Стратегічний аналіз середовища організації

курсовая работа

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Використовуючи дані, приведені в таблицях 1 - 3, зробити техніко-економічне обґрунтування стратегії виробництва нової продукції (кабельної мідної катанки) на підприємстві «Центролит»[6].

Таблиця 1

Програма виробництва продукції та продажів, т

Рік випуску

Варіант 8

13 800

46 000

46 000

46 000

46 000

36 000

26 000

Ціна з ПДВ 1 т катанки складає 18 550 грн, а рентабельність продукції складає 14,5 %.

Таблиця 2

Фінансові потреби

Найменування витрат

Сума, тис. грн

1

Технологічне і виробниче устаткування, а також інжиніринг, навчання фахівців, відрядження

60 620

2

Лабораторне устаткування

3 183

3

Устаткування ремонтної ділянки: пристрої для зварювання з ЧПУ, ножиці гідравлічні й ін.

6 147

4

Запасні частини

6 297

5

Транспорт, страховка (CIF)

3 107

6

Загальна вартість трансакції (п.1+ п.2+ п.3+ п.4+ + п.5)

79 354

7

Сировина і матеріали, необхідні для обкатування технологічної лінії і початку безперервного випуску продукції

36 900

8

Банківські операції, 3,3 % від (п.6+ п.7)

3 836

Загальна величина витрат

120 090

Таблиця 3

Витрати на підготовчі роботи

Найменування

Сума, тис. грн

1

Підготовка виробничого корпусу, що складається: з будівлі, нестандартного устаткування, кранового устаткування, транспортних комунікацій (залізничних, автомобільних)

3 798

2

Будівництво трансформаторної підстанції 220/110/6 kV

28 469

3

Будівництво градирні

9 395,5

4

Підготовка техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційної документації

3 374

Разом витрат

45 036,5

Ливарне підприємство «Центролит» спеціалізується на виробництві: відливків із сірого та високоміцного чавуна; відливків безперервного лиття із сірого чавуна діаметром 40 - 220 мм; з бронзи діаметром 30 -110 мм. Ця продукція складає 90% від загального обсягу продукції заводу.

Наявність допоміжних цехів підприємства дозволяє виготовляти: металомодельне оснащення і прес-форми; модельні комплекти з деревини. Ця продукція складає 10 % від загального обсягу продукції заводу.

Проведений техніко-економічний і фінансовий аналіз показав, що підприємство знаходиться в критичному стані: неплатоспроможне, має низькі показники ліквідності; знаходиться на грані банкрутства; попит на продукцію низько знизився; частина виробництва зупинена. Таким чином, підприємство має змінювати стратегію, відкривати нові напрямки діяльності. Це вимагає проведення аналізу ринкової ситуації, оцінки стратегічних позицій підприємства, його сильних і слабких сторін, SWOT-аналізу.

Річний обсяг виробництва мідної катанки було встановлено на основі існуючих і перспективних потреб промислового регіону, а також можливостей технологічної лінії продуктивністю 12 т / г. Річний дійсний фонд часу роботи в одну зміну - 1 920 годин. Режим роботи - тризмінний.

При визначенні ціни продукції враховувалися ціни світових біржових котирувань і ціни, що діють на внутрішньому ринку. Для реалізації запропонованої стратегії необхідні великі інвестиції. Фінансові потреби і витрати на підготовчі роботи представлено в табл. 2 і 3.

Самостійно зробити подібні капітальні вкладення підприємство не в змозі, тому необхідне одержання кредитів.

Витрати, необхідні для виконання підготовчих робіт (табл. 3), підприємство здійснює з власних коштів за рік до початку випуску нової продукції. Витрати на придбання технологічного, лабораторного устаткування та ін. (табл. 2) підприємство здійснює за рахунок кредиту, взятого під 20 % річних терміном на 5 років. При цьому 75 % позикових коштів вкладається в році, що передує початковому випуску нової продукції (у 0-му році), 25 % коштів - у першому році випуску нової продукції.

Плата процентів за кредит здійснюватиметься у розмірі 20 % річних від суми кредиту, починаючи з першого року, від його залишкової вартості по роках.

Для техніко-економічного обґрунтування стратегії виробництва нової продукції необхідно визначити:

1. Обсяг випуску продукції в першому році

2. Річну виробничу потужність.

3. Ступінь використання виробничої потужності.

4. Ціну продукції без ПДВ.

5. Амортизацію устаткування і споруд.

6. Потребу у фінансових ресурсах.

7. Витрати на підготовчі роботи.

8. Загальну величину фінансових коштів.

9. Економічні результати: виручку від реалізації продукції, витрати на виробництво і реалізацію продукції, плату процентів за кредит, податок на прибуток, чистий прибуток.

10. Чисту приведену вартість, індекс дохідності, внутрішню норму дохідності, строк окупності.

Обсяг випуску продукції в першому році складає 30% від випуску продукції другого року (див. табл. 1):

46 000 т * 0,3 = 13 800 т.

Річна виробнича потужність визначається на підставі годинної продуктивності лінії та її річного дійсного фонду часу роботи:

1 920 г/рік * 3 зміни * 12 т/г = 69 120 т/рік.

Ступінь використання виробничої потужності розраховується виходячи з обсягу випуску продукції і річної виробничої потужності:

для першого року: (13 800 т : 69 120 т) * 100 % = 19, 97 %.

Аналогічним чином ступінь використання виробничої потужності розраховується для решти років (див табл. 4).

Таблиця 4

Програма виробництва продукції та ступінь використання виробничої потужності

Рік випуску

Варіант 8

13 800

46 000

46 000

46 000

46 000

36 000

26 000

Ступінь викори-стання виробничої потужності, %

19,97

66,55

66,55

66,55

66,55

52,08

37,62

Для визначення ціни продукції без ПДВ спочатку треба розрахувати ПДВ, що дорівнює 1/6 ціни з ПДВ. Потім величину ПДВ необхідно відняти від ціни продукції:

ПДВ = 18 550 грн : 6 = 3 092 грн;

Ціна без ПДВ = 18 550 грн - 3 092 грн = 15 458 грн.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції визначається на основі виручки від реалізації продукції без ПДВ і рентабельності продукції:

С/в продукції = 15 458 грн / (1 + 0,145) = 13 500 грн.

Амортизація устаткування і споруд:

1й рік: 79 354 грн * 0,24 + 41 662,5 грн * 0,08 = 22 378 грн.

2й рік: (79 354 - 19 045) * 0,24 + (41 662,5 - 3 333) * 0,08 = 17 540 грн.

3й рік: (60 309 - 14 474) * 0,24 + (38 330 - 3 066) * 0,08 = 13 821 грн.

4й рік: (45 835 -11 000) * 0,24 + (35 264 -2 821) * 0,08 = 10 955 грн.

5й рік: (34 835 - 8 360) * 0,24 + (32 443 - 2 595) * 0,08 = 8 742 грн.

6й рік: (26 475 - 6 354) * 0,24 + ( 29 848 - 2 388) * 0,08 = 7 026 грн.

7й рік: (20 121 - 4 829) * 0,24 + (27 460 - 2 197) * 0,08 = 5 691 грн.

Сума амортизації за 7 років складає 86 153 грн.

Ліквідаційна вартість устаткування і споруд:

(79 354 грн + 41 662,5 грн) - 86 153 грн = 34 864 грн.

Ліквідаційну вартість устаткування і споруд урахуємо як дохід 7-го року.

Повернення кредиту здійснюється рівними частинами на протязі 5 років, починаючи з другого року. Кредит повертається в кінці кожного року.

Розрахунок плати відсотків за кредит:

120 090 грн : 5 років = 24 018 грн/рік.

1й та 2й рік: 120 090 грн * 0,2 = 24 018 грн.

3й рік: 120 090 грн - 24 018 грн = 96 072 грн;

96 072 грн * 0,2 = 19 214, 4 грн.

4й рік: 96 072 грн - 24 018 грн = 72 054 грн;

72 054 грн * 0,2 = 14 410,8 грн.

5й рік: 72 054 грн - 24 018 грн = 48 036 грн;

48 036 грн * 0,2 = 9 607,2 грн.

6й рік: 48 036 грн - 24 018 грн = 24 018 грн;

24 018 грн * 0,2 = 4 803,6 грн.

На основі даних таблиць 2 і 3 складається план фінансування (загальна величина фінансових коштів), представлений у таблиці 5.

Таблиця 5

План фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Період

Рік вкладення власних коштів

0-й рік (рік, що передує 1 року випуску нової продукції)

1-й рік

Загальна сума

1.Власні кошти

45 036,5

45 036,5

2.Кредити довгострокові

90 067,5

30 022,5

120 090

Разом

45 036,5

90 067,5

30 022,5

165 126,5

Розрахунок економічних результатів проведений в таблиці 6.

Таблиця 6

Економічні результати, тис. грн.

Показники

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1.Виручка від реалізації продукції без ПДВ

213320,4

711068

711068

711068

711068

556488

401908

2.Собівартість реалізованої продукції

186300

621000

621000

621000

621000

486000

351000

3.Амортизація

22378

17540

13821

10955

8742

7026

5691

4.Плата відсотків за кредит

24018

24018

19214,4

14410,8

9607,2

4803,6

5.Валовий прибуток

3002,4

66050

70853,6

75657,2

80460,8

65684,4

50908

6.Податок на прибуток

750,6

16512,5

17713,4

18914,3

20115,2

16421,1

12727

7.Чистий прибуток

2251,8

49537,5

53140,2

56742,9

60345,6

49263,3

38181

8.Грошовий потік

24629,8

67077,5

66961,2

67697,9

69087,6

56289,3

43872

Після визначення економічних результатів визначаються чиста приведена вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності, строк окупності. Розрахунок коштів проведений в таблиці 7.

Таблиця 7

Розрахунок коштів

Роки

Коефіці-єнт диско-нтування (15 %)

Інвести-ції

Інвестиції з урахуванням дисконтува-ння

Грошовий потік, що очікується

Грошовий потік, що очікується, з урахуванням дисконтування

Рік вкладення власних коштів

1,15

45036,5

51792,0

0-й

1

90067,5

90067,5

1-й

0,87

30022,5

26119,6

24629,8

21427,9

2-й

0,756

67077,5

50710,6

3-й

0,658

66961,2

44060,5

4-й

0,572

67697,9

38723,2

5-й

0,497

69087,6

34336,5

6-й

0,432

56289,3

24317,0

7-й

0,376

43872

16495,9

Разом

167979,1

230071,6

Чиста приведена вартість розраховується за формулою:

(1)

де NI - інвестиції з урахуванням інвестування;

PV - нинішня вартість майбутніх доходів (з урахуванням дисконтування), що розраховується за формулою:

(2)

де FV - майбутні доходи;

r - ставка дисконту (r = 0,15);

n - кількість років.

Індекс дохідності (прибутковості) розраховується за формулою:

(3)

Внутрішня норма дохідності розраховується за формулою:

(4)

де r1 - значення дисконту, при якому f(r1) > 0 (f(r1) < 0);

r2 - значення дисконту, при якому f(r2) < 0 (f(r2) > 0).

Строк окупності визначається за формулою:

(5)

Грошовий потік 7-го року:

230 071,6 грн + 34 864 грн * 0,376 = 243 180,5 грн.

NPV1 = 243 180,5 грн - 167 979, 1 грн = 75 201,4 грн.

PI = 243 180,5 грн : 167 979, 1 грн = 1,45.

DPP = 167 979,1 грн / (243 180,5 грн : 7 років) = 4,84 років.

Для визначення внутрішньої норми дохідності розрахуємо чисту приведену вартість при ставці дисконту 30 % (див. табл. 8).

Таблиця 8

Розрахунок коштів, тис. грн.

Роки

Коефіцієнт дисконту-вання

(30 %)

Інвести-ції

Грошовий потік, що очікується

Інвестиції з урахуванням дисконтува-ння

Грошовий потік, що очікується, з урахуванням дисконтування

Рік вкладення власних коштів

1,3

45036,5

58547,5

0-й

1

90067,5

90067,5

1-й

0,769

30022,5

24629,8

23087,3

18940,3

2-й

0,592

67077,5

39709,9

3-й

0,455

66961,2

30467,3

4-й

0,35

67697,9

23694,3

5-й

0,269

69087,6

18584,6

6-й

0,207

56289,3

11651,9

7-й

0,159

43872

6975,6

Разом

171702,3

150023,9

Грошовий потік 7-го року:

150 023,9 грн + 34 864 грн * 0,159 = 155 567,3 грн.

NPV2 = 155 567,3 грн - 171 702,3 грн = - 16 135 грн.

0,15 < 0,27 <0,3.

Таким чином, в результаті проведених розрахунків можна сказати наступне. Річна виробнича потужність підприємства складає 69 120 т. Ступінь використання виробничої потужності в першому році найнижчий за рахунок невеликого випуску продукції (30% від випуску у другому році - 13 800 т), так як підприємство тільки виходить на виробнучу потужність. У наступні роки (2й,3й,4й,5й) ступінь використання виробничої потужності складає 66,55%, а в наступні роки (6й,7й) він знижується. Ціна на продукцію складає 15 458 грн/т з урахуванням ціни світових біржових котирувань і ціни, що діють на внутрішньому ринку. Собівартість продукції складає 13 500 грн/т при рентабельності продукції 14,5%. Сума амортизаційних відрахувань устаткування і споруд складає 86 153 грн, а ліквідаційна вартість устаткування і споруд складає 34 864 грн, що враховується як дохід підприємства у 7-му році.

Для реалізації запропонованої стратегії необхідні великі інвестиції. Фінансові потреби складають 120 090 грн, а витрати на підготовчі роботи - 45 036,5 грн. Витрати, необхідні для виконання підготовчих робіт підприємство здійснює з власних коштів за рік до початку випуску нової продукції. Витрати на придбання технологічного, лабораторного устаткування та ін. підприємство здійснює за рахунок кредиту у розмірі 120 090 грн, взятого під 20 % річних терміном на 5 років. При цьому 90 067,5 грн вкладається в році, що передує початковому випуску нової продукції (у 0-му році), 30 022,5 грн - у першому році випуску нової продукції. Плата відсотків за кредит складає 96 072 грн.

Розрахунок економічних результатів показує, що в результаті запропонованої стратегії підприємство буде одержувати прибуток вже з першого року (2 251,8 грн).

Розмір чистої поточної вартості проекту NPV складає 75 201,4 грн, індекс дохідності PI складає 1,45, внутрішня норма дохідності IRR дорівнює 27 %, що перевищує процент дисконтування на 12 %, а термін окупності проекту DPP складає 4,84 років, що менше терміну експлуатації проекту майже на 3 роки. Розмір всіх цих показників задовольняє умовам ефективності інвестиційного проекту. Тому доцільно прийняти запропоновану стратегію виробництва нової продукції, так як проект принесе прибуток в розмірі 75 201,4 грн у майбутньому.

Делись добром ;)