Стратегічне планування на підприємстві

курсовая работа

3.3 Розробка стратегії для ТОВ " Полтава-online" на основі SWOT-анализа

Місія компанії "Полтава-online" - задоволення потреб клієнтів у всілякій оперативній інформації і спілкуванні шляхом надання послуги доступу в Інтернет.

Послуги:

· комутований доступ вІнтернет;

· доступ вІнтернет повиділених каналах для корпоративних користувачів;

· побудова локальних виділених мереж Інтернет (ЛВС) для приватних користувачів і підключення їх до Інтернету-- "Домашній Інтернет";

· доступ в Інтернет по радіорелейній лінії;

· IP-телефонія;

· послуги електронної пошти;

· розміщення віртуального сервера на фізичному сервері провайдера, доступному з глобальної мережі Інтернет;

· оренда програмних продуктів.

Для надання послуг комутованого доступу в Інтернет компанія "Полтава-online" орендує широкий канал в Інтернет (опт) в компанії "Укртелеком" і розпродає його кінцевим користувачам у вигляді вузьких каналів (роздріб).

Для виявлення, формулювання і ранжирування проблем підприємства можна скористатися методом SWOT-анализа, який дозволяє комплексно оцінити вплив на функціонування і розвиток організації чинників зовнішнього і внутрішнього середовища (таблиця 1).

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Висока якість послуг, що надаються

2.Наявність кваліфікованого персоналу

3. Різноманітність послуг (широкий асортимент)

4. Розумна цінова політика тарифів

5. Використання інноваційних технологій

6. Стабільне положення на ринку

1. Пасивна рекламна діяльність

2. Відсутність в структурі підприємства системи моніторингу громадської думки (реальних і потенційних споживачів)

3. Низький рівень організаційної культури

1. Зростання рівня життя населення, підвищення платоспроможності споживачів

4

2

8

10

3

17

10

1

7

2. Поява нових технологій надання послуг доступу в Інтернет (розширення можливостей вибору технологій Інтернет-провайдерами)

3

6

8

8

3

2

17

3

6

3. Розвиток в населення потреби доступу в Інтернет

2

3

8

13

2

2

10

4

1

4. Розвиток комунікаційної інфраструктури міст

4

2

14

4

3

14

16

1

7

5. Інвестиційний потенціал галузі (наявність інвесторів, спонсорського капіталу)

9

8

2

9

8

3

10

8

7

6. Поява молодого кваліфікованого персоналу

3

12

8

6

3

12

7

1

6

1. Конкуренція на внутрішньому ринку

10

15

8

13

2

2

10

1

7

2. Низький рівень розвитку комунікаційної інфраструктури провінції

3

8

14

8

9

5

17

5

7

3. Передбачуване насичення існуючого сегменту ринку (крупних міст)

5

6

17

16

3

16

17

16

15

4. Компютерна злочинність

11

6

3

11

11

3

10

3

6

5. Нові технології конкурентів

2

3

8

16

4

3

2

17

12

6. Виникнення нових потреб клієнтів в досконаліших послугах, технологіях

8

12

8

1

9

1

17

1

2

Таблиця 1 - Аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників діяльності підприємства (SWOT-матрица)

Проблеми, що виникають із співвідношення полий матриці (сильні сторони - можливості, слабкі сторони - можливості, сильні сторони - погрози, слабкі сторони - погрози) представлені в таблиці (номери проблем відповідають нумерації в таблиці). Проблеми організації відображують в таблиці 2.

Результати аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників діяльності організації дозволяють виділити декілька основних проблем, що стоять перед ТОВ "Полтава-online" на сучасному етапі: 1) вдосконалення якості послуг виходячи з результатів аналізу вимог споживачів, як основної конкурентної переваги на ринку послуг Інтернет-провайдерів; 2) безперервне освоєння інноваційних технологій, розробок в сфері Інтернет; 3) систематичний збір і аналіз інформації про динаміку потреб дійсних і потенційних клієнтів підприємства; 4) збільшення обємів реалізації послуг; 5) розробка і реалізація нового вигляду послуг з метою оновлення асортименту і подальшої диференціації послуг і, що відповідає, результатам аналізу конкурентів, активізація рекламної діяльності на основі розробки цілісної концепції рекламної кампанії, визначення її основних цілей, заходів, засобів.

Отже, стратегія компанії "Полтава-online" має бути націлена на зростання і перспективне вирішення існуючих проблем шляхом вдосконалення якості послуг, систем менеджменту і маркетингу, використовуючи власні сильні сторони і можливості зовнішнього середовища, а також, зважаючи на факт наявності сильних конкурентів, підприємству необхідно дотримуватися стратегії вибіркової реакції на поведінку конкурентів в області реклами, ціноутворення. Доцільно запропонувати компанії дотримуватися стратегій концентрованого зростання, що здійснюється шляхом щорічного значного підвищення рівня короткострокових і довгострокових цілей над рівнем показників попереднього, збільшення асортименту послуг, розвитку конкурентних переваг в області якості і цінової політики. Дана альтернатива характерна для галузей, що динамічно розвиваються, з технологіями, що швидко змінюються.

Таблиця 2 - Проблеми підприємства виявлені за допомогою SWOT-матрицы

№ п/п

Формулювання проблеми

Ранг проблеми

1.

Систематичний збір і аналіз інформації про динаміку потреб дійсних і потенційних клієнтів підприємства

3

2.

Подальше вдосконалення якості послуг виходячи з результатів аналізу вимог споживачів

1

3.

Безперервне освоєння інноваційних технологій, розробок в сфері Інтернет

2

4.

Збільшення обємів реалізації послуг

4

5.

Виділення нових цільових груп споживачів і освоєння нових сегментів ринку

9

6.

Організація системи підвищення кваліфікації персоналу у звязку з високою інтенсивністю науково-технічних, економічних, конюнктурних змін у сфері послуг Інтернет-провайдерів

7

7.

Формування і розвиток організаційної культури, закріплення єдиної системи цінностей на підприємстві, орієнтованої на мотивацію кожного співробітника до досягнення місії організації

10

8.

Розробка і реалізація нового вигляду послуг з метою оновлення асортименту і подальшої диференціації послуг

5

9.

Залучення інвестиційного капіталу для реалізації нових перспективних проектів

6

10.

Активізація рекламної діяльності на основі розробки цілісної концепції рекламної кампанії, визначення її основних цілей, заходів, засобів

5

11.

Забезпечення інформаційної безпеки, захисту кіберпростору від несанкціонованого доступу (злому) сервера

11

12.

Залучення молодих перспективних фахівців у сфері інтернет-технологій для роботи в організації, у тому числі для розробки проектів, програм, нового вигляду послуг

11

13.

Підтримка гнучкої цінової політики, орієнтованої на надання найбільш вигідних тарифів на послуги Інтернет-провайдера для клієнтів компанії

10

14.

Активізація діяльності за поданням послуг доступу до Інтернет в районах розвитку комунікаційної інфраструктури

8

15.

Підтримка високої якості і швидкості сервісного обслуговування клієнтів

11

16.

Розробка і впровадження накопичувальної системи льгот/ знижок постійним користувачам послуг даного Інтернет-провайдера, що сприятиме формуванню постійної (у довгостроковій перспективі) клієнтської бази

12

17.

Забезпечення звязків з громадськістю (ЗМІ, суспільства споживачів) з метою створення і підтримки позитивного іміджу організації

9

Делись добром ;)