Стратегічний потенціал компанії та його розвиток

контрольная работа

Висновок

Умовою розвитку кожного субєкта господарювання є його стратегічний потенціал. Усвідомлення його сутності як процесу, що визначає послідовність дій підприємства щодо розробки й реалізації стратегій, як інструмента тривалої життєдіяльності підприємства в сучасних економічних умовах зумовлює дослідження поняття “стратегічний потенціал”. Такий потенціал виступає як основа якісного та послідовного стратегічного управління підприємством. Стратегічний потенціал розглядається як перспективне обєднання організованих ресурсів і можливостей, що характеризуються цільовою спрямованістю.

Реальне ринкове середовище характеризується крайньою нестабільністю і непередбачуваністю подій, недостатньо ефективним економічним законодавством, відсутністю розвиненої інфраструктури. Ці та інші фактори роблять неможливе нормальне функціонування українських підприємств. Для покращення ситуації необхідно сформувати більш стабільні і сприятливі умови, що забезпечать підприємствам досягнення визначених ними довгострокових цілей свого розвитку. Визначальною умовою, є формування стратегічного потенціалу підприємства.

Усвідомлення його сутності як процесу, що визначає послідовність дій підприємства щодо розробки й реалізації стратегій, як інструмента тривалої життєдіяльності підприємства в сучасних економічних умовах зумовлює його дослідження. Такий потенціал виступає як основа якісного та послідовного стратегічного управління підприємством.

Стратегічне планування - набір дій та рішень керівника організацією в наступних напрямках:

· Визначення стратегічних цілей

· Вибір стратегії для досягнення цих цілей

· Контроль за реалізацією стратегії

Для оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства в зарубіжному бізнесі використовуються такі методи:

-За напрямком формування інформаційної бази можна виділити критеріальні та експертні методи оцінки.

-За способом відображення кінцевих результатів виокремлюють графічні, математичні та логістичні методи оцінки.

-За можливістю розробки управлінських рішень існують одномоментні та стратегічні методи оцінки.

-За способом оцінки виділяють індикаторні та матричні методи.

Список використаної літератури

1. Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления - 2003. - №6. - С.96 - 100.

2. Герасимчук В. Г. Стратегія управління підприємством. Київ-2000.

3. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. -- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. -- 405 с.

4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. -- К.:КНЕУ,2001.--С.95--110.

5. Ігнатьєва І. А. Методичні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства. //Проблеми виробництва - 2005. - №1. - С. 8-12.

6. Микитенко В.В., Ігнатієва І.А. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства // Вісник економічної науки України. - 2005. - № 2. - с. 77-80.

7. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства. Київ-2000.

8. Обер-Крие Дж. Управление предприятием. - М.: Бизнес-Информ, 1998. - 256с.

9. Отенко И.П. Потенциал предприятия и его виды - Науковий віник Полтавського університету споживчої кооперації України. - 2001. - № 4. - с. 19-20.

10. Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия. Научное издание. - Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006. - 256 с.

11. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність./Під ред. С.Ф. Покропивного, К:КНЕУ, 1998, С.24

12. Покропивний С. Ф. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. Київ-1998.

13. Романовська Ю.А. Формування організаційно-економічного механізму створення стратегічного потенціалу підприємств легкої промисловості. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю - Економіка, організація і управління підприємствами. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2006.

14. Сатуріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст - 2007. - №2. - С. 45-47.

15. Стадник В.В. Менеджмент. Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.

16. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Володькина Марина Владиславовна - Киев: Знання, 2004. - 150 с.

17. Стратегічний менеджмент: Навчально-методичний посібник / Галушка Зоя Іванівна, Комарницький Іван Федорович; МОН. - Чернівці: Рута, 2006. - 248 с.

18. Тряпухин А., Коган А.Стратегические приоритеты предприятия // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция - 2004. - №2. - С. 4-11.

19. Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі Автореф. дис.... канд. екон. наук.: 08.06.01 / П.О. Шаповалов; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2006. - 18 с.

20. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 168-195.

Делись добром ;)