Аналіз управління грошовими потоками ТОВ "Андрушівський маслосирзавод"

курсовая работа

1.1 Поняття та види грошових потоків підприємства

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат потоків, генерованих його господарською діяльністю.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його "фінансового здоровя", передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації його продукції.

4. Ефективне керування грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі. Активно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучення кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління грошовими потоками набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує ріст суми генерованого у часі прибутку.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і генерують достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат потоків, що досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, генерований безпосередньо його грошовими активами. Високий рівень синхронізації надходжень і виплат потоків по обсягу і в часі дозволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному і страховому залишках грошових активів, що обслуговують операційний процес, а також резерв інвестиційних ресурсів, сформований у процесі здійснення реального інвестування. Поняття „ грошовий потік підприємства" є агрегованим, що включає у свій склад численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність.

У сучасній економічній літературі питання сутності грошових потоків підприємства по-різному трактується вченими. Відсутній єдиний підхід до розуміння цього поняття. Підходи вітчизняних та зарубіжних авторів щодо сутності грошових потоків наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розкриття поняття "грошовий потік" різними авторами

Автор

Визначення

Крамаренко Г.О.

Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства

Старостенко Г.Г., Мірко Н.В.

Грошовий потік - надходження і ви трати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства

Бутинець Ф.Ф.

Грошовий потік - найважливіший самостійний обєкт фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Кірсґіцев Г.Г.

Грошовий потік - є одним із ключових моментів оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю

Крамаренко В.І.

Грошовий потік - сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності

Маркіна І.А.

Грошовий потік - сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі господарської діяльності і повязані із за без печенням його платоспроможності

Е. Нікбахт, А. Гроппеллі

Грошовий потік - як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування

Узагальнивши вищенаведені визначення, вважаємо, що найбільш точно розкриває поняття „грошовий потік" наступна дефініція: грошовий потік - сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності.

З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають визначеної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за наступними основними ознаками (рис.1.1.):

Рис.1.1. Класифікація грошових потоків підприємства [14, c. 56]

1. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяються наступні види грошових потоків:

? грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, що акумулює усі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

? грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний обєкт управління в системі організаційно-господарської побудови підприємства;

? грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку варто розглядати як первинний обєкт самостійного управління.

2. За видами господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку виділяють наступні види грошових потоків:

? грошовий потік по операційній діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної плати персоналу, зайнятому в операційному процесі, а також здійснюючому управління цим процесом; податкових платежів підприємства в бюджети всіх рівнів і в позабюджетні фонди; іншими виплатами, повязаними зі здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження потоків від покупців продукції; від податкових органів у порядку здійснення перерахунку зайве сплачених сум і деякі інші платежі, передбачені міжнародними стандартами обліку;

? грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі і надходження потоків, повязані зі здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем основних засобів, що вибувають, і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля й інші аналогічні потоки потоків, що обслуговують інвестиційну діяльність підприємства;

? грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати потоків, повязані з залученням додаткового акціонерного чи пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивідендів і відсотків по вкладах власників і деякі інші грошові потоки, повязані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

3. За спрямованістю руху потоків виділяють два основних види грошових потоків:

? позитивний(вхідний) грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень потоків на підприємство від усіх видів господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін "приплив потоків") (рис.1.2);

? негативний(вихідний) грошовий потік, що характеризує сукупність виплат потоків підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін "відплив потоків") (рис.1.3.).

Рис.1.2. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві [32, c. 21]

Рис.1.3. Структура вихідних грошових потоків на підприємстві [32, c. 23]

Характеризуючи ці види грошових потоків, варто звернути увагу на високий ступінь їхнього взаємозвязку. Недостатність обсягів у часі одного з цих потоків обумовлює наступне скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків являють собою єдиний (комплексний) обєкт фінансового менеджменту.

4. За методом обчислення обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

? Валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрат потоків у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

? чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витратою потоків) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначає фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. Розрахунок чистого грошового потоку по підприємству в цілому, окремих структурних його підрозділах (центрах відповідальності), різних видах господарської діяльності або окремих господарських операціях здійснюється за формулою (1.1):

ЧГП = ПГП _НГП, (1.1)

де ЧГП ? сума чистого грошового потоку в розглянутому періоді часу;

ПГП ? сума позитивного грошового потоку (надходжень потоків) у розглянутому періоді часу;

НГП ? сума негативного грошового потоку (витрати потоків) у розглянутому періоді часу.

Як видно з цієї формули, у залежності від співвідношення обсягів позитивного і негативного потоків сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповідної господарської діяльності підприємства і, що впливають у кінцевому підсумку на формування і динаміку розміру залишку його грошових активів.

5. За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

? надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження потоків істотно перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. Свідченням надлишкового грошового потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, не використовуваного в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

? дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження потоків істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планову потребу у витраті потоків по всіх передбачених напрямках господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

6. За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:

? теперішній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину порівнювану його величину, приведену по вартості на теперішній момент часу;

? майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину порівнювану його величину, приведену по вартості на конкретний майбутній момент часу. Поняття майбутній грошовий потік може використовуватися і як номінальна ідентифікована його величина в майбутньому моменті часу (чи в розрізі інтервалів майбутнього періоду), що служить базою дисконтування з метою приведення до теперішньої вартості.

Розглянуті види грошового потоку підприємства відображають зміст концепції оцінки вартості грошей у часі стосовно господарських операцій підприємства.

7. За безперервністю формування в розглянутому періоді розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:

? регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходження або витрат потоків по окремих господарських операціях (грошових потоках одного виду), що у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків, генерованих операційною діяльністю підприємства: потоки, повязані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів і т.п.;

? дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрати потоків, повязані зі здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розглянутому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразова витрата потоків, повязана з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу; купівлею ліцензії франчайзинга; надходженням фінансових потоків у порядку безоплатної допомоги і т.п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, варто звернути увагу на те, що вони розрізняються лише в рамках конкретного тимчасового інтервалу. При визначеному мінімальному тимчасовому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розглядатися як дискретні. І навпаки - у рамках життєвого циклу підприємства переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.

8. За стабільністю тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються наступними видами:

? регулярний грошовий потік з рівномірними тимчасовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік надходжень або витрат потоків носить характер ануїтету;

? регулярний грошовий потік з нерівномірними тимчасовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Прикладом такого грошового потоку може служити графік лізингових платежів за орендоване майно з погодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу їхнього здійснення протягом періоду лізингування активу.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.

Делись добром ;)