Стратегічне управління підприємством

курсовая работа

Висновки

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління, яке являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Отже, проаналізувавши матеріал, наведений вище можна визначити такі ознаки стратегічного планування:

- на відміну від довгострокового екстраполятивного планування, коли прогноз розроблявся кожною функціональною службою, яка мала на меті свої власні інтереси, стратегічне планування базується на принципово новому підході до прогнозування стану навколишнього середовища - виділяються стратегічні зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарські центри (СГЦ). СЗГ - це окремі сегменти зовнішнього середовища або ринково-продуктові сегменти, на які фірма повина чи хоче отримати вихід;

- важливою ознакою стратегічного планування є аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішніх можливостей підприємства;

- розробка стратегії є невідємною частиною стратегічного планування.

Методика стратегічного планування передбачає розробку багатоваріантної стратегії. Кожен варіант стратегії орієнтований на розвиток підприємства -- залежно від стану зовнішнього середовища. Тобто розробляється декілька стратегічних альтернатив з урахуванням можливих ситуацій у майбутньому.

Стратегія - це взаємоповязаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з урахуванням як власного ресурсного потенціалу, так і факторів і обмежень зовнішнього середовища. Стратегія - це обєднаний план, що поєднує всі складові елементи фірми та різні аспекти її діяльності. Всі складові стратегії повинні бути інтегровані й сумісні.

До основних елементів стратегії, можна віднести:

- Місія та конкретні цілі підприємства

- Встановлення цілей

- Аналіз зовнішнього середовища

- Аналіз внутрішніх можливостей

- Аналіз альтернатив та вибір стратегій

- Проектування організаційної структури

- Реалізація стратегії.

1) Місія підприємства є статичним обєктом на найближчі пять років, а тому процес створення місії має бути добре організованим і спланованим.

2) Встановлення цілей перетворює стратегічне бачення та напрям розвитку компанії на конкретні завдання, повязані з підприємницькою діяльністю і результатами діяльності фірми.

3) Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, завдяки якому розробники стратегічного плану контролюють зовнішні фактори, щоб визначити можливості та загрози для фірми.

4) Аналіз внутрішніх можливостей.

Керівництво повинно, щоб ефективно здійснювати планування, визначити внутрішні сильні та слабкі сторони організації.

5) Аналіз альтернатив та вибір стратегій.

При формуванні стратегії щодо досягнення цілей у межах вибраної організацією місії важливими є максимізація конкурентних переваг і мінімізація окремих слабких сторін.

6) Проектування організаційної структури сприяє стратегічному розвитку фірми або гальмує його.

Організаційна структура повністю повязана зі стратегією, вона крокує слідом за стратегією. Сучасні зміни на ринках вимагають відповідних змін у стратегіях. У свою чергу, коли змінюється стратегія, необхідно вносити відповідні зміни до організаційної структури та до бізнес-процесів фірми.

7) Реалізація стратегії.

Ця стадія стратегічного управління являє собою процес трансформації стратегій у конкретні дії шляхом розробки програм, бюджетів і процедур. Цей процес може передбачати зміни в культурі, структурі й навіть системі управління всієї організації.

Список використаної літератури

1. Гордієнко П. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник/ Петро Гордієнко,; М-во освіти і науки України, Міжнар. науково-технічний ун-т. -К.: Алерта, 2006. -403 с.

2. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В. Стратегічне управління. Навч. посібник. - К: Видавництво Центр учбової літератури, 2009. - 440 с.

3. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. посіб. - Львів: «Новий світ - 2000», 2005. - 388 с.

4. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навч. посб. - К.: Академвидав, 2007 - 320 с.

5. Кукушкін О.М. Сутність поняття «стратегія розвитку підприємства» // Наук. вісн. - Львів, 2005. -№15(2) -С. 220-227.

6. Мартиненко М. Стратегічний менеджмент: Підручник/ Ми-кола Мартиненко, Ірина Ігнатьєва,. -К.: Каравела, 2006. -319 с.

7. Мізюк Б. М. Стратегічне управління: підруч. / Б. М. Мізюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Л.: Магнолія 2006, 2007. - 392 с.

8. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А. П. Міщенко. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 336 с.

9. Сумець М.Г. Стратегія підприємства: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 390

10. с..Селіверстова Л.С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №7. - С. 133-136.

11. Семенов Г.А. Богдан Ю.М. Стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах на прикладі КП НВК Держава та регіони. -2009 - №2. - С. 187-196.

Делись добром ;)