Стандартизація продукції та її якість

контрольная работа

Список використаної літератури:

1. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” від 24.01.1998 р.

2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і прав, та відповідальність за їх порушення” від 21.04.1993 р.

3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 26.05.1993 р.

4. Бойчик І. М. Економіка підприємства. -- К. : Атіка, 2004. -- 480с.

5. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. -- К. : А.С.К., 2005. -- 400с.

6. Доманцевич Н.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. - К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1997. - 219 с.

7. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф. Покропивний (ред.). -- 2.вид., перероб. та доп. -- К. : КНЕУ, 2000. -- 526с.

8. Задорожний І.М., Сирохман І.В., Расистюк Т.М. Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. - Львів, Коопосвіта, 2000. - 317 с.

9. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. -- К. : Ніка-Центр, 2002. -- 211с.

10. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. - М.: ЮРАЙТ, 2002. - 296 с.

11. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Підручник. Саранча Г. А., Якимчук Г.К. 2004. - 376с.

12. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. - К.: В-во Європейського університету, 2001. - 174 с.

Делись добром ;)