадовільні умови тощо. Це є необхідною умовою для покращення праці працівників, збільшення кількості відпрацьованого часу, що є можливим завдяки зменшенню кількості втрат робочого часу, спричинених тимчасовою непрацездатності працівників і простоями.

Проведемо аналіз кількісті відпрацьованого часу до впровадження нової техніки і після.

Таблиця 6 Аналіз відпрацьованого робочого часу до впровадження нововведень

Показники

На одного робітника за рік

Відхилення (+, -)

Абсолютне

Відносне

2007

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Невиходи на роботу, днів

71 230

62 116

78 227

-9 114

16 111

-13%

26%

у т.ч. з поважних причин

54 833

50 187

58 081

-4 646

7 894

-8%

16%

- чергові відпустки

29 060

288 83

32 901

-177

4 018

-1%

14%

- відпустки на навчання

3 158

2 629

1 204

-529

-1 425

-17%

-54%

- відпустки через вагітність і пологи

1039

987

1105

-52

118

-5%

12%

- хвороби

21 014

17 057

22 352

-3 957

5295

-19%

31%

- виконання громадських обовязків

562

631

519

69

-112

12%

-18%

Втрати робочого часу, днів

16 397

11 929

20 146

-4468

8217

-27%

69%

у т.ч.

- простої

-

-

-

-

-

-

-

- прогули

28

37

28

9

-9

32%

-24%

- невиходи з дозволу адміністрації

16 369

11 892

20 118

-4477

8226

-27%

69%

із них з ініцітиви адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

- масові невиходи на роботу (страйки)

-

-

-

-

-

-

-

Невідпрацьовано всього, днів

87 627

74 045

98 373

-13 582

24 328

-15%

33%

Проаналізувавши дані таблиці 6, можна зробити наступні висновки.

У 2007 році невиходи на роботу становили 16 397 людино-днів, у тому числі з поважних причин - 54 833 людино-дні. У 2008 році цей показник зменшився на 9 114 людино-днів, у тому числі з поважних причин - 4 646 людино-днів, що вважається позитивними змінами. Однак вже у 2009 році невиходи на роботу становили 78 227 людино-днів (на 16 111 людино-днів або на 26% більше порівняно з 2008 роком), у тому числі з поважних причин - 58 081 людино-день (на 7 894 людино-днів більше порівняно з 2008 роком).

Найбільшу частку по поважних причинах невиходу на роботу завжди займають чергові відпустки та хвороби.

Втрати робочого часу у 2008 році становили 11 929 людино-днів, що на 4 468 людино-днів менше, ніж у 2007 році. У 2009 році втрати робочого часу на 8 217 людино-днів перевищили аналогічний показник за 2008 рік.

Найбільшу частку по втратах робочого часу займають невиходи з дозволу адміністрації.

На ВАТ "Електротермометрiя" не спостерігається простоїв, масових невиходів на роботу (страйків), а також невиходів з ініціативи адміністрації.

В результаті запровадження нової техніки, яка дозволить значно зменшити рівень травматизму, втрати робочого часу на ВАТ "Електротермометрiя" зменшаться. Тобто невиходи на роботу у звязку з тимчасовою непрацездатністю зменшаться вдвічі і становитимуть 22 352 : 2 = 11 176 (люд.-год.).

Приріст продуктивності праці за рахунок скорочення втрат робочого часу знайдемо за наступною формулою:

? (3.6)

де Евр - скорочення втрат і невиробничих витрат робочого часу, у %

?

Провівши розрахунки можна побачити, що раціоналізація використання робочого часу неодмінно веде до зростання продуктивності праці. Зменшення рівня травматизму має не лише соціальний, а також і економічний ефект.

Провівши розрахунки можна також побачити те, що раціоналізація процесу виробництва, зниження витрат робочого часу сна ВАТ "Електротермометрiя", що можливе завдяки запровадженню нової техніки, сприяє зростанню продуктивності і рентабельності праці.

Раціоналізація трудових процесів на ВАТ "Електротермометрiя" повинна спиратись на наступні заходи:

1. Модернізація і технічне переоснащення цехів.

2. Створення нових потужностей для виробництва продукції.

3. Оновлення основних виробничих фондів підприємства, реконструкція цехів.

4. Підвищення рівня безпеки праці в цехах, соціального захисту працівників, зниження рівня травматизму.

5. Підвищення ефективності використання сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

6. Наукове забезпечення розвитку підприємства шляхом здійснення заходів з підвищення потенціалу.

7. Поліпшення якості виготовленої продукції за рахунок зниження браку.

Делись добром ;)