Аналіз особливостей культури підприємства

курсовая работа

Вступ

Останнім часом питання корпоративної культури, особливо у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. Воно відносно нове і недостатньо висвітлене з наукової точки зору як в нашій країні, так і за кордоном. Корпоративна культура як напрям дослідження перетинається з такими науками, як менеджмент, соціологія, культурологія і психологія. З одного боку, це призводить до певних труднощів під час дослідження, а з іншого - дає змогу найповніше використовувати корпоративну культуру як інструмент ефективного управління підприємством, який дає змогу значно підвищити продуктивність праці, звести до мінімуму плинність кадрів в умовах, коли конкуренція загострюється, і доводиться боротись за кожну копійку прибутку. Численні дослідження доводять, що успішні компанії характеризуються високим рівнем корпоративної культури, який формується у результаті зусиль, спрямованих на розвиток духу корпорації на благо усіх зацікавлених сторін. Зростаючий динамізм і мінливість ділового середовища створюють для організацій необхідність постійних комунікацій з партнерами, споживачами, співробітниками. Ріст освіченості, кваліфікації, поінформованості працівників і громадськості в цілому вимагає від менеджменту використання більш складних і тонких методів керування. Щоб управляти подіями, уже недостатньо управляти поведінкою людей. Сьогодні необхідно управляти тим, про що люди думають і відчувають, формувати суспільну думку й настрій. Таке керування припускає встановлення й ведення цілеспрямованих систематичних комунікацій з різними групами громадськості - з партнерами, із широкою громадськістю й засобами масової інформації, з місцевою громадськістю й держструктурами, з фінансовою громадськістю й, звичайно ж, із працівниками. У роботі з останніми виникає потреба в створенні єдиної системи цінностей, норм і правил, тобто корпоративної культури, що дозволяє досягнути ефективної роботи, зосередитися на досягненні цілей компанії, і самореалізуватися самим співробітникам. На наш погляд, великі компанії з великою чисельністю працюючих, що й мають філії в інших регіонах потребують корпоративної філософії, тому що губиться єдність у силу роздробленості й далекості підприємств, що позначається на ефективності функціонування підприємства.

В сучасних умовах суспільних трансформацій проблема формування культури організацій, особливо промислової сфери, є вельми актуальною.

Корпоративна культура впливає на діяльність організації. Організаційна культура - сьогодні популярна й актуальна тема.

Виходячи з вищесказаного, метою нашої роботи є аналіз "культури ділового спілкування менеджера", вивчення теоретичних аспектів культури ділового спілкування і її вплив на ефективність роботи підприємства, а також обґрунтування необхідності формування корпоративної культури господарюючих субєктів в умовах демократичних змін в Україні.

Для досягнення цієї мети, на наш погляд, буде потрібне розвязання наступних завдань:

дати загальну характеристику й розкрити природу поняття " культури ділового спілкування ";

вплив корпоративної культури та культури ділового спілкування на ефективність функціонування підприємства;

характеристика корпоративної культури підприємств України, зокрема КП "Івано-Франківськ водоекотехпром", (коротка характеристика підприємства, специфіка формування корпоративної культури внаслідок особливості українського менталітету, стан корпоративної культури на сьогодні).

Обєктом дослідження даної роботи є культура ділового спілкування, а предметом - специфіка культури ділового спілкування менеджера.

культура організаційна оцінка рівень

Делись добром ;)