Аналіз ефективності і управління житлово-комунальним господарством Придніпровського регіону

магистерская работа

- правового забезпечення ефективності функціонування ЖКГ як складової частини обєктів комунальної власності

2. В другому розділі магістерської роботи проаналізований фактичний стан та основні проблеми підприємств ЖКГ Придніпровського району України, а також порівняння основних показників діяльності підприємств в Придніпровському регіоні та інших регіонах України.

3. В третьому розділі магістерської роботи розроблені та обґрунтовані рекомендації по основним напрямкам поліпшення стану діяльності підприємств ЖКГ в Придніпровському регіоні на основі Програми реформування галузі ЖКГ України у 2008 2012 роках.

При написанні роботи використано нормативно-правові акти по регулюванню діяльності підприємств в житлово-комунальній сфері, монографічні та учбові видання з організації господарської діяльності, а також матеріали періодичних видань, що досліджують питання реформування господарської діяльності підприємств житлово-комунального сектору. В якості прикладу досліджена фінансово-управлінська звітність підприємств ЖКГ Придніпровського регіону України та в цілому звітність по підприємствам ЖКГ України.

Методологічною основою магістерського дипломного дослідження були історичний метод, методи «горизонтального» та «вертикального» аналізу балансів, методи статистичного дослідження хронологічних рядів.

Практична цінність отриманих результатів магістерської роботи полягає в тому, що ринок житла та житлово-комунальних послуг є складною соціально-економічною системою, яка надзвичайно чутлива для будь-якої людини та включає як ринки природних монополій (тепло, водопостачання та водовідведення), які потребують запровадження відповідного державного регулювання, так і потенційно конкурентні ринки обслуговування (утримання та ремонту житла, вивозу сміття, благоустрою тощо), які на сьогодні є штучно монополізованими.

Наукова новизна результатів дипломного дослідження полягає в практичному підтвердженні на прикладі аналізу діяльності міських комунальних підприємств МКВП «Дніпроводоканал» та МКП «Дніпроміськтепломережа» в Придніпровському регіоні необхідності побудови в Україні цивілізованої моделі організації ринку житлово-комунальних послуг, яка позитивно зарекомендувала себе у світі та передбачає розвиток:

системи державного регулювання природних монополій (надання послуг з газо, електро, тепло, водопостачання та водовідведення);

конкуренції на ринку послуг з обслуговування житла, яка передбачає запровадження нових форм самоорганізації населення (ОСББ, житлові кооперативи тощо) та діяльності з управління житлом;

а також відповідного інституційного середовища:

створення Національної регулюючої комісії на ринку комунальних послуг, до повноважень якої має увійти формування тарифної політики у сфері тепло, водопостачання та водовідведення; ліцензування діяльності субєктів підприємництва, що діють на відповідних ринках, забезпечення недискримінаційного доступу до послуг, що надаються цими субєктами;

удосконалення діяльності Антимонопольного комітету в сфері забезпечення конкуренції на ринку послуг з обслуговування житла, його утримання та ремонту, поводження з побутовими відходами тощо;

створення Державної житлово-комунальної інспекції, яка має забезпечити контроль з боку держави за технічним станом будівель, їх енергоефективними характеристиками, якістю послуг з обслуговування житла та управління житловим фондом тощо.

АНОТАЦІЯ

Магістерська дипломна робота , 123 стор., 20 табл., 13 рис., 9 додатків на 32 стор. Список використаної літератури містить посилання на 79 джерел.

1. Проаналізований фактичний стан та основні проблеми підприємств ЖКГ Придніпровського району України, а також порівняння основних показників діяльності підприємств в Придніпровському регіоні та інших регіонах України.

2. Розроблені та обгрунтовані рекомендації по основним напрямкам поліпшення стану діяльності підприємств ЖКГ в Придніпровському регіоні на основі Програми реформування галузі ЖКГ України у 2008 2012 роках.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ВОДОПРОВІД ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО, ШЛЯХОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО, ГАЗОПОСТАЧАННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ МІСТА, ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ МІСТА, СИСТЕМА ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ, РИТУАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, МІСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МІСЬКЕ АВТОБУСНО-МАРШРУТНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯН

АННОТАЦИЯ

Магистерская дипломная работа , 123 стр., 20 табл., 13 рис., 9 приложений на 32 стр. Список использованной литературы содержит ссылки на 79 источников.

Проанализировано фактическое состояние и основные проблемы предприятий ЖКГ Приднепровского района Украины, а также проведено сравнение основных показателей деятельности предприятий в Приднепровском регионе и других регионах Украины.

Разработаны и обоснованы рекомендации по основным направлениям улучшения деятельности предприятий ЖКГ в Приднепровском регионе на основе Программы реформирования ЖКГ Украины в 2008 2012 годах.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВОДОПРОВОД И ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГОРОДА, УЛИЧНОЕ ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА, СИСТЕМА ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ГОРОДСКАЯ АВТОБУСНО-МАРШРУТНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОЗОК

THE SUMMARY

The magister degree work, 123 pages, 20 tab., 13 fig., 9 applications on 32 pages. The list of the used literature contains the links to 79 sources.

The actual status and basic problems of the enterprises in HOUSING MUNICIPAL SERVICES the Pridneprovsk region of Ukraine is analysed, and also the comparison of the basic parameters of activity of the enterprises in the Pridneprovsk region and other regions of Ukraine.

Are developed and the recommendations for the basic directions of improvement of activity of the enterprises in HOUSING MUNICIPAL SERVICES the Pridneprovsk region are proved on the basis of the Program of reforming the HOUSING MUNICIPAL SERVICES of Ukraine in 2008 2012 years.

HOUSING MUNICIPAL SERVICES, HOUSING ECONOMY, WATERPIPE And WATER SUPPLY, SEWER ECONOMY, ROAD ECONOMY, GREEN ECONOMY, GAS SUPPLY, THERMAL SUPPLY, ELECTROSUPPLY, ACCOMPLISHMENT And SANITARY CLEARING of CITY, STREET EXTERNAL ILLUMINATION of CITY, URBAN ELECTROTRANSPORT, URBAN BUSROUTING SYSTEM of TRANSPORTATION the CITIZENS

ВСТУП

Житлово-комунальне господарство України (ЖКГ) - це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами та суттєво впливає на розвиток економіки країни.

Основними цілями сучасної реформи житлово-комунального господарства (ЖКГ) України є:

підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення;

підвищення якості житлово-комунальних послуг (ЖКП);

зниження нераціональних витрат і втрат на підприємствах ЖКГ і у споживачів;

підвищення рівня життя населення.

Актуальність магістерської роботи полягає в необхідності систематизації поточних проблем розвитку підприємств ЖКГ України для розробки обґрунтуванних пропозицій щодо напрямів реформування відносин у сфері ЖКГ.

Обєктом досліджень магістерської роботи робота підприємств ЖКГ на прикладі Придніпровського регіону України (Дніпропетровська та Запорізька області).

Предметом досліджень магістерської роботи є фінансово-економічні аспекти управління підприємствами ЖКГ на прикладі Придніпровського регіону України.

Метою магістерської роботи є дослідження реального стану та пошук напрямків реформування господарської діяльності регіональних організацій житлово-комунального господарства.

Згідно з метою та завданнями магістерської роботи проведений наступний комплекс досліджень:

1. В першому розділі магістерської роботи висвітлені питання:

- cтруктури житлово-комунального господарства України

- принципів управління житлово-комунальним господарством

Делись добром ;)