Аналіз використання персоналу підприємства

контрольная работа

1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

Від забезпеченості підприємства персоналом і ефективності його використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ступінь використання устаткування, машин, механізмів і як результат - обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та ряд інших економічних показників.

Основними завданнями аналізу є:

вивчення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів персоналом за кількісними і якісними параметрами;

оцінка екстенсивності, інтенсивності і ефективності використання персоналу на підприємстві;

виявлення резервів більш повного та ефективного використання працівників підприємства.

Джерелами інформації для аналізу є план з праці, статистична звітність «Звіт з праці», дані табельного обліку і відділу кадрів.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний склад персоналу за рівнем кваліфікації, стажем роботи, освітою, карєрним зростанням. Оскільки зміни в якісному складі відбуваються в результаті руху робочої сили, то цьому питанню при аналізі приділяється велика увага.

Для характеристики руху персоналу розраховують і аналізують динаміку таких показників:

* коефіцієнт обороту з приймання працівників (Кпр):

; (1)

* коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):

; (2)

* коефіцієнт плинності кадрів (Кпк):

; (3)

* коефіцієнт постійності складу персоналу (Кпс):

(4)

У нормальних умовах Кпр та Кв дорівнює відповідно 0,03-0,04, а Кпс- 0.

Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, порушення трудової дисципліни та ін.).

Приклад 1

Визначити рівень забезпеченості підприємства робочою силою та розрахувати коефіцієнт плинності кадрів.

Таблиця 1 - Дані для аналізу забезпеченості підприємства робочою силою

Найменування показника

Минулий рік

Звітний рік

факт./ план., в%

факт./

мин.

рік,

%

Відхилення

план.

факт.

від минулого року

від плану

абсолютні

відносні

абсолютні

відносні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чисельність усього персоналу фірми, осіб

1878

1860

1821

97,9

97,0

-57

-3

-39

-2,1

У т.ч. персонал основної діяльності, осіб

1665

1660

1587

95,6

95,3

-78

-47

-73

-4,4

Із них: робітники, осіб

1418

1400

1352

96,6

93,1

-66

-6,9

-48

-3,4

Інші категорії, осіб

247

260

235

90,4

95,1

- 12

-4,9

-25

Прийнято працівників, осіб

300

226

75,3

-24,7

Звільнено всього, осіб

340

287

84,4

- 15,6

У т.ч. за власним бажанням та за порушення дисципліни, осіб

290

211

72,8

-27,2

Для того щоб визначити забезпеченість підприємства робочою силою, необхідно з кожної категорії працівників фактичні показники порівняти з показниками плановими і показниками минулого року, тобто визначити темп зростання фактичних показників чисельності з базовою чисельністю і розрахувати абсолютні і відносні відхилення.

Для порівняння фактичної чисельності з плановою необхідно поділити фактичні показники на базові (планові і за минулий період і якщо від визначеної величини відняти 100 %, отримаємо відносне відхилення, а коли від абсолютної фактичної величини відняти абсолютну планову чи за період минулого року, то отримаємо абсолютне відхилення.

Для визначення коефіцієнта плинності кадрів необхідно чисельність працівників, звільнених за власним бажанням і з інших причин, поділити на загальну чисельність працюючих.

%.

%.

Крім коефіцієнта плинності кадрів, рекомендується визначити коефіцієнт обороту кадрів з прийняття і окремо зі звільнення.

З прийняття:

%.

%.

Зі звільнення:

%.

%.

Як видно із таблиці 1 і проведених розрахунків з визначення коефіцієнта плинності і оборотності кадрів, підприємство у звітному періоді не було повністю забезпечено кадрами. Загальна фактична чисельність від планової була меншою на 39 осіб, а з персоналу основної діяльності - на 73 особи, в тому числі за категорією робітників - 48 осіб та інших категорій - 25 осіб. І навіть, незважаючи на організацію приймання працюючих, не вдалося повністю забезпечити виробництво кадрами. Прийнято у звітному періоді 206 осіб, а звільнено 287 осіб, тобто звільнено на 61 особу більше, ніж прийнято.

Звідси випливає висновок: необхідно на підприємстві вивчити конкретні причини плинності кадрів і усунути їх. Шляхами усунення можуть бути: кращий підбір кадрів при прийняття на роботу, поліпшене нормування, організація праці і заробітної плати; своєчасне забезпечення робочих місць матеріально-сировинними ресурсами, підготовка і перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації тощо.

У процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах за рахунок повнішого використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці працівників, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження нової, продуктивнішої техніки, удосконалення технології і організації виробництва.

Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує виробничі потужності, створює нові робочі місця, то необхідно визначити додаткову потребу персоналу за категоріями і професіями і джерела їх залучення.

Резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначається множенням їх приросту на фактичний середньорічний виробіток одного працівника:

(5)

де РВП - резерв збільшення випуску продукції;

РКР - резерв збільшення кількості робочих місць;

Вф - фактичний середньорічний виробіток працівника.

Вивчення складу персоналу підприємства потребує також дослідження його структури - порівняння фактичної питомої ваги певної категорії персоналу у його загальній кількості з необхідною, та динаміці за кілька років (рис. 1).

Підвищення питомої ваги робітників у загальній кількості персоналу характеризує роботу підприємства з позитивного боку, оскільки супроводжується зростанням продуктивності праці.

За характером участі у процесі виробництва робітників ділять на основні та допоміжні.

Зміна співвідношення між основними та допоміжними робітниками призводить до зміни продуктивності праці. З метою виявлення цього співвідношення фактична питома вага основних та допоміжних робітників порівнюється із плановою, фактичною за минулий рік та середньогалузевим рівнем.

Частина 2. Управлінський аналіз

Размещено на http://www.allbest.ru/

172

Рисунок 1 - Схема аналізу складу та структури трудових ресурсів підприємства

Приклад 2

У звітному році питома вага основних робітників планувалася на рівні 59 %, фактично становить 58 %, а в середньому по галузі - 62 %. Розрахунки показують, що доведення питомої ваги основних робітників до планового рівня дозволило б підвищити продуктивність праці на 1,69 % ((59 - 58) : 59 * 100 %, а до середньогалузевого рівня - на 6,45 % ((62 - 58) : 62 * 100 %).

Делись добром ;)