Стратегічний потенціал компанії та його розвиток

контрольная работа

Вступ

стратегічний потенціал планування

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується як позитивними, так і негативними процесами. З одного боку, протягом декількох останніх років спостерігається ріст промислового виробництва, позитивна динаміка основних макроекономічних показників, підвищення рівня життя населення. З іншого - середньострокові та довгострокові перспективи збереження незначних темпів економічного росту в промисловості залишаються нестійкими і залежать від рівня цін на природні ресурси.

Діяльність підприємств промисловості характеризується низьким рівнем продуктивності праці, відсутністю планування, наявністю складних управлінських проблем. На багатьох вітчизняних підприємствах промисловості вже більше десяти років не впроваджувались нові види продукції, не здійснювалась модифікація, що значно зменшило їхню конкурентоспроможність, були втрачені постійні ринки збуту, а відсутність коштів на маркетингову діяльність значно сповільнює пошук нових споживачів. Тому для відповідності сучасному рівню ринкових відносин на промисловому виробництві необхідна корінна реструктуризація, переорієнтація стереотипів виробничо-господарського механізму і системи управління.

Динамічне довгострокове покрашення позицій підприємств промисловості на ринку неможливе в сучасних умовах без цілеспрямованих усвідомлених дій, що піддаються програмуванню. У звязку з цим виникає нагальна потреба в формуванні стратегії життєздатності. При цьому необхідно врахувати, що діяльність промислових підприємств здійснюється в умовах невизначеності відносно майбутнього впливу несприятливих факторів. Їх дія може суттєво впливати на прибуток суб єктів господарювання і навіть призвести до банкрутства. Тому моделювання поведінки промислових систем в гіпотетичних умовах, які формуються зовнішнім середовищем, є важливою науково-практичною проблемою.

Аналіз існуючих підходів до визначення поняття „стратегічного потенціалу” надає підстави до розробки його узагальненого визначення як сукупності обмежених наявних ресурсів та компетенцій підприємства по досягненню глобальних й стратегічних цілей в майбутньому з урахуванням відповідних умов зовнішнього середовища.

Метою даної індивідуальної роботи є розробка науково-методичних і практичних рекомендацій по розробці та реалізації стратегічного потенціалу підприємства як основи діяльності підприємства.

Виходячи з поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі:

· розкрита сутність стратегічного потенціалу підприємства;

· розглянуті види та методи оцінки потенціалу підприємства;

· проведена діагностика внутрішнього середовища підприємства;

· проведений аналіз та оцінка стратегічного потенціалу;

· сформований стратегічний набір підприємства;

· розроблена план розвитку стратегічного потенціалу

Делись добром ;)