Аналіз використання персоналу підприємства

контрольная работа

5. Аналіз використання фонду заробітної плати

Аналіз використання персоналу, зростання продуктивності праці необхідно розглядати в тісному звязку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови підвищення її оплати. У свою чергу, підвищення рівня оплати праці сприяє зростанню її мотивації і продуктивності. У звязку з цим аналіз витрат коштів на оплату праці має винятково велике значення. У його процесі необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (ФЗП), виявляти можливості його економії за рахунок зростання продуктивності праці.

Розпочинаючи аналіз використання фонду зарплати, в першу чергу необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення (ДФЗПабс) визначається порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці із плановим фондом зарплати в цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників:

(35)

Оскільки абсолютне відхилення визначається без урахування ступеня виконання плану з виробництва продукції, то за ним не можна судити про економію або перевитрату фонду заробітної плати.

Відносне відхилення (ДФЗПвідн) розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати і плановим фондом, скоригованим на коефіцієнт виконання плану з виробництва продукції. При цьому необхідно мати на увазі, що коригується лише змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це заробітна плата працівників за відрядними розцінками, премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати і сума відпускних, відповідно до частки змінної заробітної плати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва (заробітна плата робітників за тарифними ставками, заробітна плата службовців за окладами, всі види доплат, оплата праці працівників будівельних бригад, житлово-комунального господарства, соціальної сфери і відповідна до них сума відпускних):

(36)

де- відносне відхилення за фондом зарплати;

ФЗПф - фонд зарплати фактичний;

- фонд зарплати плановий, скоригований на коефіцієнт виконання плану з випуску продукції;

- відповідно змінна і постійна суми планового фонду заробітної плати;

- коефіцієнт виконання плану за виробництвом продукції.

Змінна частина фонду заробітної плати залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої трудомісткості і рівня середньогодинної оплати праці.

Постійна частина ФЗП залежить від чисельності працівників, кількості відпрацьованих днів одним працівником у середньому за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогодинної заробітної плати (див. рис. 4).

Згідно з рис. 4 для детермінованого факторного аналізу абсолютного відхилення за фондом зарплати (ФЗП) можуть бути використані такі моделі:

1) (37)

2) (38)

3) (39)

де ЧР - середньорічна чисельність працівників;

ГЗП - середньорічна зарплата одного працівника;

Д - кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік;

ДЗП - середньоденна заробітна плата одного працівника;

П - середня тривалість робочого дня;

ЧЗП - середньогодинна заробітна плата одного працівника.

Розрахунок впливу чинників за даними моделями можна провести способом абсолютних різниць:

(40)

(41)

(42)

(43)

Частина 2. Управлінський аналіз

Размещено на http://www.allbest.ru/

172

Рисунок 4 - Структурно-логічна модель детермінованого аналізу фонду заробітної плати

Приклад 5

Проаналізувати фонд заробітної плати за даними таблиці 4.

Таблиця 4 - Початкові дані для аналізу погодинного фонду заробітної плати

Показник

Значення показника

Зміни

Середньооблікова чисельність працівників-погодинників, осіб

Кількість днів, які відпрацював один робітник у середньому за рік

Середня тривалість робочої зміни, год

Фонд погодинної оплати праці, тис. грн

Заробітна плата одного працівника, грн:

середньорічна

середньоденна

середньогодинна

32

220

7,95

2 772

86 625

393,75

49,53

33

210

7,8

2 809

85 121

405,34

51,97

+1

-10

-0,15

+37

- 1 504

+11,59

+2,44

= (33-32) · 220 · 7,95 Ч 49,53 = = +86,6 тис. грн;

= 33 · (210-220) · 7,95 Ч 49,53= =- 130 тис. грн;

= 33 · 210 · (7,8-7,95) Ч 49,53 = = -51,5 тис. грн;

= 33 · 210 · 7,8 · (51,97 - 49,53) = + 131,9 тис. грн.

Разом: + 37,0 тис. грн.

Отже, зростання погодинного фонду заробітної плати відбулося переважно за рахунок збільшення чисельності працівників-погодинників. Зниження середньорічного заробітку, а відповідно й фонду заробітної плати викликано зменшенням кількості часу, який відпрацював один робітник за 1 рік. Зростання середньогодинної оплати відбулося внаслідок підвищення тарифних ставок у звязку з інфляцією.

Велике значення при аналізі використання фонду заробітної плати має вивчення даних про середній заробіток працівників, його зміни, а також про чинники, що визначають його рівень. Тому подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин зміни середньої зарплати працівників по підприємству, галузях виробництва, підрозділах, категоріях і професіях.

При цьому потрібно враховувати (див. рис. 4), що середньорічна заробітна плата працівників (ГЗП) залежить від кількості відпрацьованих днів кожним робітником, середньої тривалості робочого дня і середньогодинної заробітної плати:

(44)

а середньоденна заробітна плата (ДЗП) - від тривалості робочого дня та середньогодинної заробітної плати:

(45)

Розрахунок впливу чинників на зміну середньорічної заробітної плати працівників у цілому по підприємству і по окремих категоріях можна провести способом абсолютних різниць.

У процесі аналізу необхідно також встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Для розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку і рентабельності важливо, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання його оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбуваються перевитрати фонду зарплати, підвищення собівартості продукції і зменшення суми прибутку.

Зміна середньої заробітної плати робітників, що відпрацювали той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, година), характеризується її індексом (Iзп), який визначається відношенням середньої заробітної плати за звітний період (ЗП) до середньої заробітної плати в базисному періоді (Зп0). Аналогічно розраховується індекс продуктивності праці (Iгв):

(46)

Для визначення суми економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати у звязку із зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці і його оплати можна використовувати таку формулу:

(47)

За наслідками аналізу необхідно розробити коригуючі заходи, спрямовані на підвищення рівня продуктивності праці й економію коштів на оплату праці, що сприятиме зниженню собівартості продукції і збільшенню прибутку від основної діяльності.

Делись добром ;)