Аналіз використання персоналу підприємства

контрольная работа

4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу):

(28)

Факторну модель цього показника можна подати так:

(29)

де П - прибуток від реалізації продукції;

Чп - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

В - виручка від реалізації продукції;

ВП - вартість випуску продукції в поточних цінах;

Roб - рентабельність обороту;

Дрп- частка виручки у вартості випущеної продукції;

ГВп - середньорічний виробіток продукції одним працівником у поточних цінах.

Дана модель, схематично наведена на рис. 3, дозволяє встановити, наскільки змінився прибуток на одного працівника за рахунок:

- продуктивності праці:

(30)

- питомої ваги реалізованої продукції у загальному її випуску:

(31)

- рентабельності продажів:

(32)

Частина 2. Управлінський аналіз

Размещено на http://www.allbest.ru/

172

Рисунок 3 - Структурно-логічна модель факторного аналізу рентабельності персоналу

Приклад 4

За даними моделі і даними табл. 3. визначити, як змінився прибуток на одного працівника, саме за рахунок:

а) продуктивності праці (середньорічного виробітку):

= (+36,33) * 0,9922 * 18,79 : 100 = =+6,77 тис. грн;

Таблиця 3 - Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу

Показник

Значення показника

Зміни

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

Випуск продукції у поточних цінах, тис. грн

Частка виручки у вартості випущеної продукції, %

Прибуток на одного працівника, тис. грн

Рентабельність обороту, %

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника (в поточних цінах), тис. грн

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника (у цінах базового періоду), тис. грн

17 900

200

95 250

96 000

99,22

89,5

18,79

480

480

19 596

202

99 935

104 300

95,81

95,5

19,30

516,33

499,01

+ 1396

+2

+4685

+8300

-3,41

+6,0

+0,51

+36,33

+19,01

б) частки реалізованої продукції у загальному її випуску:

= 516,33 * (-0,034) * 18,79 : 100 = -3,30 тис. грн;

в) рентабельності продажів

=516,33*0,9581* (+0,51) : 100 = + 2,53 тис. грн.

Узагалі прибуток на одного працівника змінився на 6,0 тис. грн.

Ця модель зручна тим, що дозволяє повязати чинники зростання продуктивності праці з темпами зростання рентабельності персоналу. Для цього зміну середньорічного виробітку продукції за рахунок і-го чинника потрібно помножити на базисний рівень рентабельності продажів і базисну питому вагу реалізованої продукції у загальному її випуску:

(33)

Можна розрахувати також, як змінилася рентабельність персоналу за рахунок чинників, що формують рівень рентабельності обороту (обсягу і структури продажів, собівартості продукції, її якості, ринків збуту, термінів реалізації та ін.):

(34)

Негативний результат впливу окремих чинників можна розглядати як невикористаний резерв підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

Делись добром ;)