Стратегія антикризового управління фірмою

курсовая работа

Вступ

Сьогодні для України проблема збитковості та банкрутства є надзвичайно актуальною. Адже в умовах кризового стану економіки загалом, більшість підприємств працює збитково. Актуальність теми повязана також з тим, що структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього середовища, розрив налагоджених виробничих звязків, зміна форм власності і реструктуризація підприємств вимагають перегляду вироблених стереотипів управлінського мислення і переходу до нових форм і методів системи управління. Це повязане також із тривалим процесом диференціації й інтеграції структур, методів й інших елементів систем управління виробництвом, що спостерігаються в даний час у світовому співтоваристві. Управління підприємством в кризовому стані стає один з ключових факторів, що забезпечують довгострокову роботу підприємства.

Управління в кризовій ситуації можна визначити як процес роботи під тиском обставин таким чином, що дозволить керівникам аналізувати, планувати, організовувати, направляти і контролювати ряд взаємозалежних операцій при прийнятті швидких і раціональних рішень з невідкладних проблем, що виникли перед фірмою.

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних засад стратегії антикризового управління фірмою, які необхідні в сучасних умовах господарювання, заходи необхідні для подолання кризової ситуації на підприємстві, та використання їх на практиці в аналітично-практичній частині.

Вихід підприємства з кризового стану вимагає розроблення стратегії антикризового управління, яку неможливо реалізувати, не здійснивши переходу до нового антикризового менеджменту, який, у свою чергу, допоможе прискорити стабілізаційні процеси.

Тому завданням курсової роботи є обґрунтування сутності і ролі антикризового управління в сучасних умовах діяльності підприємства.

Обєктом курсової роботи є організація, її економічні відносини в сучасних господарських умовах.

Предметом є економічні відносини, що виникають при кризових явищах в процесі становлення, функціонування та ліквідації підприємства, та повязані з цим антикризові заходи.

Всі методи антикризового управління доцільно поділити на дві групи - тактичні та стратегічні.

Існування значної кількості методів повязано з наявністю декількох підходів до антикризового управління підприємством і різною природою та причиною самих кризових явищ. Вибір тих чи інших методів залежить від причини, глибини кризи та прийнятих підходів до антикризового менеджменту на підприємстві.

Методики антикризового управління сформовані та проаналізовані в працях таких зарубіжних вчених, як: Г. Бірман, Р. Брелі, Дж. Фіннері, С. Шмідт, Р. Хіт. Серед вітчизняних дослідників, різноманітні теоретико-методологічні та прикладні аспекти антикризового управління є предметом розгляду у роботах наступних науковців: З.Є. Шершньової, , В.О. Василенка, В.Я. Захарова, Л.О. Лігоненка, А.Г. Грязнової, А.А. Бикова, Т.Н. Беляцької та ін.

Робота складається з двох частин. В першій частині визначено теоретичні засади стратегїї антикризового управління фірмою: місце та мету антикризового управління на підприємстві, розробку стратегії та реалізації тактики антикризового управління на підприємстві. Друга частина є аналітично-практичною, в ній на прикладі фірми «Starbucks Coffee Company» здійснено формування стратегічного бачення і місії, аналіз внутрішнього середовища, оцінка конкурентної позиції, розрахунок показників діяльності та оптимізація структури капіталу .

Делись добром ;)