Специфіка кадрового менеджменту на сучасному етапі в ресторанному бізнесі

дипломная работа

1.2 Персонал підприємства і його класифікація

З усієї сукупності ресурсів підприємства особливе місце займають трудові ресурси. Перетворення матеріальних ресурсів відбувається в результаті взаємодії засобів виробництва і праці людей, що беруть участь у виробничій діяльності. Проте трудові ресурси помітно відрізняються від інших видів ресурсів. Ця відмінність виявляється в наступному.

1. Людина вносить життєвий сенс у виробничий процес і не може служити тільки засобом для досягнення цілей організації. Він має свою ціну і предявляє власні вимоги до свого оточення.

2. Людина лише частково реалізується на виробництві. Її буття не обмежується виробничою діяльністю, вона знаходить самовираження в безлічі соціальних контактів.

3. Людина має здібності, ініціативою, волею, тому є не стільки пасивним обєктом управління, але і провідником самостійної лінії поведінки.

4. Людина є не тільки членом формальної структури організації, вона одночасно може входити в малі групи, усередині яких люди роблять значний вплив на поведінку один одного.

5. Людина не може повністю належати підприємству. У розпорядження організації представляється за певну плату виключно його робоча сила. Працівник самостійно будує свою персональну політику і приймає рішення про те, працювати йому на даному підприємстві або звільнитися з нього.

На рівні окремого підприємства замість терміну «трудові ресурси» найчастіше використовуються терміни: робоча сила, кадри або персонал.

З практичної точки зору персонал являє собою найважливіший ресурс підприємства. Завдяки кваліфікованим кадрам досягаються високі результати, втілюються нові ідеї, забезпечується ефективність діяльності підприємства.

На рисунку 1.1. представлено один з можливих варіантів класифікації персоналу за такими напрямками.

За рівнем участі у виробничій діяльності виділяються промислово-виробничий персонал (ППП) і невиробничий персонал.

До промислово-виробничого персоналу належать працівники, зайняті безпосередньо у виробничій діяльності та обслуговуванні виробництва: працівники основних і допоміжних цехів, апарату заводоуправління, лабораторій, науково-дослідних і дослідно-конструкторських відділів, обчислювальних центрів і т.д.

Невиробничий персонал - працівники, які обслуговують непромислові господарства та організації підприємства. До них відносяться співробітники житлово-комунального господарства, дитячих і медичних установ, профілакторіїв, навчальних закладів та курсів, які перебували у балансі підприємства.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.1 Класифікація персоналу

Угруповання персоналу за категоріями полегшує визначення потреб у працівниках відповідної професії та кваліфікації, встановлення форм і систем оплати праці, організації підготовки та перепідготовки кадрів, сприяє оптимальному використанню персоналу.

Робітники - це працівники, безпосередньо беруть участь у виробництві продукції, а також ремонті та догляд за обладнанням, переміщенні предметів праці і готової продукції. Крім того, в цю групу входить молодший обслуговуючий персонал (МОП - працівники, які здійснюють функції по догляду за службовими приміщеннями, обслуговування робітників і фахівців) і охорона підприємства.

До категорії службовців відносяться: фахівці, керівники і технічні виконавці.

Спеціалісти - працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними, бухгалтерськими, юридичними і іншими видами діяльності.

Керівники - це працівники, зайняті на керівних посадах різного рівня. Керівники визначаються за структурам управління і по ланках управління. За структурам управління керівники поділяються на лінійних і функціональних; по ланках управління - на вищого, середнього і нижчої ланки.

Технічні виконавці - це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування (діловоди, секретарі, агенти та ін.).

В умовах становлення ринкової економіки у вітчизняній термінології зявилися нові елементи в класифікації персоналу - менеджерів різного рівня. До них відносяться керівники всіх ланок управління, а також фахівці управлінських служб: менеджери з реклами, персоналу, збуту та ін

Важливим напрямом класифікації кадрів є розподіл їх за професіями, спеціальностями та кваліфікації.

Професія - це сукупність спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання певного виду робіт у будь-якій галузі виробництва.

Спеціальність - поділ всередині професії, що вимагає додаткових навичок і знань для виконання роботи на конкретній ділянці виробництва.

Кваліфікація - це сукупність знань і практичних навичок, що дозволяють виконувати роботи певної складності. Кваліфікація робітників визначається розрядами.

Науково-технічний прогрес суттєво впливає на характер праці фахівців. Впровадження ЕОМ докорінно змінює зміст праці і функції багатьох категорій конторських працівників - вони стають операторами ЕОМ, персональних компютерів і термінальних пристроїв.

Неодмінним атрибутом працівника кваліфікації нового типу є його здатність швидко адаптуватися до мінливої техніки, до нових форм організації праці і виробництва.[3]

Делись добром ;)