Аналіз використання персоналу підприємства

контрольная работа

6. Методика аналізу ефективності використання коштів на оплату праці

Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в поточних цінах, сума виручки і прибутку на 1 гривню заробітної плати та ін. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку цих показників, виконання плану щодо їх рівня. Дуже корисний міжгосподарський порівняльний аналіз, який визначає, яке підприємство працює ефективніше.

Далі необхідно встановити чинники зміни кожного показника, що характеризує ефективність використання фонду заробітної плати.

Для факторного аналізу виробництва продукції на грн заробітної плати можна використовувати таку модель:

(48)

де ВП - випуск продукції в поточних цінах;

ФЗП - фонд заробітної плати персоналу;

Т - кількість годин, витрачених на виробництво продукції;

УД і Д - кількість відпрацьованих днів відповідно всіма робітниками і одним робітником за аналізований період;

ЧР - середньооблікова чисельність працівників;

ПП - середньооблікова чисельність виробничого персоналу;

ЧВ - середньогодинний виробіток продукції одним працівником;

П - середня тривалість робочого дня;

Уд - питома вага робітників у загальній чисельності виробничого персоналу;

ГЗП - середньорічна зарплата одного працівника.

Виручка на 1 гривню заробітної плати, окрім перелічених чинників, залежить ще від частки реалізованої продукції у загальному її випуску (Дрп):

(49)

Прибуток від реалізації продукції на 1 гривню заробітної плати, окрім названих чинників, залежить ще і від рівня рентабельності обороту (відношення прибутку до виручки):

персонал праця оплата продуктивність

(50)

При аналізі розміру чистого прибутку на гривню заробітної плати додається ще такий чинник, як частка чистого прибутку в загальній сумі валового прибутку (Дчп):

(51)

Для розрахунку впливу чинників за наведеними моделями може використовуватися спосіб ланцюгової підстановки.

Аналіз можна поглибити за рахунок деталізації кожного чинника даних моделей. Знаючи, наприклад, через які чинники змінився рівень середньогодинного виробітку або рентабельності продажів, способом пропорційного ділення можна розрахувати їх вплив на розмір прибутку з розрахунку на 1 гривню заробітної плати. Проведений аналіз визначає основні напрями пошуку резервів підвищення ефективності використання коштів на оплату праці.

Делись добром ;)